84/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 23. augusta 1974
o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 31 ods. 2 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
(1)
Vysvedčenia o ukončení ôsmeho ročníka strednej školy vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné s vysvedčeniami o ukončení povinného základného vzdelania v deviatom ročníku základnej deväťročnej školy vydávanými v Slovenskej socialistickej republike.
(2)
Vysvedčenia o stredoškolskom vzdelaní a diplomy o ukončení stredných odborných škôl vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné s vysvedčeniami o maturitnej skúške vydávanými v Slovenskej socialistickej republike.
(3)
Diplomy vydávané po ukončení štúdia na vysokých školách vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné s diplomami vydávanými absolventom vysokých škôl v Slovenskej socialistickej republike.
§ 2
(1)
Vysvedčenia a diplomy uvedené v § 1 nadobúdajú platnosť na území Slovenskej socialistickej republiky 6. júnom 1972, keď nadobudol platnosť Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík,1) prípadne dňom vydania dokladu, ak bol vydaný po nadobudnutí platnosti Protokolu. Rovnocennosť vysvedčení a diplomov uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sa osvedčuje vydaním overovacej doložky, diplomov uvedených v § 1 ods. 3 vydaním osvedčenia o rovnocennosti.
(2)
Overovaciu doložku na vysvedčenia uvedené v § 1 ods. 1 vydáva okresný národný výbor podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
(3)
Overovaciu doložku na vysvedčenia a diplomy uvedené v § 1 ods. 2 vydáva krajský národný výbor podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
(4)
Osvedčenie o rovnocennosti diplomov uvedených v § 1 ods. 3 vydáva vysoká škola rovnakého alebo príbuzného zamerania.
(5)
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky rozhodne v sporných a nejasných prípadoch, ktorá škola svojím zameraním je najbližšia absolvovanému štúdiu. Ak ide o školu, ktorá má obdobu len na území Českej socialistickej republiky, pošle Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky žiadosť na rozhodnutie Ministerstvu školstva Českej socialistickej republiky.
(6)
O vydaných overovacích doložkách a osvedčeniach o rovnocennosti vedie orgán, ktorý ich vydal, jednoduchú evidenciu.
§ 3
Overovacie doložky a osvedčenia o rovnocennosti vydávané príslušnými orgánmi Českej socialistickej republiky platia aj na území Slovenskej socialistickej republiky.
§ 4
(1)
O vydanie overovacej doložky alebo osvedčenia o rovnocennosti požiada žiadateľ písomne príslušný orgán. K žiadosti predloží žiadateľ originál vysvedčenia alebo diplomu a jeho overený preklad.
(2)
Na originál vysvedčenia alebo diplomu uvedeného v § 1 ods. 1 a 2 vydá orgán uvedený v § 2 ods. 2 až 4 overovaciu doložku podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 tejto vyhlášky.
(3)
K originálu diplomu uvedeného v § 1 ods. 3 vydá osvedčenie o rovnocennosti vysoká škola podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 tejto vyhlášky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. II
Na doklady vydané podľa vyhlášky č. 84/1974 Zb. do 1. januára 1977 sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 tejto vyhlášky.
Minister:

Prof. Ing. Chochol CSc v. r.
Príloha 1 vyhlášky č. 84/1974 Zb.
VZORY OVEROVACÍCH DOLOŽIEK
Príloha 2 vyhlášky č. 84/1974 Zb.
VZOR
OSVEDČENIE o rovnocennosti diplomov vydávaných po ukončení štúdia na vysokých školách v ZSSR (vyhláška FMZV č. 123/1973 Zb.)
1)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 123/1973 Zb. o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík.