74/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1974

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky
z 15. júla 1974,
ktorou sa určuje na vybavovanie sporov z medzinárodnej prepravy tovaru na území hlavného mesta Prahy Obvodný súd pre Prahu 2
Minister spravodlivosti Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 4 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhlásenom pod č. 19/1970 Zb.:
§ 1
(1)
Spory z prepravných zmlúv, ktoré sú v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru alebo ktoré sa týkajú tranzitnej dopravy [§ 2 ods. 2 písm. a) zák. č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži] vybavuje Obvodný súd pre Prahu 2, ak je na konanie miestne príslušný niektorý obvodný súd na území hlavného mesta Prahy.
(2)
Obvodný súd pre Prahu 2 vybavuje aj spory o postihové nároky z poistenia tovaru prepravovaného na základe prepravných zmlúv uvedených v odseku 1, ak spadajú do právomoci súdov a ak je na konanie o nich miestne príslušný niektorý obvodný súd na území hlavného mesta Prahy.
§ 2
Vo veciach začatých pred začiatkom účinnosti tejto vyhlášky sa doterajšia príslušnosť súdu nemení.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1974.
Minister:

Dr. Neměc v. r.
4)
Vyhláška Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách.