44/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1992 do 31.05.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
COLNÝ ZÁKON
z 24. apríla 1974
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Účel colného zákona
Účelom colného zákona je upraviť colnú kontrolu dovozu, vývozu a prevozu tovaru a colnú štatistiku, ustanoviť práva a povinnosti orgánov colnej správy, ako aj fyzických a právnických osôb pri colnej kontrole a zabezpečovať záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru.
PRVÁ HLAVA
ORGÁNY COLNEJ SPRÁVY A ICH ORGANIZÁCIA
§ 2
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a Ústredná colná správa
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf. Osobitnou zložkou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pre výkon tejto pôsobnosti je Ústredná colná správa.
(2) Na čele Ústrednej colne správy je generálny riaditeľ. Zástupcom je námestník generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy.
(3) Ak je generálnym riaditeľom Ústrednej colnej správy občan Českej socialistickej republiky, je námestníkom generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy občan Slovenskej socialistickej republiky a naopak.
(4) Generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy a jeho námestníka vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky.
§ 3
Colné riaditeľstvá
(1) Colné riaditeľstvo pre Českú socialistickú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú socialistickú republiku (ďalej len „colné riaditeľstvo“) pôsobia ako orgány Ústrednej colnej správy na území republík.
(2) Na čele colného riaditeľstva je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky.
Colnice
§ 4
(1) Colnice sú výkonnými orgánmi colnej správy.
(2)
Colnice zriaďuje a ich obvody určuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Československej socialistickej republiky a republík. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže zriaďovať ako súčasť jednotlivých colníc colné odbočky, prípadne iné organizačné útvary. Ako organizačná súčasť colníc pôsobí colná stráž.
(3) Colnice na území Českej socialistickej republiky sú priamo podriadené Colnému riaditeľstvu pre Českú socialistickú republiku, colnice na území Slovenskej socialistickej republiky sú priamo podriadené Colnému riaditeľstvu pre Slovenskú socialistickú republiku.
(4) Na čele colnice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušného colného riaditeľstva.
§ 5
(1) Colnice na štátnych hraniciach sú pohraničnými colnicami. Colnice v prístavoch, na letiskách a na iných miestach, pokiaľ vykonávajú vstupnú a výstupnú colnú kontrolu, sú taktiež pohraničnými colnicami. Ostatné colnice sú vnútrozemskými colnicami.
(2) Zoznam colníc, colných odbočiek, ako aj územných obvodov colníc vyhlási Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
Pôsobnosť Ústrednej colnej správy, colných riaditeľstiev a colníc
§ 6
Ústredná colná správa
a)
riadi a koordinuje činnosť colných riaditeľstiev;
b)
zabezpečuje úlohy Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v oblasti colníctva, colnej politiky a colných taríf;
c)
zabezpečuje zber údajov a spracovanie informácií o vývozoch a dovozoch tovaru;
d)
zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti pašeráctvu.
§ 7
Colné riaditeľstvo
a)
riadi a kontroluje colnice na území republiky;
b)
spolupracuje so štátnymi orgánmi republiky v prípadoch, keď vykonávanie tohto zákona sa dotýka ich pôsobnosti.
§ 8
(1)
Colnica
a)
vykonáva colnú kontrolu pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru;
b)
rozhoduje o prepustení dovážaného, vyvážaného a prevážaného tovaru;
c)
vymeriava a vyberá clo;
d)
prejednáva colné priestupky;
e)
rozhoduje o ukladaní pokút právnickým osobám za porušenie colných predpisov;
f)
v colnom pohraničnom pásme je oprávnená požadovať, aby fyzické osoby hodnoverným spôsobom preukázali svoju totožnosť;
g)
vykonáva dohľad a ostrahu nad pohybom osôb, tovaru a dopravných prostriedkov v colnom pohraničnom pásme;
h)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore;
ch)
pátra po tovare, ktorý unikol colnej kontrole;
i)
plní úlohy v oblasti boja proti pašeráctvu;
j)
plní ostatné úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Na plnenie úloh uvedených v odseku 1 sú príslušníci colnej správy oprávnení požadovať, aby fyzické osoby hodnoverným spôsobom preukázali svoju totožnosť.
§ 8a
Orgány colnej správy plnia ďalšie úlohy ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Súčinnosť orgánov colnej správy s inými orgánmi
§ 9
Orgány colnej správy
a)
oznamujú štátnym orgánom zistené prípady vývozu alebo dovozu tovaru, keď sa neodviedli dane, odvody alebo poplatky podľa osobitných predpisov;
b)
podávajú štátnym notárstvam informácie o dovážanom alebo vyvážanom tovare, ktorý by mohol podliehať notárskym poplatkom.
§ 10
(1) Štátne orgány
a)
poskytujú orgánom colnej správy všestrannú a účinnú pomoc pri zaisťovaní tovaru, ktorý sa dováža, vyváža alebo preváža v rozpore s týmto zákonom;
b)
oznamujú orgánom colnej správy prípady porušovania tohto zákona, pokiaľ sa o nich dozvedia pri výkone svojej pôsobnosti;
c)
odovzdávajú orgánom colnej správy tovar na vykonanie konania podľa tohto zákona.
(2)
Orgány činné v trestnom konaní sú povinné po skončení trestného konania odovzdať colnici tovar, ktorý podlieha colnej kontrole.
Príslušníci colnej správy
§ 11
(1) Príslušníkmi colnej správy sú pracovníci colníc, colných riaditeľstiev a Ústrednej colnej správy, ktorí podľa pracovnej zmluvy plnia úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Príslušníkom colnej správy môže byť česko-slovenský štátny občan, ktorý
a)
je bezúhonný,
b)
spĺňa zdravotné predpoklady,
c)
spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady,
d)
zloží predpísaný služobný sľub.
§ 12
(1)
Príslušník colnej správy je povinný zložiť sľub, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
Sľubujem, že budem zachovávať ústavu, zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy. Svoje pracovné povinnosti budem vykonávať riadne, svedomite a nestranne, pri výkone svojich právomocí budem chrániť záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zákonné práva občanov, budem dbať o svoju bezúhonnosť a zachovávať povinnosť mlčanlivosti.“.
(2)
Zloženie služobného sľubu potvrdí príslušník colnej správy podpisom.
§ 13
(1)
zrušený od 1. 5. 1992
(2)
Služobnú rovnošatu príslušníkov colnej správy a spôsob jej nosenia určuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(3)
Zdravotné predpoklady príslušníkov colnej správy a organizáciu a výkon zdravotníckych služieb v colnej správe upraví právnym predpisom Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s ministerstvami zdravotníctva Českej republiky a Slovenskej republiky.
§ 14
(1)
Príslušníci colnej správy sú oprávnení nosiť zbraň na miestach a za podmienok, ktoré ustanoví vyhláškou Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.
(2)
Príslušník colnej správy oprávnený nosiť zbraň podľa odseku 1 môže použiť zbraň pri vykonávaní colnej kontroly len v týchto prípadoch:
a)
aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo mu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej fyzickej osoby;
b)
aby na colnom priechode zamedzil útek nebezpečného páchateľa;
c)
aby zamedzil útek fyzickej osoby, ktorá sa v colnom pohraničnom pásme pokúša uniknúť colnej kontrole;
d)
aby v colnom pohraničnom pásme prinútil zastaviť dopravný prostriedok.
(3)
Príslušník colnej správy môže použiť zbraň podľa odseku 2 písm. b) až d) v colnom pohraničnom pásme do hĺbky 1 km od štátnych hraníc alebo v colnom priestore pohraničnej colnice, ak ani po opätovnej výzve, výstrahe a varovnom výstrele do vzduchu nie je dosiahnutý účel zákroku. Pri použití zbrane je príslušník colnej správy povinný dbať na nevyhnutnú opatrnosť, najmä dbať, aby nebolo ohrozené zdravie a život iných osôb, a čo najviac šetriť zdravie a život fyzickej osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
(4)
Príslušník colnej správy nesmie použiť zbraň v prípade, keď sledovaný účel možno dosiahnuť miernejšími prostriedkami.
(5)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra upraví vyhláškou podmienky, druh a spôsob použitia zbrane a podmienky, druh a spôsob použitia miernejších prostriedkov príslušníkom colnej správy.
§ 15
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Príslušníci colnej správy a ostatní pracovníci colnej správy sú povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedia pri plnení pracovných úloh.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, colné riaditeľstvá alebo colnice môžu príslušníka colnej správy a iného pracovníka colnej správy povinnosti uvedenej v odseku 1 zbaviť.
DRUHÁ HLAVA
COLNÉ ÚZEMIE, COLNÉ POHRANIČNÉ PÁSMO A SLOBODNÉ COLNÉ PÁSMO
Colné územie a colné pohraničné pásmo
§ 16
Územie Československej socialistickej republiky je jednotným colným územím.
§ 17
(1)
Colné pohraničné pásmo je územný pruh do vzdialenosti 15 km od štátnych hraníc. Súčasťou colného pohraničného pásma nie sú obce, ktorými prebieha čiara vymedzujúca colné pohraničné pásmo, a ani obce vnútri colného pohraničného pásma spojené s colným priechodom železničnou traťou alebo cestou.
(2)
Ostatné územie, ktoré nie je colným pohraničným pásmom, je colným vnútrozemím.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra ustanoví vyhláškou podrobnosti týkajúce sa vymedzenia colného pohraničného pásma.
Slobodné colné pásmo
§ 18
(1)
V záujme rozvoja medzinárodnej hospodárskej spolupráce, najmä zahraničného obchodu, sa môže zriadiť na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky slobodné colné pásmo.
(2)
Slobodným colným pásmom sa rozumie časť územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v ktorom sa tovar tam dovážaný považuje z hľadiska dovozných ciel, daní a poplatkov, ako by sa nenachádzal na colnom území a nepodlieha obvyklej colnej kontrole.
(3)
Slobodné colné pásmo slúži
a)
na uskladnenie alebo kompletizáciu alebo na inú podobnú manipuláciu s tovarom (obchodné slobodné colné pásmo),
b)
na prepracovanie, úpravu, opravu alebo výrobu (priemyselné slobodné colné pásmo).
(4)
Tovar sa prepúšťa do slobodného colného pásma bez zloženia colnej zábezpeky.
§ 19
(1)
Slobodné colné pásmo zriaďuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(2)
Podmienky pre zriaďovanie slobodného colného pásma, druhy tovaru, ktorý je do neho dovolený dovážať, a spôsob colnej kontroly v slobodnom colnom pásme upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi vyhláškou.
(3)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o uskladňovaní tovaru v slobodných colných pásmach sa nevzťahujú na uskladňovanie tovaru v colných skladoch a na dočasné uskladňovanie tovaru.
TRETIA HLAVA
COLNÁ KONTROLA
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 20
Colná kontrola je súhrnom úkonov a opatrení, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých vykonávanie prislúcha orgánom colnej správy.
§ 21
Colnej kontrole podlieha všetok dovážaný, vyvážaný a prevážaný tovar.
Tovar
§ 22
(1)
Na účely tohto zákona sú tovarom všetky hmotné hnuteľné veci, s výnimkou vecí a iných hodnôt, ktorých dovoz a vývoz upravujú predpisy o devízovom hospodárstve2) a elektrická emergia.
(2)
Z vecí, ktorých dovoz a vývoz upravujú predpisy o devízovom hospodárstve, podlieha colnej kontrole dovoz, vývoz a prevoz zlata na priemyselné účely.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou, čo sa rozumie zlatom na priemyselné účely.
§ 24
Tovar podlieha colnej kontrole
a)
pri dovoze od vstupu tovaru na územie Československej socialistickej republiky až do času, keď colnica tovar prepustí do voľného obehu v tuzemsku, alebo dokiaľ nebude tovar z viazaného obehu v tuzemsku vyvezený späť do cudziny;
b)
pri vývoze od podania návrhu na prepustenie tovaru až do času, keď tovar prestúpil štátne hranice, alebo dokiaľ nebude tovar, ktorý bol prepustený do viazaného obehu v cudzine, dovezený späť do tuzemska, alebo dokiaľ ho colnica neprepustí do voľného obehu v cudzine;
c)
pri prevoze od vstupu tovaru na územie Československej socialistickej republiky až do jeho výstupu do cudziny.
Druhý oddiel
Vykonávanie colnej kontroly
Colná prehliadka
§ 25
(1)
Colná kontrola sa môže vykonávať colnou prehliadkou tovaru, kontrolou dokladov a písomností, kontrolou dopravných a sprievodných listín a iným primeraným spôsobom ustanoveným vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou podrobnosti o vykonávaní colnej kontroly.
§ 26
(1)
Pri colnej prehliadke sa zisťuje druh, množstvo a iné skutočnosti o tovare potrebné na posúdenie, či sa dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru uskutočňuje v súlade s týmto zákonom.
(2)
Pri colnej prehliadke sa musia rešpektovať ústavné a iné zákonné predpisy o ochrane osobnej slobody a listového tajomstva.
§ 27
(1)
V rámci colnej prehliadky môžu príslušníci colnej správy vykonávať osobnú prehliadku v prípadoch dôvodného podozrenia, že fyzická osoba pri prestupe štátnych hraníc ukrýva u seba tovar.
(2)
Osobná prehliadka sa môže vykonať až vtedy, keď výzva príslušníkov colnej správy, aby podozrivá fyzická osoba vydala ukrývaný tovar, je bezvýsledná.
§ 28
Colná prehliadka listových zásielok sa vykoná len vtedy, keď je dôvodné podozrenie, že listové zásielky obsahujú nielen písomné oznámenia, ale i tovar.
§ 29
Oslobodenie od colnej prehliadky
(1)
Colnej prehliadke nepodlieha
a)
tovar dovážaný a vyvážaný pri cestách z cudziny alebo do cudziny predstaviteľmi Československej socislistickej republiky, ako ani predstaviteľmi Českej socislistickej republiky a Slovenskej socislistickej republiky;
b)
tovar dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný pri cestách z cudziny alebo do cudziny predstaviteľmi iných štátov a ostatnými fyzickými osobami, ktoré používajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv.
(2)
Colnej prehliadke ďalej nepodlieha
a)
diplomatická pošta Federálneho ministerstva zahraničných vecí a československých zastupiteľských úradov a diplomatická pošta oslobodená od colnej prehliadky podľa medzinárodných zmlúv;
b)
tovar, pri ktorom v jednotlivých prípadoch povolí oslobodenie Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí vyhláškou podrobne vymedzí okruh osôb a prípadov, keď tovar nepodlieha colnej prehliadke.
§ 30
Priamy dohľad a colná uzávera
(1)
Tovar podliehajúci colnej kontrole sa môže dať pod priamy dohľad príslušníkov colnej správy alebo pod colnú uzáveru.
(2)
Colnou uzáverou sa rozumie zabezpečenie tovaru v dopravných prostriedkoch, kontejneroch, obaloch a v miestnostiach plombou, pečaťou, známkou alebo inými prostriedkami tak, aby nebolo možné tovar z nich vybrať alebo do nich vložiť bez zanechania viditeľných stôp lomu zabezpečeného priestoru alebo bez poškodenia colnej uzávery.
§ 30a
Colná štatistika
Orgány colnej správy zabezpečujú zber údajov a spracovanie informácií o vývozoch a dovozoch tovaru na základe dokladov predpísaných v colnom konaní. Spôsob vedenia colnej štatistiky upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym štatistickým úradom vyhláškou.
Tretí oddiel
Oprávnenie príslušníkov colnej správy pri vykonávaní colnej kontroly
§ 31
(1)
Príslušníkom colnej správy musí byť umožnený prístup k tovaru podliehajúcemu colnej kontrole; pritom sa musia dodržiavať ústavné a iné zákonné predpisy o nedotknuteľnosti obydlia. Do troch rokov od prepustenia tovaru môžu nazerať do písomností týkajúcich sa tohto tovaru a vyhotovovať ich kópie, požadovať potrebné vysvetlenia, ako aj vyhotovovať dokumentáciu.
(2)
Fyzické a právnické osoby, u ktorých sa vykonáva colná kontrola, sú povinné strpieť úkony nevyhnutné na vykonanie tejto kontroly.
(3)
Fyzické a právnické osoby sú povinné poskytovať príslušníkom colnej správy pri vykonávaní colnej kontroly nevyhnutnú súčinnosť.
(4)
Colnou kontrolou sa nesmie ponižovať ľudská dôstojnosť.
§ 32
Pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, neustanovuje inak, môžu príslušníci colnej správy zastavovať fyzické osoby a dopravné prostriedky, vykonávať colnú prehliadku batožín, dopravných prostriedkov, ich nákladov a dopravných a sprievodných listín len v colnom pohraničnom pásme.
ŠTVRTÁ HLAVA
DOPRAVA TOVARU CEZ ŠTÁTNE HRANICE
§ 33
Prihlasovanie tovaru na štátnych hraniciach
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré dopravujú tovar cez štátne hranice, sú povinné pohraničnej colnici tovar prihlásiť a predložiť spolu s dokladmi vzťahujúcimi sa na dovoz, vývoz a prevoz tovaru.
§ 34
Colné cesty a colné priechody
(1)
Doprava tovaru cez štátne hranice sa môže uskutočňovať len po colných cestách a colnými priechodmi.
(2)
Za colné cesty sú určené úseky železničných, cestných a vodných ciest vedúce od colného priechodu k pohraničnej colnici a pri leteckej doprave letové cesty medzi štátnymi hranicami a colným letiskom.
(3)
Colné cesty určuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom vnútra.
(4)
Doprava tovaru po colnej ceste sa musí uskutočniť bez prieťahov, bez zmeny nákladu a bez odbočenia z colnej cesty.
(5)
Colný priechod je miesto určené na prestup osôb a dopravu tovaru cez štátne hranice.
(6)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže povoliť v jednotlivých prípadoch dopravu tovaru cez štátne hranice mimo colného priechodu a ustanoviť, v ktorých prípadoch vydáva také povolenie pohraničná colnica.
(7)
Dopravu tovaru k colnému priechodu alebo od colného priechodu po iných ako colných cestách môže povoliť najbližšia pohraničná colnica.
§ 35
Dopravné prostriedky
(1)
Pri doprave tovaru z cudziny alebo do cudziny možno používať len dopravné prostriedky, v ktorých nie sú zriadené tajné alebo ťažko objaviteľné priestory.
(2)
Uzatvárateľné priestory dopravných prostriedkov určených na dopravu tovaru pod colnou uzáverou musia mať zariadenie umožňujúce ľahké a účinné priloženie colných uzáver.
(3)
Dopravné prostriedky musia byť zariadené tak, aby po priložení colných uzáver nebolo možné z nich tovar vybrať ani iný tovar do nich vložiť bez zanechania zjavných stôp.
Povinnosti dopravných právnických osôb a pošty
§ 36
(1)
Dopravné právnické osoby a pošta sú povinné umožniť colniciam vykonávať colnú kontrolu v dopravných prostriedkoch, prevádzkových skladoch a na iných miestach, v ktorých sa nachádza dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný tovar.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom spojov ustanoví vyhláškou podrobnosti upravujúce postup právnických osôb pri colnej kontrole tovaru dopravovaného dopravnými právnickými osobami a poštou, ďalej podrobnosti o vybavení zariadení určených na dopravu alebo uskladnenie tovaru podliehajúceho colnej kontrole, ako aj o miestnostiach a priestoroch potrebných na vykonávanie colnej kontroly.
§ 37
(1)
Colnice dohodnú s dopravnými právnickými osobami a poštou podmienky colnej kontroly tak, aby prevádzka dopravných právnických osôb a pošty nebola rušená viac, ako je nevyhnutne potrebné.
(2)
Dopravné právnické osoby určia po dohode s príslušným colným riaditeľstvom potrebnú čakaciu dobu dopravných prostriedkov pravidelnej osobnej a nákladnej dopravy na colnom priechode na colnú kontrolu.
(3)
Colnice nezodpovedajú za škodu, ku ktorej došlo zdržaním dopravného prostriedku v dôsledku colnej kontroly.
§ 38
Colnice kontrolujú, či dopravné právnické osoby a pošta plnia pri doprave tovaru z cudziny alebo do cudziny povinnosti podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných.
PIATA HLAVA
CLO
Prvý oddiel
Clo a jeho druhy
§ 39
Tovar podliehajúci clu
(1)
Dovoznému clu podlieha všetok dovážaný tovar, s výnimkou tovaru, ktorý je v colnom sadzobníku výslovne označený za tovar bez cla.
(2)
Vývoznému clu podlieha vyvážaný tovar, len pokiaľ colný sadzobník výslovne clo určuje.
(3)
Clu nepodlieha tovar, ktorý je v medzinárodných zmluvách výslovne označený za tovar bez cla.
Colné sadzobníky
§ 41
(1)
Sadzby, základ pre vymeranie cla a colný sadzobník vydáva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou, v ktorých prípadoch sa použijú jednotné sadzby pre vymeriavanie cla a ich výšku.
(3)
Štatistické a klasifikačné jednotky colného sadzobníka ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym štatistickým úradom vyhláškou.
§ 42
Rozhodovanie o zaradení tovaru
(1)
Ak vzniknú pochybnosti o nomenklatúrnom, sadzobnom zaradení tovaru, rozhoduje o takom zaradení tovaru na žiadosť účastníka colného konania Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou postup pri podaní návrhu na rozhodnutie o nomenklatúrnom, sadzobnom zaradení tovaru, ako aj účinky vyplývajúce z rozhodnutia o týchto veciach.
§ 43
Zmluvné clo
(1)
Zmluvné clo sa vyberá z tovaru v prípadoch ustanovených medzinárodnými zmluvami o vzájomnom poskytovaní colných výhod.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí môže ustanoviť, že sa zmluvné clo vyberá i z tovaru pochádzajúceho zo štátu, s ktorým nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod.
§ 44
Oslobodenie od cla
(1)
Od cla je oslobodený tovar, ktorý je pri dovoze a vývoze oslobodený od colnej prehliadky, a tovar, pri ktorom to vyžaduje všeobecný záujem.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanoví vyhláškou prípady, keď je tovar oslobodený od cla, ako i podmienky, za ktorých je tovar oslobodený od cla.
(3)
Ak niektorý štát neposkytuje colné oslobodenie na tovar dovážaný z Československej socialistickej republiky v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu ustanovenému vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pre dovoz tovaru z tohto štátu oslobodenie od cla obmedziť alebo odoprieť.
§ 45
Odvetné clá
Vláda Československej socialistickej republiky môže z dôvodov hospodárskej odvety určiť na prechodný čas na dovozy tovaru zo štátu, ktorý diskriminuje Československú socialistickú republiku v hospodárskych vzťahoch, prirážky k colným sadzbám, prípadne zaviesť osobitné clo z tovaru, ktorý podľa colného sadzobníka clu nepodlieha.
Druhý oddiel
Nárok štátu na clo
§ 46
Vznik nároku štátu na clo
Nárok štátu na clo vzniká okamihom, od ktorého je tovar pod colnou kontrolou.
§ 47
Vymeriavanie cla
(1)
Clo sa vymeriava podľa stavu tovaru a predpisov platných v deň, od ktorého je tovar pod colnou kontrolou.
(2)
Ak tovar unikol colnej kontrole, vymeriava sa clo podľa stavu tovaru a predpisov platných v čase, keď bol tovar dopravený cez štátne hranice. Ak nemožno zistiť, kedy bol tovar dopravený cez štátne hranice, vymeriava sa clo podľa stavu tovaru a predpisov platných v čase, keď bolo odňatie tovaru colnej kontrole zistené.
(3)
Pri prepustení tovaru do záznamového obehu môže byť tovar od dovozného cla úplne alebo čiastočne oslobodený.
(4)
Ak dôjde pri tovare prepustenom do záznamového obehu v cudzine k zmene jeho hodnoty spracovaním, úpravou alebo opravou, vymeriava sa pri spätnom dovoze clo z pridanej hodnoty vyplývajúcej z jeho spracovania, úpravy alebo opravy.
(5)
Ak dôjde pri tovare prepustenom do záznamového obehu v tuzemsku k zmene jeho hodnoty dočasným použitím, vymeriava sa clo pri spätnom vývoze zo zníženej hodnoty.
(6)
Ak sa vymeriava clo z tovaru podľa jeho ceny a účastník colného konania ju nepreukáže alebo uvedie údaje nezodpovedajúce skutočnej cene tovaru, určí ju colnica podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná. Náklady s tým spojené uhrádza účastník colného konania.
(7)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanoví vyhláškou podrobnú úpravu vymeriavania cla, vyberania cla z tovaru prepusteného do záznamového obehu a prípady, keď vymerané clo môže vyberať pošta.
§ 48
Clo je splatné do 30 dní po tom, čo sa účastníkovi colného konania oznámi výška vymeraného cla.
§ 49
Odklad úhrady cla
(1)
Colnica môže povoliť odklad úhrady cla. Z odkladu úhrady cla a z omeškania úhrady cla sa platia úroky.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou výšku úrokov z odkladu úhrady cla a z omeškania úhrady cla, ako aj podmienky a čas, na ktorý sa odklad úhrady cla povoľuje.
§ 50
Povinnosť platiť clo
(1)
Clo je povinný zaplatiť účastník colného konania, ktorému bol tovar podliehajúci clu prepustený.
(2)
Účastník colného konania je povinný doplatiť clo o výšku poskytnutých úľav, ak po prepustení tovaru do podmienečného voľného obehu neplní povinnosti určené colnicou, alebo ak colnica na jeho návrh zruší podmienky, za ktorých bol tovar prepustený do podmienečného voľného obehu.
(3)
Spoločne a nerozdielne s účastníkom colného konania je povinný zaplatiť clo, kto
a)
v rozpore s týmto zákonom dovezie alebo vyvezie tovar alebo sa na nedovolenom dovoze alebo vývoze zúčastní;
b)
nakladá s tovarom v rozpore s týmto zákonom;
c)
získa tovar, pri dovoze alebo vývoze ktorého sa clo nezaplatilo.
(4)
Ten, kto získa od niekoho tovar, pri dovoze alebo vývoze ktorého sa clo nezaplatilo, je povinný clo zaplatiť, len pokiaľ vedel alebo musel vedieť, že tovar unikol colnej kontrole alebo že sa neoprávnene scudzuje.
§ 51
Colné záložné právo
(1)
Pre clo väzí na dovážanom, vyvážanom a prevážanom tovare colné záložné právo, pokiaľ ho má u seba colnica, dopravná právnická osoba, pošta alebo ten, kto je povinný clo zaplatiť; to neplatí, ak ide o tovar, ktorý je národným majetkom.
(2)
Colné záložné právo väziace na tovare sa končí zánikom nároku štátu na clo.
§ 52
Colná zábezpeka
(1)
Na zabezpečenie, že dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný tovar nebude odňatý colnej kontrole, alebo že sa s tovarom nachádzajúcim sa pod colnou kontrolou nebude nakladať v rozpore s týmto zákonom, môže colnica požadovať zloženie colnej zábezpeky.
(2)
Colnica je oprávnená požadovať zloženie colnej zábezpeky pri dovoze až do výšky dovozného cla zvýšeného o 10 % a ďalších daní a poplatkov vymáhateľných pri dovoze tovaru a pri vývoze až do výšky colnej hodnoty alebo ceny tovaru. Pri tovare, ktorého vývoz sa zakazuje alebo obmedzuje, môže sa colná zábezpeka požadovať až do päťnásobku jeho colnej hodnoty alebo ceny.
(3)
Ak účastník colného konania nedodrží povinnosti uložené v colnom konaní, použije sa zložená colná zábezpeka na úhradu cla, dopravného, skladného, poštových poplatkov, pokuty uloženej podľa tohto zákona a nákladov konania. Prípadný zvyšok zloženej colnej zábezpeky sa vráti účastníkovi colného konania.
§ 53
Zánik nároku štátu na clo
Nárok štátu na clo zaniká
a)
zaplatením;
b)
odpustením;
c)
úhradou z výťažku predaja tovaru;
d)
úhradou zo zloženej colnej zábezpeky;
e)
vzdaním sa tovaru v prospech štátu;
f)
prepadnutím tovaru v prospech štátu;
g)
zhabaním tovaru;
h)
neuplatnením práva.
i)
spätným dovozom alebo vývozom tovaru prepusteného do viazaného obehu, pri ktorom bol tovar úplne od cla oslobodený.
§ 54
Odpustenie cla a zníženie cla
(1)
Ak by zaplatenie cla viedlo k tvrdostiam, môže sa clo úplne alebo čiastočne odpustiť.
(2)
O odpustení alebo znížení cla rozhoduje colnica.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou podrobnosti o odpustení alebo znížení cla.
§ 55
Neuplatnenie práva
(1)
Clo (jeho doplatok) nemožno vymerať ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol nárok na clo.
(2)
Ak tovar unikol colnej kontrole, alebo ak sa s tovarom naložilo v rozpore s podmienkami, za ktorých sa prepustil, nemožno vymerať ani vymáhať clo (doplatok) po uplynutí piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol nárok na clo.
(3)
Od konca kalendárneho roka, v ktorom bol účastník colného konania upovedomený o úkone smerujúcom k vymeraniu alebo vymáhaniu cla (doplatku) alebo v ktorom mu bol povolený odklad úhrady cla (doplatku), plynie nová trojročná lehota. Clo (doplatok) však nemožno vymerať ani vymáhať, ak do konca kalendárneho roka, v ktorom vznikol nárok na clo, uplynulo desať rokov.
(4)
Úkonom na vymáhanie cla (doplatku) je aj písomná upomienka o zaplatenie cla doručená účastníkovi.
§ 56
Vrátenie cla
(1)
Colnica vráti clo, ak ho zaplatil ten, kto na to nebol povinný.
(2)
Colnica vráti zaplatené clo aj vtedy, ak sa neuskutočnil vývoz tovaru prepusteného do voľného obehu v cudzine.
(3)
Colnica vráti preplatok, ak bolo zaplatené na cle viac, než sa malo zaplatiť.
(4)
Dovozné clo môže colnica vrátiť, ak sa tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu v tuzemsku, vyvezie späť v nezmenenom stave do jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom bol dovezený.
(5)
Vývozné clo môže colnica vrátiť, ak sa tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu v cudzine, dovezie späť v nezmenenom stave do jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyvezený.
§ 57
(1)
Ak clo (preplatok) neprevyšuje sumu 10 Kčs, colnica ho nevráti.
(2)
Nárok účastníka na vrátenie cla (preplatku) zaniká, ak nebol uplatnený do konca tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nárok vznikol.
ŠIESTA HLAVA
COLNÉ KONANIE
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 58
Účel colného konania
V rámci colnej kontroly sa vykonáva colné konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či sa tovar v dovoze, vývoze alebo prevoze prepustí, prípadne za akých podmienok.
§ 59
Prepúšťanie tovaru
Tovar sa prepustí, ak sa dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru uskutočňuje v súlade s predpismi, ktorými sa určujú dovozné, vývozné alebo prevozné zákazy alebo obmedzenia.
§ 60
Miestna príslušnosť
(1)
Colné konanie vykonáva colnica, ktorej bol tovar predložený.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže za účelom urýchlenia colného konania a pohybu tovaru cez štátne hranice ustanoviť vyhláškou príslušnosť colníc.
Miesto colného konania
§ 61
(1)
Colné konanie sa vykonáva na colnici alebo v colnom priestore. Colnými priestormi sú miesta železničných staníc, prístavov, letísk a iné priestory určené na colné konanie.
(2)
Colný priestor určí colnica po dohode s príslušnou právnickou osobou.
(3)
Na žiadosť účastníkov colného konania sa colné konanie môže vykonať i mimo colného priestoru.
(4)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom spojov vyhláškou ustanoví podmienky, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru.
§ 62
(1)
Colné konanie sa môže vykonávať aj za chodu vlaku alebo plavby lode.
(2)
Úseky, na ktorých sa môže vykonávať colné konanie za chodu vlaku a plavby lode, určí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom vnútra.
§ 63
Začatie colného konania
Colné konanie sa začína na návrh účastníka colného konania.
§ 64
Účastník colného konania
(1)
Účastník colného konania je ten, kto tovar dováža, vyváža alebo preváža.
(2)
Účastníkom colného konania je aj ten, pre koho má byť tovar v dovoze, vývoze alebo prevoze prepustený.
§ 65
Zástupca účastníka colného konania
(1)
Účastník colného konania si môže pre colné konanie určiť zástupcu.
(2)
Zástupca účastníka colného konania sa preukáže plnomocenstvom, že je účastníkom colného konania na zastupovanie splnomocnený.
(3)
Ak tovar, pri ktorom sa má vykonať colné konanie, dopravuje dopravná právnická osoba alebo pošta, je podľa tohto zákona splnomocnená aj na uskutočnenie úkonov potrebných pre colné konanie, pokiaľ ich neuskutoční účastník colného konania.
§ 66
Návrh na colné konanie
(1)
Návrh na colné konanie sa podáva spravidla písomne. Účastník colného konania zodpovedá za správnosť údajov uvedených v návrhu na colné konanie. Písomný návrh na colné konanie musí vždy podpísať oprávnená fyzická osoba.
(2)
Návrh na colné konanie musí byť doložený ustanovenými dokladmi.
(3)
Účastník colného konania je oprávnený prehliadkou tovaru pod colným dohľadom zistiť údaje potrebné pre návrh na colné konanie.
(4)
Účastník colného konania môže meniť návrh na colné konanie do začatia colnej prehliadky. Počas colnej prehliadky až do skončenia colného konania sa môže návrh meniť iba v tom, či tovar má byť prepustený do voľného alebo viazaného obehu, alebo na spätný dovoz alebo vývoz.
(5)
Podrobnosti o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyhláškou.
Postup pri colnom konaní
§ 67
(1)
Účastník colného konania je povinný predložiť tovar na colné konanie, podať potrebné vysvetlenia a pripraviť tovar na colnú prehliadku.
(2)
Pri podávaní návrhu na colné konanie je účastník colného konania povinný oznámiť colnici o dovážanom, vyvážanom a prevážanom tovare presne a úplne všetky údaje potrebné na posúdenie, či tovar môže byť prepustený do navrhovaného obehu.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou, kedy môže colnica upustiť od predloženia tovaru na colné konanie.
§ 68
(1)
Colné konanie sa vykonáva za účasti účastníka colného konania.
(2)
Bez účasti účastníka colného konania sa colné konanie môže vykonávať v prípadoch, keď účastník colného konania odmieta sa na ňom zúčastniť, alebo ak nie je známy jeho pobyt, alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
Rozhodnutie v colnom konaní
§ 69
(1)
Rozhodnutie v colnom konaní obsahuje najmä
a)
výrok o tom, či sa tovar prepúšťa;
b)
podmienky, za ktorých sa tovar prepúšťa do viazaného obehu alebo podmienečného voľného obehu;
c)
poučenie o ďalšom postupe v prípadoch, keď colnica tovar neprepustí.
(2)
Pri tovare, ktorý podlieha clu, obsahuje rozhodnutie v colnom konaní výšku cla, prípadne výrok o tom, že sa tovar prepúšťa bez cla.
§ 69a
(1)
Rozhodnutie v colnom konaní obsahuje skutočnosti, na ktorých základe sa tovar prepúšťa. Ak nie je ustanovené inak, nemusí sa rozhodnutie v colnom konaní vyhotoviť a oznámiť písomne. Výrok rozhodnutia sa môže poznamenať v prepravných a sprievodných listinách alebo v písomnom návrhu na colné konanie alebo ústne vyhlásiť.
(2)
Rozhodnutie, ktorým sa neprepúšťa tovar do navrhnutého obehu a rozhodnutie o prepustení tovaru do podmienečného voľného obehu sa vyhotovuje písomne a oznamuje doručením jeho písomného vyhotovenia.
(3)
Rozhodnutie, ktoré sa vyhlasuje ústne alebo ktorého výrok sa poznamenáva v prepravných a sprievodných listinách, nemôže obsahovať podmienky zaväzujúce účastníka colného konania do budúcnosti s výnimkou tých, ktoré vyplývajú priamo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Ak sa výrokom rozhodnutia v colnom konaní potvrdí návrh na colné konanie podaný písomne, stávajú sa obsah tohto návrhu a skutočností, podľa ktorých sa tovar prepustí, súčasťou rozhodnutia.
(5)
Na rozhodnutie uvedené v odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní5) upravujúce náležitosti rozhodnutia, oznámenia rozhodnutia a opravné prostriedky.
§ 70
Colnica môže na žiadosť účastníka colného konania povoliť nakladať s tovarom ešte pred rozhodnutím o jeho prepustení. Colnica vždy vyhovie žiadosti, ak je dôvodom pre neprepustenie tovaru len nevyhnutnosť určiť pôvod tovaru, miesto odoslania, sadzobné zaradenie alebo colnú hodnotu tovaru.
§ 71
Oprávnenia a povinnosti vzniknuté v colnom konaní
(1)
Zástupca účastníka colného konania zodpovedá za splnenie povinnosti vzniknutej v colnom konaní až do oznámenia rozhodnutia a dodania tovaru účastníkovi colného konania.
(2)
Na návrh účastníka colného konania môže colnica povoliť, aby tretia fyzická osoba prevzala úplne alebo čiastočne práva a povinnosti vzniknuté z prepustenia tovaru v dovoze, vývoze alebo prevoze.
§ 72
Zrušenie rozhodnutia
Ak tovar bol prepustený do voľného alebo do viazaného obehu v cudzine, zruší colnica na návrh účastníka colného konania vydané rozhodnutie, ak tovar ešte neprestúpil štátne hranice. Colnica môže pred týmto rozhodnutím požadovať, aby sa jej tovar s potrebnými dokladmi predložil.
Nedostatok súčinnosti účastníka colného konania
§ 73
(1)
Ak účastník colného konania nepodá návrh na colné konanie do dvoch dní po predložení tovaru colnici, môže colnica uskladniť tovar podľa § 80 na jeho náklad a nebezpečenstvo alebo urobiť iné opatrenia, aby sa zabránilo nedovolenému nakladaniu s tovarom.
(2)
Ak nie je návrh na colné konanie úplný alebo ak účastník colného konania nepredloží potrebné doklady, alebo ak nepodá požadované vysvetlenia, vyzve colnica účastníka colného konania, aby v lehote, ktorú zároveň určí, návrh na colné konanie doplnil alebo doložil potrebnými dokladmi, alebo podal požadované vysvetlenie.
(3)
Ak účastník colného konania výzve nevyhovie, odmietne colnica návrh na colné konanie a naloží s tovarom spôsobom uvedeným v odseku 1.
§ 74
(1)
Ak sa po uplynutí lehôt uvedených v § 73 ods. 1 a 2 nepodá riadny návrh na colné konanie ani do ďalších 3 dní pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze alebo do ďalších 30 dní pri inom tovare, môže colnica tovar predať. Pri predaji sa postupuje podľa § 107 až 109.
(2)
Ak tovar má väčšiu hodnotu a nepodlieha rýchlej skaze, je colnica povinná o zamýšľanom predaji tovaru účastníka colného konania včas upovedomiť.
(3)
Colnica môže účastníkovi colného konania poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu na podanie návrhu na colné konanie, jeho doplnenie, predloženie potrebných dokladov alebo na podanie požadovaného vysvetlenia.
Druhý oddiel
Spôsoby prepúšťania tovaru
Voľný obeh
§ 75
(1)
Colnica prepustí do voľného obehu v tuzemsku dovážaný tovar, ktorý má byť trvale ponechaný na území Československej socialistickej republiky.
(2)
Colnica prepustí do voľného obehu v cudzine vyvážaný tovar, ktorý má byť trvale ponechaný na území iného štátu.
(3)
S tovarom prepusteným do voľného obehu sa môže nakladať z hľadiska tohto zákona voľne, ak sa plnia podmienky, podľa všeobecne záväzných predpisov uložené v rozhodnutí o jeho prepustení.
§ 76
(1)
Ak sa tovar podliehajúci clu prepustí bez cla alebo za znížené clo, môže colnica účastníkovi colného konania určiť, že tovar smie používať len na určitý účel alebo že sa nesmie scudzovať najdlhšie do piatich rokov odo dňa, keď bol tovar takto prepustený.
(2)
Tovar prepustený v dovoze podľa odseku 1 je v podmienečnom voľnom obehu v tuzemsku a tovar prepustený pri vývoze je v podmienečnom voľnom obehu v cudzine.
(3)
Colnice sú oprávnené kontolovať pri tovare prepustenom do podmienečného voľného obehu, či účastník colného konania dodržiava podmienky ustanovené podľa odseku 1.
Viazaný obeh
§ 77
(1)
Vo viazanom obehu je tovar prepustený do záznamového obehu, poukázaný, uskladnený, prevážaný tovar a tovar v prepravnom styku.
(2)
Colnica kontroluje pri tovare prepustenom do viazaného obehu, či účastník colného konania plní povinnosti ustanovené v colnom konaní.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou bližšiu úpravu prepúšťania tovaru do viazaného obehu.
§ 78
(1)
Colnica prepustí dovážaný tovar do záznamového obehu v tuzemsku s podmienkou, že bude v určenej lehote vyvezený späť do cudziny.
(2)
Colnica prepustí vyvážaný tovar do záznamového obehu v cudzine s podmienkou, že bude v určenej lehote dovezený späť do tuzemska.
(3)
Tovar prepustený do záznamového obehu môže byť trvale ponechaný v tuzemsku alebo v cudzine len po rozhodnutí o prepustení tovaru do voľného obehu.
(4)
Ak dôjde pri tovare prepustenom do záznamového obehu k zmene jeho hodnoty spracovaním, úpravou alebo dočasným použitím, uplatní sa pri spätnom dovoze alebo vývoze ustanovenie tohto zákona o voľnom obehu na zvýšenú alebo zníženú hodnotu tovaru.
(5)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanoví vyhláškou, na aké účely môže byť tovar prepustený do záznamového obehu.
§ 79
(1)
Colnica poukazuje tovar v prípadoch, keď ďalšie colné konanie má vykonať iná colnica.
(2)
Poukázaný tovar je pod colnou kontrolou poukazujúcej colnice až do jeho predloženia prijímacej colnici.
(3)
Z podnetu pohraničnej colnice môže byť tovar poukázaný v prípadoch, keď colné konanie narušuje plynulosť dopravy cez štátne hranice a medzi pohraničnou colnicou a miestom určenia tovaru je iná colnica.
(4)
Účastník colného konania predloží poukázaný tovar prijímacej colnici v určenej lehote, v nezmenenom stave, s neporušenou colnou uzáverou a pripojenými dokladmi. Poukazujúca colnica môže určiť, že sa predložia len doklady o tovare.
(5)
Ak dopravná právnická osoba odovzdá poukázaný tovar na dopravu ďalšej dopravnej právnickej osobe, prechádza povinnosť uvedená v predchádzajúcom odseku na každú ďalšiu právnickú osobu, ktorá poukázaný tovar dopravuje.
§ 80
(1)
Tovar, ktorý nemožno poukázať alebo prepustiť do voľného alebo záznamového obehu, alebo na výstup do cudziny, možno dočasne uskladniť.
(2)
Z podnetu colnice sa tovar dočasne uskladní v prípadoch, keď sa iným spôsobom nedá zamedziť dovoz, vývoz alebo prevoz uskutočňovaný v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Z podnetu colnice môže byť tovar tiež dočasne uskladnený v prípadoch, keď
a)
nie je podaný návrh na colné konanie;
b)
podaný návrh na colné konanie je nesprávny, nie je doložený príslušnými dokladmi, alebo ak nejde o prípad podľa § 70, alebo je inak neúplný;
c)
účastník colného konania odmieta zaplatiť clo alebo colnú zábezpeku.
(4)
Tovar sa dočasne uskladňuje v prevádzkových skladoch dopravných právnických osôb a pošty, v skladoch colníc alebo tam, kde to colnica povolí rozhodnutím o dočasnom uskladnení.
(5)
S dočasne uskladneným tovarom sa nesmie nakladať takým spôsobom, aby sa menil jeho druh a povaha.
(6)
Za dočasné uskladnenie tovaru v skladoch colníc platí účastník colného konania skladné podľa sadzieb ustanovených sadzobníkom skladného.
(7)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou sadzobník skladného pri tovare dočasne uskladnenom v skladoch colníc.
(8)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o dočasnom uskladnení sa nevzťahujú na uskladňovanie tovaru v colných skladoch a v slobodných colných pásmach.
§ 81
(1)
V záujme uľahčenia zahraničnoobchodných stykov môžu česko-slovenské a zahraničné právnické a fyzické osoby zriaďovať colné sklady.
(2)
O zriadení colného skladu a podmienkach jeho prevádzky rozhoduje colnica, v ktorej územnom obvode sa má colný sklad zriadiť.
(3)
Ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov o uskladňovaní tovaru v colných skladoch sa nevzťahujú na dočasné uskladňovanie a uskladňovanie tovaru v slobodných colných pásmach.
(4)
Podmienky pre zriaďovanie colných skladov, druhy colných skladov, druhy tovaru, ktorý sa môže v colných skladoch uskladňovať, a spôsob colnej kontroly v colných skladoch upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyhláškou.
§ 82
(1)
Colnica prepustí na prevoz tovar dopravovaný z cudziny cez územie Československej socialistickej republiky do cudziny.
(2)
Pohraničná colnica, cez ktorú bol tovar dopravený do Československej socialistickej republiky, poukazuje prevážaný tovar pohraničnej colnici, cez ktorú má byť dopravený do cudziny.
(3)
Colnú prehliadku prevážaného tovaru vykoná pohraničná colnica, ak je podozrenie, že sa prevoz tovaru uskutočňuje v rozpore s týmto zákonom.
§ 83
(1)
Colnica prepustí na prepravný styk tovar dopravovaný z územia Československej socialistickej republiky cez územie iného štátu späť na územie Československej socialistickej republiky.
(2)
Prepravný styk sa môže uskutočňovať len na úsekoch a za podmienok, ktoré ustanoví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy.
(3)
Tovar v prepravnom styku je pod colnou kontrolou výstupnej pohraničnej colnice až do predloženia vstupnej pohraničnej colnici na vykonanie colného konania.
(4)
Účastník colného konania je povinný predložiť tovar dopravovaný v prepravnom styku vstupnej pohraničnej colnici v určenej lehote, v nezmenenom stave, s neporušenou colnou uzáverou a s pripojenými dokladmi.
SIEDMA HLAVA
KONANIE O COLNÝCH PRIESTUPKOCH
§ 84
Colný priestupok
Colný priestupok je zavinené konanie uvedené v § 85 až 87 tohto zákona, ak nejde o trestný čin.
§ 85
Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
(1)
Colného priestupku porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou sa dopustí ten, kto
a)
neprihlási colnici tovar pri prestupe štátnych hraníc;
b)
dovezie alebo vyvezie tovar na povolenie, ktoré príslušný orgán udelil na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych údajov;
c)
spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov;
d)
bez oprávnenia scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu;
e)
bez oprávnenia zakúpi alebo iným spôsobom získa tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu.
f)
bez oprávnenia dováža alebo vyváža tovar.
(2)
Pokutu uloženú za porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou možno vymerať až do výšky ceny tovaru, najviac však do výšky 25 000 Kčs.
§ 86
Skrátenie cla
(1)
Colného priestupku skrátenia cla sa dopustí ten, kto
a)
bez zaplatenia cla tovar dovezie alebo vyvezie;
b)
bez zaplatenia cla scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu alebo v podmienečnom voľnom obehu;
c)
v colnom konaní o dovoze alebo vývoze tovaru uvedie nesprávne údaje na vymeranie cla.
(2)
Pokutu uloženú za skrátenie cla možno vymerať do výšky dvojnásobku cla, najviac však do výšky 25 000 Kčs.
§ 87
Sťažovanie colnej kontroly
(1)
Colného priestupku sťažovania colnej kontroly sa dopustí ten, kto
a)
falšuje colné alebo iné doklady o dovážanom, vyvážanom alebo prevážanom tovare;
b)
uvedie pri colnej kontrole nesprávne údaje o dovážanom, vyvážanom alebo prevážanom tovare;
c)
nedodrží podmienky určené pre tovar prepustený do viazaného obehu alebo podmienečného voľného obehu;
d)
dopravuje alebo prechováva tovar uniknutý colnej kontrole;
e)
vydá bez súhlasu orgánov colnej správy tovar z colného alebo prevádzkového skladu;
f)
poruší colné uzávery na zásielkach, dopravných prostriedkoch alebo priestoroch, v ktorých sa nachádza tovar podliehajúci colnej kontrole;
g)
bráni orgánom colnej správy pri výkone ich činnosti.
(2)
Pokutu uloženú za sťažovanie colnej kontroly možno vymerať až do výšky 5 000 Kčs.
§ 88
Tresty
(1)
Colnica môže udeliť za colný priestupok niektorý z týchto druhov trestov:
a)
pokarhanie;
b)
pokutu vo výške uvedenej v § 85, 86 alebo 87;
c)
prepadnutie tovaru.
(2)
Ak sa fyzická osoba dopustila svojím konaním viacerých colných priestupkov, uloží colnica trest len podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na priestupok najprísnejšie trestný.
(3)
Trest prepadnutia tovaru môže colnica uložiť i popri treste pokarhania alebo pokuty.
§ 89
Prepadnutie tovaru
(1)
Colnica môže vysloviť prepadnutie tovaru, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo ktorý bol colným priestupkom získaný, alebo ktorý sa na spáchanie colného priestupku použil.
(2)
Prepadnutie tovaru možno vysloviť len vtedy, ak patrí tovar fyzickej osobe, ktorá sa colného priestupku dopustila.
(3)
Prepadnutie tovaru sa nedá vysloviť, ak je hodnota tovaru neúmerná závažnosti colného priestupku.
(4)
Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.
§ 90
Zhabanie tovaru
(1)
Colnica môže zhabať tovar, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo ktorý sa colným priestupkom získal, alebo ktorý sa na spáchanie použil, ak fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, je neznáma, alebo ak ju nemožno volať na zodpovednosť.
(2)
Tovar, ktorý nepatrí fyzickej osobe, ktorá sa colného priestupku dopustila, sa môže zhabať ak bol predmetom colného priestupku alebo sa colným priestupkom získal, alebo sa na spáchanie colného priestupku použil a ak ohrozuje bezpečnosť osôb alebo majetku, prípadne ak to vyžaduje všeobecný záujem.
(3)
Zhabať tovar nemožno, ak je hodnota tovaru neúmerná závažnosti colného priestupku.
(4)
Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.
§ 91
Zročnosť pokuty
Pokuta uložená za colný priestupok je zročná do 30 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bola uložená.
§ 92
Miestna príslušnosť
(1)
Colný priestupok prejedná colnica, v obvode ktorej sa colný priestupok spáchal alebo zistil.
(2)
Colnica príslušná na prejednanie colného priestupku podľa odseku 1 môže vec postúpiť na prejednanie colnici, v obvode ktorej fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, býva alebo pracuje.
Blokové konanie
§ 93
(1)
Príslušníci colnej správy môžu za colný priestupok ukladať a vyberať pokuty do 500 Kčs bez ďalšieho prejednávania, ak je colný priestupok spoľahlivo zistený a ak nestačí napomenutie (blokové konanie).
(2)
Ak fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, odoprie pokutu zaplatiť, prejedná colný priestupok príslušná colnica.
(3)
Proti uloženiu v blokovom konaní sa nemožno odvolať.
§ 94
(1)
Pri blokovom konaní možno vysloviť i prepadnutie tovaru, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo ktorý sa colným priestupkom získal, alebo ktorý sa na spáchanie colného priestupku použil.
(2)
Ak fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, odoprie podrobiť sa výroku o prepadnutí tovaru, prejedná colný priestupok príslušná colnica.
ÔSMA HLAVA
KONANIE O UKLADANÍ POKÚT PRÁVNICKÝM OSOBÁM
§ 95
(1)
Ak právnická osoba poruší predpisy o obehu tovaru v styku s cudzinou, skráti clo alebo sťažuje colnú kontrolu (ďalej len „porušovanie colných predpisov“), môže jej colnica uložiť pokutu vo výške uvedenej v § 96, 97 alebo 98.
(2)
Na účely uvedené v ustanoveniach tejto hlavy zákona sa za právnickú osobu považuje aj občan zapísaný v podnikovom registri ako podnikateľ.
§ 96
Colnica môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky ceny tovaru, ak poruší predpisy o obehu tovaru v styku s cudzinou tým, že
a)
bez oprávnenia dováža alebo vyváža tovar;
b)
neprihlási colnici tovar pri prestupe štátnych hraníc;
c)
dovezie alebo vyvezie tovar na povolenie, ktoré príslušný orgán udelil na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych údajov;
d)
spôsobí, že tovar bol prepustený na základe nesprávnych alebo nepravdivých údajov;
e)
bez oprávnenia scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu;
f)
bez oprávnenia zakúpi alebo iným spôsobom získa tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu.
§ 97
Colnica môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky dvojnásobku cla, ak skráti clo tým, že
a)
bez zaplatenia cla vyvezie alebo dovezie tovar;
b)
bez zaplatenia cla scudzí tovar nachádzajúci sa vo viazanom obehu alebo podmienečnom voľnom obehu;
c)
v colnom konaní o dovoze alebo vývoze tovaru uvedie nesprávne údaje na vymeranie cla.
§ 98
Colnica môže uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky 100 000 Kčs, ak sťažuje colnú kontrolu tým, že
a)
uvedie pri colnej kontrole nesprávne údaje o dovážanom, vyvážanom alebo prevážanom tovare;
b)
nedodrží podmienky určené pre tovar prepustený do viazaného obehu alebo podmienečného voľného obehu;
c)
dopravuje tovar uniknutý colnej kontrole;
d)
vydá bez súhlasu orgánov colnej správy tovar z colného alebo prevádzkového skladu.
§ 99
Pokutu podľa § 95 možno právnickej osobe uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán colnej správy dozvedel o tom, že právnická osoba porušila alebo nesplnila povinnosť uloženú colnými predpismi, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k tomuto porušeniu alebo nesplneniu povinnosti došlo.
§ 100
Pokuta uložená právnickej osobe za porušovanie colných predpisov je zročná do 30 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bola uložená.
§ 101
(1)
Porušovanie colných predpisov prejedná colnica, v obvode ktorej má právnická osoba sídlo.
(2)
Ak právnická osoba nemá sídlo v Československej socialistickej republike, môže prejednať porušovanie colných predpisov colnica, v obvode ktorej k porušeniu colných predpisov došlo, alebo colnica, v obvode ktorej sa porušenie colných predpisov zistilo.
DEVIATA HLAVA
KONANIE O ZAISTENÍ A PREDAJI TOVARU
Prvý oddiel
Zaistenie tovaru
§ 102
(1)
Colnica môže na úhradu cla zaistiť tovar, na ktorom väzí colné záložné právo.
(2)
Colnica môže na prejednanie nezákonného dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru
a)
zaistiť fyzickej osobe tovar, ktorý bol predmetom colného priestupku alebo ktorý sa colným priestupkom získal, alebo ktorý sa na spáchanie colného priestupku použil;
b)
zaistiť právnickej osobe tovar, ktorý bol predmetom porušovania colných predpisov alebo ktorý na porušovaním colných predpisov získal, alebo ktorý sa na porušenie colných predpisov použil.
(3)
Colnica môže zaistiť tovar podľa odsekov 1 a 2 bez ohľadu na práva tretích osôb.
(4)
V prípadoch, keď je podozrenie, že pri dovoze, vývoze alebo prevoze tovaru sa spáchal trestný čin, odovzdá colnica zaistený tovar na požiadanie orgánom činným v trestnom konaní.
§ 103
(1)
Ak nemožno zaistiť tovar podľa § 102 ods. 1 a 2 preto, že nie je dosiahnuteľný alebo že bol spotrebovaný, môže colnica na úhradu cla, prípadne pokuty uloženej fyzickej osobe, ktorá sa colného priestupku dopustila, alebo právnickej osobe, ktorá porušila colné predpisy, zaistiť aj iný tovar, nimi dovážaný, vyvážaný alebo prevážaný.
(2)
Colnica môže podľa odseku 1 zaistiť tovar len,
a)
ak patrí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá clo alebo pokutu neuhradila;
b)
ak je hodnota tovaru úmerná výške cla alebo uloženej pokuty.
§ 104
(1)
Colnica vydá o zaistení tovaru rozhodnutie a oznámi ho fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bol tovar zaistený.
(2)
V rozhodnutí o zaistení tovaru sa uvedú dôvody, pre ktoré sa tovar zaisťuje, a poučenie o právach a povinnostiach fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. V rozhodnutí sa uvedie aj upozornenie, že sa tovar predá, ak nebude clo, prípadne pokuta zaplatená.
(3)
Tovar, ktorý možno podľa § 102 a 103 zaistiť, môže colnica ponechať fyzickej osobe alebo právnickej osobe a uložiť jej, že tovar nesmie používať, predávať alebo s ním iným spôsobom nakladať.
§ 105
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo oznámené rozhodnutie colnice o zaistení tovaru, je povinná tento tovar vydať colnici.
(2)
Ak sa zaistený tovar na výzvu colnice nevydá, môže byť tomu, kto ho má u seba, odňatý.
(3)
O vydaní alebo o odňatí zaisteného tovaru sa vyhotoví doklad, v ktorom sa uvedie aj opis tovaru, a doručí sa fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá tovar vydala, alebo ktorej bol tovar odňatý.
§ 106
(1)
Ak zaistený tovar na ďalšie konanie už netreba a ak neprichádza do úvahy jeho prepadnutie podľa § 89 alebo zhabanie podľa § 90, alebo predaj podľa § 107, vráti sa fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bol zaistený.
(2)
Ak uplatní právo na zaistený tovar iná fyzická osoba alebo právnická osoba než tá, ktorej bol tovar zaistený, vydá colnica tovar tomu, o práve ktorého naň niet pochýb.
(3)
Ak má colnica pochybnosti o tom, či tovar patrí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bol zaistený, alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá naň uplatňuje nárok, upraví colnica tieto fyzické osoby a právnické osoby, aby svoj nárok uplatnili v konaní, ktorého predmetom je úprava majetkových vzťahov.
Druhý oddiel
Predaj tovaru
§ 107
(1)
Colnica môže predať tovar zaistený podľa § 102 ods.1, ak sa clo neuhradí do 30 dní po vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým sa ukladá povinnosť na jeho úhradu.
(2)
Colnica môže predať tovar zaistený podľa § 102 ods. 2, pri ktorom nebol vyslovený trest prepadnutia tovaru, alebo ktorý nebol zhabaný, na úhradu pokuty uloženej fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušenie colných predpisov, ak sa pokuta neuhradí do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(3)
Colnica môže tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo živé zvieratá zaistené podľa § 102 ods. 2 alebo § 103 ods. 1 ihneď predať.
(4)
Colnica môže predať tovar zaistený podľa § 103, ak clo alebo pokuta uložená fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušenie colných predpisov, sa neuhradia v lehotách určených v odsekoch 1 a 2.
(5)
Podľa odsekov 1 až 4 nemožno predať tovar, ktorý je národným majetkom.
§ 108
(1)
Colnica predá tovar spravidla na dražbe. Pritom postupuje podľa osobitných predpisov. 3)
(2)
Tovar, ktorý sa nemohol predať na dražbe, predá colnica fyzickým a právnickým osobám spôsobilým podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na nakladanie s predávaným druhom tovaru.
(3)
S tovarom, ktorý nemožno predávať alebo používať zo zdravotných, zverolekárskych, rastlinolekárskych, bezpečnostných alebo iných dôvodov, naloží colnica spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.
§ 109
(1)
Z výťažku predaja tovaru sa prednostne uhradí clo, ďalej dopravné, skladné, poštové poplatky, pokuta uložená fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušovanie colných predpisov a náklady konania. Zvyšok výťažku vyplatí colnica oprávnenému. Ak sa oprávnený neprihlási do troch rokov po predaji tovaru, pripadne zvyšok výťažku predaja štátu.
(2)
Ak uplatní tretia fyzická osoba alebo právnická osoba do troch rokov po predaji tovaru na colnici nárok na zvyšok výťažku predaja tovaru, upraví colnica túto fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby svoj nárok uplatnila v konaní, ktorého predmetom je úprava majetkových vzťahov.
(3)
O predaji tovaru sa upovedomí fyzickú osoba alebo právnickú osobu, ktorej bol tovar zaistený alebo uskladnený.
§ 110
(1)
Colnica je oprávnená predať, prípadne inak nakladať s tovarom,
a)
pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie, alebo ktorý bol zhabaný v konaní o colných priestupkoch;
b)
pri ktorom bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktorý bol zhabaný pri trestnom konaní o trestných činoch spáchaných pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru;
c)
ktorého sa účastník colného konania vzdal v prospech štátu.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanoví vyhláškou postup pri predaji, prípadne inom nakladaní s tovarom uvedeným v odseku 1.
DESIATA HLAVA
SPOLOČNÉ ZÁSADY PRE KONANIE PRED ORGÁNMI COLNEJ SPRÁVY
§ 111
Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva inak, platia o colných priestupkoch a o konaní pred orgánmi colnej správy všeobecné predpisy o priestupkoch a o správnom konaní.4)
Opravné prostriedky
§ 112
(1)
O odvolaní proti rozhodnutiu colnice rozhoduje colné riaditeľstvo, ktorému je colnica podriadená.
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu colného riaditeľstva rozhoduje Ústredná colná správa.
(3)
Proti rozhodnutiu colného riaditeľstva o určení colnej hodnoty obchodného tovaru podľa odseku 1 možno podať opravný prostriedok na súde. O tomto opravnom prostriedku rozhoduje krajský súd, v obvode ktorého má colné riaditeľstvo sídlo.
§ 113
(1)
Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov colnej správy nemá odkladný účinok. Orgán colnej správy, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, alebo odvolací orgán môže odkladný účinok povoliť, ak s tým nesťaží výkon rozhodnutia alebo ak tomu nebráni všeobecný záujem.
(2)
Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu v colnom priestupku a proti rozhodnutiu, ktorým bola uložená pokuta právnickej osobe za porušenie colných predpisov, má odkladný účinok, ktorý nemožno vylúčiť.
§ 114
Výkon rozhodnutia
Ak nie sú clo, dopravné, skladné, poštové poplatky, pokuta uložená fyzickej osobe za colný priestupok alebo právnickej osobe za porušovanie colných predpisov a náklady konania uhradené v určených lehotách a ak ich nemožno uhradiť ani predajom tovaru podľa § 107, môže colnica uskutočniť výkon rozhodnutia podľa predpisov o správnom konaní.5)
JEDENÁSTA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 115
(1)
Ustanovenia tohto zákona o treste prepadnutia tovaru, o zhabaní tovaru, zaistení a predaji tovaru platia i pre veci a iné hodnoty podľa predpisov o devízovom hospodárstve, pokiaľ sa získali colným priestupkom.
(2)
Ustanovenia tohto zákona o zaistení tovaru podľa § 103 platia i pre veci a iné hodnoty podľa predpisov o devízovom hospodárstve.
§ 116
Pokiaľ sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o doprave tovaru v prepravnom styku a v prevoze ustanovenia o dovoze a vývoze tovaru.
§ 117
Colnice prejednávajú priestupky proti devízovému hospodárstvu, zistené pri devízovej kontrole vývozu a dovozu vecí a hodnôt podľa predpisov o devízovom hospodárstve.6)Pri prejednávaní priestupkov proti devízovému hospodárstvu postupujú colnice podľa všeobecných predpisov upravujúcich prejednávanie priestupkov.
§ 118
(1)
Federálne ministerstvo vnútra môže po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu poveriť príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti plnením niektorých úloh colníc.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy poveriť colnice plnením niektorých úloh podľa predpisov upravujúcich zdravotnú, zverolekársku ochranu a podľa predpisov upravujúcich vyberanie daní, odvodov a poplatkov.
§ 119
(1)
Colnice môžu prijímať i cudziu menu na úhradu cla, dopravného, skladného, poštových poplatkov, uloženej pokuty a nákladov konania.
(2)
Podmienky uskutočňovania úhrad podľa predchádzajúceho odseku ustanoví Federálne ministerstvo financií.
§ 119a
Ak obsahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, ustanovenia odchylné od tohto zákona, alebo od predpisov podľa neho vydaných, platia zmluvné ustanovenia.
§ 119b
Pokiaľ orgány colnej správy vykonávajú oprávnenie podľa osobitných predpisov, majú, pokiaľ tieto predpisy neustanovujú inak, rovnaké práva a povinnosti ako pri colnej kontrole. To isté platí o právach a povinnostiach subjektov, ktoré tejto kontrole podliehajú.
§ 120
(1)
Konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa ukončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Colné priestupky spáchané pred účinnosťou tohto zákona sa prejednajú podľa doterajších predpisov.
§ 121
Colný sadzobník vydaný vládnym nariadením č. 32/1947 Zb. so zmenami a doplnkami sa považuje podľa tohto zákona za colný sadzobník obchodného tovaru. Paušálny sadzobník vydaný vyhláškou Ministerstva zahraničného obchodu č. 6/1969 Zb. sa považuje podľa tohto zákona za colný sadzobník neobchodného tovaru.
§ 122
Zrušujú sa:
1.
colný zákon č. 36/1953 Zb;
2.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 147/1954 Ú. l. (č.173/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný železničný poriadok;
3.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 149/1954 Ú. l. (č.175/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný letecký poriadok;
4.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 151/1954 Ú. l. (č.177/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný poštový poriadok;
5.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon;
6.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 81/1962 Zb. o colnom oslobodení predmetov dovážaných pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity v Československej socialistickej republike;
7.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 36/1963 Zb., ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok;
8.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 106/1963 Zb., ktorou sa vydáva colný cestný poriadok;
9.
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 7/1965 Zb. o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti;
10.
vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 85/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb;
11.
§ 15, § 31 ods. 2 a § 32 písm. b), c) zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.
§ 123
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.
Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.
1)
Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve,vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze,vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze,vyhláška č. 63/1964 Zb. o ochrane proti zvliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze.
2)
Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.
3)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
6)
§ 24 a 27 písm. b) zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.