32/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.04.1974

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 29. marca 1974
o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83 a určuje deň ich konania na sobotu 18. mája 1974.
Štencl v. r.