26/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.1974

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky
z 26. februára 1974,
ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 písm. b) a § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva v znení § 6 ods. 2 zákona č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov a v spojení s ustanovením § 12 ods. 3 zákona ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení zákona ČNR č. 147/1970 Zb.:
§ 1
Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov sa zrušuje.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Jung v. r.