18/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.1974

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 10. januára 1974
o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice
Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a veľvyslanectvom Poľskej ľudovej republiky v Československej socialistickej republike z 27. novembra 1973 bolo dohodnuté zriadenie cestného hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice na prepravu občanov Československej socialistickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Rumunskej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík pre malý pohraničný styk s výkonom spoločnej pasovej a colnej kontroly.
Zároveň bolo dohodnuté, že sa príloha č. 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice, podpísaného v Prahe 8. júla 1971, dopĺňa takto:
Por. čís. Druh a názov hraničného priechodu Druh pohraničného styku Miesto (úsek) spoločnej kontroly Poznámka
33. Cestný Krnov - Pietrowice malý pohraničný styk*) Krnov
*) Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 50/1972 Zb.
Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.
*)
Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 50/1972 Zb.