Predpis bol zrušený predpisom 666/2004 Z. z.

135/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2002 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 19. decembra 1974
o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
ŠIESTA ČASŤ
Ochrana pred povodňami
§ 17
Všeobecné povinnosti pri ochrane pred povodňami
(1)
V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, organizácie a občania sú povinní na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä
a)
poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,
b)
zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach na ochranu a záchranu ľudí a majetku ohrozeného povodňou,
c)
trpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.
(2)
Povodňové orgány ukladajú povinnosti podľa odseku 1 len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
§ 18
Riadenie ochrany pred povodňami
(1)
Ochranu pred povodňami zabezpečujú tieto povodňové orgány:
a)
ministerstvo, Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky a národné výbory,
b)
Ústredná povodňová komisia a povodňové komisie národných výborov.
(2)
Ministerstvo ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami. Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových záchranných prác. Národné výbory vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami; organizujú a riadia záchranné práce.
(3)
Ministerstvo a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky spolupracujú vo veciach ochrany pred povodňami. Ostatné orgány a organizácie spolupracujú s povodňovými orgánmi a pomáhajú im pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
(4)
Ústredná povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení ústredných orgánov a národných výborov na ochranu pred povodňami; schvaľuje komplexné povodňové plány. Ústredná povodňová komisia v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ohrozujúcej rozsiahle územie, ak povodňové komisie krajských národných výborov nestačia vlastnými silami a prostriedkami robiť potrebné opatrenia, a na hraničných tokoch riadi, koordinuje a kontroluje v plnom rozsahu ochranu pred povodňami (zabezpečovacie práce a záchranné práce).
(5)
Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“), ktorá schvaľuje aj štatút tejto komisie. Predsedom komisie je minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a podpredsedom minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
(6)
Povodňové komisie národných výborov v čase nebezpečenstva povodne riadia, koordinujú a kontrolujú ochranu pred povodňami v územnom obvode svojho národného výboru.
(7)
Povodňovú komisiu národného výboru ustanovuje plenárne zasadanie národného výboru; predsedom komisie je predseda alebo podpredseda národného výboru. Povodňovú komisiu riadi rada národného výboru; komisia je podriadená aj povodňovej komisii národného výboru vyššieho stupňa, a ak ide o povodňovú komisiu krajského národného výboru, je podriadená Ústrednej povodňovej komisii, pokiaľ v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne neprevezme riadenie ochrany pred povodňami v plnom rozsahu povodňová komisia národného výboru vyššieho stupňa alebo ak ide o povodňovú komisiu krajského národného výboru, Ústredná povodňová komisia.
(8)
Ústredná povodňová komisia a povodňové komisie národných výborov v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môžu vydávať príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku.
§ 19
Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba
(1)
Orgány, organizácie a občania sú povinní neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne povodňovým orgánom.
(2)
Orgány a organizácie, najmä tie, ktoré zabezpečujú telekomunikačné služby, sú povinné prednostne zabezpečovať komunikáciu správ a hlásení predpovednej a hlásnej povodňovej služby vo veciach ochrany pred povodňami.
§ 20
Náklady na opatrenia na ochranu pred povodňami
(1)
Orgány, organizácie a občania znášajú náklady, ktoré im vzniknú vlastnými opatreniami na ochranu ich majetku (majetku v ich správe alebo užívaní) pred povodňami.
(2)
Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhradzujú ich správcovia (vlastníci, užívatelia). Náklady na záchranné práce, okrem nákladov podľa odseku 1, uhradzujú okresné národné výbory podľa osobitných predpisov, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
(3)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky môže určiť, v ktorých ďalších prípadoch a voči komu patrí nárok na náhradu nákladov vzniknutých tým, ktorí na príkaz povodňových orgánov vykonávali opatrenia na ochranu pred povodňami.
§ 21
Náhrada škody spôsobenej opatreniami vykonanými na ochranu pred povodňami
Národné výbory uhradzujú občanom škody, ktoré im vzniknú v dôsledku činnosti a opatrení na ochranu pred povodňami; organizáciám v takýchto prípadoch uhradzujú škody na veciach a náklady spojené s odškodnením pracovných úrazov.6) O náhrade týchto škôd rozhoduje a náhradu poskytuje príslušný okresný národný výbor.
§ 22
Vykonávacie predpisy
Podrobnosti o vykonávaní ochrany pred povodňami, najmä o úlohách a spolupráci orgánov, organizácií a občanov pri povodniach upraví vláda nariadením.
DEVIATA ČASŤ
Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 30
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel, pokiaľ sa vzťahuje na prísažných hájnikov na ochranu vôd a vodných diel,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 615/1949 Ú. v., ktorou sa určuje vzor osvedčenia o ustanovení prísažných hájnikov na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy, pokiaľ sa vzťahuje na prísažných hájnikov na ochranu vôd a vodných diel,
3.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii v znení vyhlášky Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 55/1966 Zb.,
4.
vládne nariadenie č. 65/1966 Zb. o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami.
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.
Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.
Príloha zákona SNR č. 135/1974 Zb.
Prípady, v ktorých krajské národné výbory povoľujú vypúšťanie odpadových vôd podľa § 4 ods. 1 písm. a)
K bodu 1: Nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktorých kapacita infekčných oddelení presahuje 150 lôžok.
K bodu 2:
a)
Výroba celulózy,
b) výroba umelých chemických vláken na báze celulózy,
c) plynárne spracúvajúce hnedé uhlie,
d) rafinérie ropy a petrochemický priemysel,
e) výroba syntetických farieb,
f) spracúvanie surových koží nad 15 000 ton čerstvej váhy ročne,
g) ťažba a spracúvanie uránovej rudy a atómové elektrárne,
h) farmaceutický priemysel,
i) veľkovýkrmne ošípaných s kapacitou nad 5000 kusov.
K bodu 3: Verejné kanalizácie odvádzajúce celkové znečistenie v ukazovateli BSK5 nad 1000 t/rok alebo nad 300 l/sek. odpadových vôd.
1)
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
2)
Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4)
Zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a vykonávacie predpisy.
6)
§ 190 a nasl. Zákonníka práce a § 44a vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády č. 60/1970 Zb.
9)
Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.