134/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1975 do 31.12.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 19. decembra 1974
o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Výnos poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie podľa zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani, ak nie je príjmom štátneho rozpočtu federácie, sa rozpočtove určuje takto:
a)
výnos dane z pozemkov, dane zo zisku, dane z celkového objemu miezd, dane z individuálnych miezd a dane z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby1) je príjmom rozpočtov národných výborov;
b)
výnos dane z prekročenia miezd a odmien2) a príspevku na sociálne zabezpečenie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 2
(1)
Správu poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie vykonáva,
a)
ak ide o daň z pozemkov vyrubovanú organizáciám, okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo začiatkom zdaňovacieho obdobia,
b)
ak ide o daň zo zisku, daň z miezd a odmien a príspevok na sociálne zabezpečenie, okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo koncom zdaňovacieho obdobia alebo pri zániku činnosti.
(2)
Správu poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie podľa odseku 1 organizácií, ktoré majú sídlo v územnom obvode Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, vykonáva v prvom stupni Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
(3)
Správu poľnohospodárskej dane vyrubovanej občanom vykonáva miestny národný výbor, v územnom obvode ktorého má daňovník pozemky. Ak daňovník má pozemky v územných obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, vykonáva správu
a)
dane z pozemkov každý miestny národný výbor, ak ide pozemky ležiace v jeho územnom obvode,
b)
dane z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby miestny národný výbor, v územnom obvode ktorého má daňovník najväčšiu časť pozemkov.
§ 3
Zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Spolu s budovami podlieha dani plocha nimi zastavaná a nádvorie.“.
2.
V § 9 ods. 2 v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo z budov s domovou záhradou“.
3.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo domovej záhrady“.
4.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „prípadne domovej záhrady“.
§ 4
Vo vyhláške Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani, sa vypúšťajú odseky 26 a 34.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.
Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.
1)
2)