129/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
Českej národnej rady
z 19. decembra 1974
o rozpočtovom určení výnosu poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie, o ich správe a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 3
Zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Spolu s budovami podlieha dani plocha nimi zastavaná a nádvorie.“.
2.
V § 9 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo z budov s domovou záhradou“.
3.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo domovej záhrady“.
4.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „prípadne domovej záhrady“.
§ 4
Vo vyhláške Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani, sa vypúšťajú odseky 26 a 34.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.
Voleník v. r.

Korčák v. r.