126/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1975 do 31.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
ZÁKON
z 18. decembra 1974,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 226/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Článok I
Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Štátny odborný dozor nad vnútrozemskou plavbou a ostatné úlohy štátnej správy vykonávajú Federálne ministerstvo dopravy a ďalej Štátna plavebná správa v Prahe, Štátna plavebná správa v Bratislave, a Československý lodný register v Prahe, ktoré sú mu podriadené.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy zabezpečuje rozvoj vnútrozemskej plavby, určuje jej potreby a zastupuje jej záujmy pri budovaní a úpravách vodných ciest a prístavov, rieši základné otázky týkajúce sa bezpečnosti plavebnej a prístavnej prevádzky, schvaľuje nové typy plavidiel a vykonáva dozor nad technickými zariadeniami na plavidlách a v prístavoch tokov, pokiaľ slúžia priamemu zabezpečeniu prevádzky vodnej dopravy; tieto technické zariadenia určí Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Českým úradom bezpečnosti práce a Slovenským úradom bezpečnosti práce všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Štátna plavebná správa v Prahe na území Českej socialistickej republiky a Štátna plavebná správa v Bratislave na území Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „plavebná správa“) zaisťujú plavenú bezpečnosť na vodných cestách a v prístavoch, dozerajú na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa plavby, rozhodujú o prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, vykonávajú ciachovanie plavidiel, vydávajú príslušné lodné listiny, vedú evidenciu plavidiel, vykonávajú skúšky spôsobilosti členov lodných posádok, vykonávajú odborné vyšetrovanie plavebných nehôd a robia pri nich potrebné opatrenia, spolupracujú na úseku starostlivosti o vodné toky so správcami vodných tokov, vykonávajú dozor nad prevádzkou prístavov určených pre verejnú potrebu a zabezpečujú výstavbu ich pozemnej časti; ukladajú a vyberajú v blokovom konaní pokuty za priestupky proti plavebnej bezpečnosti.
(4)
Plavená práva vykonáva svoju pôsobnosť priamo alebo svojimi organizačnými útvarmi, ktorými sú pobočky plavebnej správy a ich práci a ich pracoviská.
(5)
Plavená práva môže vydávať plavebné vyhlášky obsahujúce príkazy a zákazy na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky a robiť iné vhodné opatrenia.
(6)
Československý lodný register v Prahe (ďalej len „register“) je organizácia, ktorá vykonáva odborný technický dozor nad stavbou, rekonštrukciou, prípadne modernizáciou plavidiel za účelom preskúmania ich technickej spôsobilosti. Federálne ministerstvo dopravy môže register poveriť výkonom dozoru nad technickými zariadeniami určenými podľa odseku 2.
(7)
Správcovia prístavov a vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností pri vodných tokoch, projektanti, výrobcovia a prevádzatelia plavidiel a technických zariadení určených podľa odseku 2 sú povinní umožniť pracovníkom povereným výkonom štátneho odborného dozoru nad vnútrozemskou plavbou (odsek 1) vstup do obvodu prístavov, na nehnuteľnosti, do prevádzkových priestorov a na plavidlá a utvoriť podmienky potrebné na výkon ich dozoru.„“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „hydro - technická časť prístavu“ nahrádzajú slovami „vodná časť prístavu“.
3.
V § 4 sa slová „hydro - technické časti prístavov" nahrádzajú slovami „vodné časti prístavov".
4.
V § 8 ods. 2 sa v prvej vete nahrádzajú slová „Užívatelia pozemkov" slovami „Správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností“ a v druhej vete slová „užívateľom pozemkov“ slovami „správcom (vlastníkom, užívateľom) nehnuteľností“.
5.
V § 8 ods. 3 prvá veta znie: „Správcovia (vlastníci , užívatelia) nehnuteľností majú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla pri výkone oprávnení podľa odseku 2.“
6.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
Plavidlá sú lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia a plte. Federálne ministerstvo dopravy ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré plavidlá sa považujú za malé plavidlá.
(2)
Plavidlá sa musia stavať podľa pravidiel pre stavbu lodí vydaných alebo uznaných Federálnym ministerstvom dopravy, podľa schválených tipov a za dozoru registra. Podľa týchto pravidiel a za dozoru registra vykonáva aj rekonštrukcia poprípade modernizácia plavidiel. Náklady dozoru uhrádza výrobca, poprípade objednávateľ plavidla. Pri plavidlách stavaných, rekonštruovaných, poprípade modernizovaných v zahraničí môže so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy vykonávať tento dozor zahraničná organizácia obdobného charakteru činnosti.
(3)
Spôsobilosť plavidla na plavbu sa preukazuje lodným osvedčením. Plavidlá, ktoré sa použijú na jednotlivú plavbu, dostanú miesto lodného osvedčenia osobitné povolenie; také povolenie dostanú aj plavidlá pre skušobnú plavbu, plávajúce zariadenia a plte.“.
7.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Po skončení stavby, rekonštrukcie, poprípade modernizácie plavidla vydá register preukaz osvedčujúci jeho technickú spôsobilosť. Plavebná správa na základe tohto preukazu a po overení prevádzkovej spôsobilosti vydá pre plavidlo lodné osvedčenie.
(2)
Prevádzateľ plavidla zodpovedá za riadny technický a prevádzkový stav plavidla. Je povinný podrobiť plavidlo technickým prehliadkam vykonávaným v lehotách a za podmienok ustanovených Federálnym ministerstvom dopravy. Technická prehliadka plavidla sa musí vykonať aj po každej havárii alebo väčšej oprave plavidla a jeho hnacieho zariadenia, pokiaľ môžu mať vplyv na pevnosť a stabilitu plavidla.
(3)
Technické prehliadky, pri ktorých register overuje technickú a plavebná správa prevádzkovú spôsobilosť plavidla, sa vykonávajú bez odplaty.“.
8.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Na plavidle, s výnimkou malého plavidla, musí byť označený maximálny prípustný ponor v súlade s poriadkom pre ciachovanie plavidiel vnútrozemskej plavby. Federálne ministerstvo dopravy ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré plavidlá podliehajú ciachovaniu a musia mať ciachovný preukaz.
(2)
Ciachovanie vykonáva na žiadosť výrobcu poprípade prevádzateľa plavidla plavebná správa.“.
9.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Evidenciu lodí, plávajúcich strojov a plávajúcich zariadení, s výnimkou športových a rekreačných plavidiel, prievozných plavidiel, plávajúcich plavární a lodiek patriacich požičovniam, vedie plavebná správa.
(2)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky ustanoví, v akom rozsahu budú evidované plavidlá nepodliehajúce evidencii podľa odseku 1, a určí orgán príslušný na vedenie tejto evidencie.
(3)
Plavidlá musia byť opatrené poznávacími znakmi.“.
10.
§ 23 ods. 2 znie:
(2) Ustanovenia § 2 ods. 7, § 9 až 15 a § 18 až 21 sa nevzťahujú na plavidlá a technické zariadenia ozbrojených síl a ozbrojených zborov."
11.
§ 24 sa ukončí čiarkou a dopĺňa týmito slovami: „pre plte a niektoré plávajúce zariadenie."
12.
Kde sú v zákone č. 26/1964 Zb. hovorí o Ministerstve dopravy, rozumie sa tým Federálne ministerstvo dopravy.
Článok II
Zrušuje sa vyhláška č. 2/1959 Ú. I. (Ú. v.), ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška č. 192/1956 Ú. I. (Ú. v.) o zriadení podniku INSPEKTA, podniku na kontrolu tovaru v zahraničnom obchode.
Článok III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.
Dr. Štrougal v. r.

ja na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.