122/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1975 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 29. novembra 1974
o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:
Čl. I
Vyhláška č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, v znení vyhlášky č. 132/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa mení takto:
a)
Odsek 1 znie:
"(1) Celoštátne dráhy sú železnice, ktoré tvoria súvislú železničnú sieť Československej socialistickej republiky. Dráhové podniky, ktoré majú v prevádzke celoštátne dráhy, sa súhrnne nazývajú Československé štátne dráhy."
b)
Začiatok odseku 2 znie:
,,(2) Vlečky sú železnice...“
c)
Odsek 3 znie:
,,(3) Mestské dráhy sú dráhy, ktoré tvoria súčasť mestskej hromadnej dopravy; sú to tramvajové dráhy, trolejbusové dráhy, lanové dráhy a mestské rychlodráhy (napr. metro)."
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
,,§ 3a
(k § 6 zákona)
Povinnosť dráhového podniku k nájdeným a odovzdaným veciam
(1)
Dráhový podnik je povinný prevziať vec nájdenú v obvode dráhy a uschovať ju počas jedného roka, s výnimkami uvedenými v ďalších ustanoveniach; zodpovedá za vec nájdenú jeho pracovníkom alebo inou osobou, ak bola odovzdaná jeho pracovníkovi.
(2)
Ak niekto preukáže, že nájdenú vec stratil alebo zabudol, vydá mu ju dráhový podnik po zaplatení nevyhnutných nákladov.
(3)
Ak sa neprihlási vlastník veci do roka od jej nájdenia, pripadne vec štátu. Dráhový podnik má právo na náhradu nevyhnutných nákladov.
(4)
Vec, ktorá by sa uschovávaním znehodnotila, alebo ktorej pravdepodobný výťažok pri predaji by neuhradil náklady na uschovanie počas jedného roka, je dráhový podnik oprávnený predať,1) ak sa o vec oprávnený do troch mesiacov neprihlási; vec podliehajúcu skaze alebo bezcennú je oprávnený aj zničiť2) i pred uplynutím tejto lehoty.“
3.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
,,§ 4a
(k § 9a, 9b a 9c zákona)
Zbor ozbrojenej ochrany železníc
(1)
Zbor ozbrojenej ochrany železníc (ďalej len ,,zbor") je jednotným organizovaným zborom s nedeliteľnou veliteľskou právomocou, ktorý svoje poslanie vykonáva v obvode celoštátnych dráh (§ 24).
(2)
V rámci zboru je utvorená zložka ozbrojenej ochrany a zložka pátracej služby. Zbor sa člení na útvary ozbrojenej ochrany a skupiny pátracej služby. Činnosť útvarov a skupín zboru zabezpečujú oblastné veliteľstvá zboru,3) ktoré
a)
riadia a koordinujú činnosť útvarov a skupín zboru,
b)
organizujú ich súčinnosť s útvarmi Zboru národnej bezpečnosti a iných štátnych orgánov,
c)
zodpovedajú za materiálno-technické zabezpečenie činnosti útvarov a skupín zboru.
(3)
Ústredné veliteľstvo zboru4)
a)
zodpovedá za jednotnosť výcviku a výkonu služby v útvaroch a skupinách zboru,
b)
organizuje súčinnosť zboru so Zborom národnej bezpečnosti a inými štátnymi orgánmi,
c)
riadi a koordinuje činnosť zložiek zboru.
(4)
Príslušníkom zboru sa môže stať československý občan starší ako 21 rokov oddaný socialistickému spoločenskému zriadeniu, bezúhonný, telesne i duševne spôsobilý, ktorý zložil sľub predpísaný ministrom dopravy ČSSR.
(5)
Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú svoju právomoc v rovnošate, preukazujú príslušnosť k zboru rovnošatou, ústnym vyhlásením a na žiadosť občana služobným preukazom.
(6)
Príslušníci zboru pri výkone svojej právomoci v rovnošate nie sú povinní preukazovať príslušnosť zboru alebo oprávnenie plniť jeho úlohy v týchto prípadoch:
a)
ak zakročujú pod jednotným velením pri mimoriadnych udalostiach a iných hromadných akciách ohrozujúcich verejný poriadok,
b)
pri strážení objektu a inej podobnej službe,
c)
osobám, ktorých sa služobný úkon dotýka, najmä
1.
pristihnutým pri páchaní úmyselného trestného konania,
2.
ktoré ušli z výkonu trestu alebo väzby,
3.
na ktoré je vyhlásené celoštátne pátranie,
4.
ozbrojeným, a ktoré sa dopúšťajú výtržnosti alebo iného neprístojného správania,
5.
podnapitým.
(7)
Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú svoju právomoc v občianskom odeve, preukazujú príslušnosť k zboru pred začatím služobného úkonu ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo služobným odznakom.
(8)
Pri plnení služobných úkonov sú príslušníci zboru verejnými činiteľmi.
(9)
Bližšiu úpravu nadriadenosti a podriadenosti príslušníkov zboru, úlohy a rozsah právomoci náčelníkov dráh a veliteľov, ako aj úpravu jednotného výcviku a výkonu služby v zbore ustanovuje Poriadok výkonu služby v Zbore ozbrojenej ochrany železníc, vydaný ministrom dopravy Československej socialistickej republiky.“
4.
K § 6 sa pripájajú odseky 5 a 6, ktoré znejú:
,,(5) Organizácie, ktoré zriaďujú alebo majú v prevádzke v ochrannom pásme dráhy alebo v jeho blízkosti energetické zariadenie, sú povinné svoje zariadenia upraviť a mať v prevádzke tak, aby nedochádzalo k neprípustnému rušeniu alebo k ohrozeniu prevádzky dráhy a poškodzovaniu dráhových objektov a zariadení.
(6)
Činnosti, ktoré by znemožňovali alebo sťažovali prístup k dráhovým zariadeniam a vedeniam, sa môžu vykonávať len so súhlasom dráhového podniku."
5.
§ 7 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:
a)
Za druhú vetu sa vkladá veta:
,,Užívatelia poľnohospodárskych pozemkov musia prednostne začať zber úrody na ohrozených miestach v ochrannom pásme dráhy.5)
b)
Predposledná veta sa mení a dopĺňa takto:
,,... ochranný pruh v šírke aspoň 10 m vo vzdialenosti 50 m od osi krajnej koľaje.5)"
c)
V poslednej vete sa slová ,,zvyškov úrody“ nahrádzajú slovom ,,látok".
6.
§ 10 ods. 1 prvá veta znie:
,,(1) Ochranné pásmo dráhy tvorí priestor po obidvoch stranách dráhy, ktorého vnútornú hranicu tvorí zvislá plocha prechádzajúca hranicami obvodu dráhy (§ 24); vonkajšia hranica ochranného pásma je vymedzená zvislou plochou vedenou
a)
pri celoštátnych dráhach 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však vo vzdialenosti 30 m od hraníc obvodu dráhy,
b)
pri vlečkách a dráhach osobitného určenia 30 m od osi krajnej koľaje,
c)
pri mestských rýchlodráhach 30 m od hraníc obvodu dráhy, pri tuneloch mestských rýchlodráh 35 m od osi krajnej koľaje, pri ostatných podpovrchových objektoch mestských rýchlodráh 35 m od vonkajšieho obrysu objektu.“
7.
§ 11 sa dopĺňa takto:
a)
K odseku 1 sa pripája písmeno c), ktoré znie:
,,c) vstupovať a vchádzať v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nehnuteľnosti pri odstraňovaní následkov nehôd (havárií) a odkladať tam na ten účel potrebné veci."
b)
Pripája sa odsek 4, ktorý znie:
,,(4) Dráhový podnik je povinný viesť evidenciu podzemných vedení a oznamovať stavebným úradom a organizáciám potrebné údaje.“
8.
K § 12 ods. 2 sa pripája veta, ktorá znie:
,,Hydrostatické (hydrologické) pomery v okolí dráhy sa nesmú meniť bez súhlasu dráhového správneho orgánu."
9.
V § 16 ods. 1
a)
v písm. b) sa za slovo ,,bezpečnosti“ vkladajú slová „požiarnej ochrany",
b)
pripája sa nové písmeno h) tohto znenia:
,,h) či sa dráhové zabezpečovacie zariadenia zriaďujú a používajú účelne a hospodárne, či sú zabezpečené materiály potrebné na obnovu a údržbu týchto zariadení v primeranom rozsahu a druhu.“
10.
§ 16 ods. 2 znie:
,,(2) Federálne ministerstvo dopravy dozerá na výkon štátneho odborného dozoru a štátneho odborného technického dozoru, ktorým poverilo orgány svojich podriadených organizácií. Príslušný ústredný orgán republiky dozerá na výkon štátneho odborného dozoru na mestských dráhach a dráhach osobitného určenia, ktorý vykonávajú národné výbory."
11.
§ 17 sa vypúšťa.
12.
§ 18 sa mení a dopĺňa takto:
a)
Doterajšie ustanovenie sa označuje ako odsek 1 a pripája sa k nemu veta:
,,Dojednanie musí upravovať tiež vzťahy medzi dráhovými a vojenskými orgánmi vo veciach dráh.“
b)
Pripája sa odsek 2, ktorý znie:
,,(2) Na zabezpečenie nevyhnutných potrieb vojenskej správy, civilnej obrany a národného hospodárstva za brannej pohotovosti štátu ustanoví Federálne ministerstvo dopravy už v mieri osobitnými opatreniami poradie prednostných krytí prepravných potrieb."
13.
§ 21 sa mení takto:
V odseku 1 sa v poslednej vete vkladá za slovo ,,trojmo“ slovo ,,schválená".
14.
§ 22 sa mení takto:
a)
V odseku 2 sa vypúšťajú slová:
,,a určí záväzné podmienky pre vydanie stavebného povolenia“.
b)
V odseku 3 sa vypúšťajú slová:
,,a plnenie uložených podmienok je zabezpečené schválením projektovej dokumentácie".
15.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
,,§ 23a
(k § 22 zákona)
Štátny stavebný dohľad
(1)
Dráhový správny orgán pri výkone štátneho stavebného dohľadu je oprávnený sledovať od vydania stavebného povolenia (súhlasu) do rozhodnutia o uvedení dráhy do prevádzky (stavby na dráhe do užívania), či sa pri stavbe dráhy a pri stavbe na dráhe dodržiavajú podmienky stavebného povolenia a stavebné dráhové bezpečnostné predpisy; svoje zistenia a výzvy na odstránenie závad a nedostatkov zapisuje dráhový správny orgán do stavebného denníka; zápis musí vždy obsahovať stručné dôvody a lehotu, do ktorej sa má urobiť náprava.
(2)
Ak stavebník nedbá na zistenia a výzvy zapísané v stavebnom denníku a neurobí v danej lehote nápravu, alebo ak možno očakávať, že sa neposlúchne výzva dráhového správneho orgánu, vydá dráhový správny orgán rozhodnutie, v ktorom nariadi urobiť nápravu.
(3)
Stavebník inej ako dráhovej stavby6) je povinný ohlásiť dráhovému správnemu orgánu začatie stavby a stavebných prác najneskoršie 15 dní pred začatím.
(4)
Organizácia, ktorá uskutočňuje takú stavbu alebo stavebné práce, je povinná mať na stavbe k dispozícii dokumentáciu týkajúcu sa uskutočňovania stavby. Táto organizácia zabezpečí, aby na stavbe bola umiestnená tabuľa s označením projektovej organizácie, zodpovedného projektanta, stavebnej organizácie, zodpovedného vedúceho stavby a stavebníka (príp. i pracovníka technického dozoru investora). Dráhový správny orgán môže pre drobné stavby pripustiť úľavy a odchýlky.“
16.
§ 24 znie:
,,§ 24
Pri celoštátnych dráhach je obvod dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými hranicami pozemkov v správe dráhového podniku, na ktorých sa rozkladá súvislá železničná sieť alebo ktoré slúžia dráhovej prevádzke, jej zabezpečeniu, údržbe a ochrane (dráhový pozemok). Pri vlečkách, mestských dráhach a dráhach osobitného určenia je obvod dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými 3 m od osi koľaje (od nosného lana, od osi trolejového vedenia), najmenej však 1,5 m od stavieb dráhového telesa. Obvod dráhy vzniká najneskoršie pri vydaní stavebného povolenia."
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.
Prvý námestník ministra:

Prof. Dr. Starý v. r.
1)
Smernice Ministerstva financií o zabezpečení a správe zaisteného majetku a dočasnej správe a realizácii majetku nadobudnutého štátom, uverejnené v č. 4/1966 Finančného spravodajcu pod por. č. 9.
2)
Podrobnú úpravu pre Československé štátne dráhy ustanovuje predpis pre výkon služby k 12 Nájdené veci.
3)
Útvary ozbrojenej ochrany, skupiny pátracej služby a oblastné veliteľstvá zboru sú súčasťou účelovej výkonnej jednotky Východnej dráhy so sídlom v Bratislave, Strednej dráhy so sídlom v Olomouci, Severozápadnej dráhy so sídlom v Prahe a Juhozápadnej dráhy so sídlom v Plzni.
4)
Ústredné veliteľstvo zboru je súčasťou osobitného odboru Federálneho ministerstva dopravy.
5)
Smernice Ministerstva vnútra ČSR č. 11/1972 Ú. v. ČSR o ochrane úrody pred požiarmi [časť III bod 1 písm. a)] a smernice Ministerstva vnútra SSR č. 2/1974 Ú. v. SSR o ochrane úrody pred požiarmi [§ 3 ods. 9 písm. a)].
6)
Dráhovou stavbou je stavba, ktorej stavebníkom je dráhový podnik.