Chronologický register predpisov ročníka 1974

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 57 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
2/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice)
3/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
4/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
5/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu
6/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky
7/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
8/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Veľká Fatra
9/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat
10/1974 Zb. Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o geodetidkých prácach vo výstavbe
11/1974 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o geodetických prácach vo výstavbe
12/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu
13/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok
14/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom
15/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín
16/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva
17/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach
18/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice
19/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom
20/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy
21/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
22/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky
23/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 162
24/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vovolebnom obvode číslo 45 - Martin
25/1974 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní
26/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
27/1974 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa
28/1974 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zrušení dane z motorových vozidiel
29/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel
30/1974 Zb. Ústavný zákon Českej národnej rady o súhlase na zmeny hraníc Českej socialistickej republiky
31/1974 Zb. Zákon Českej národnej rady o zmene územia hlavného mesta Českej socialistickej republiky Prahy
32/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83
33/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi
34/1974 Zb. Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch
35/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 102/1973 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974
36/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy
37/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
38/1974 Zb. Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe
39/1974 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Lučenci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad
40/1974 Zb. Zákon o Zbore národnej bezpečnosti
41/1974 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
42/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti
43/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
44/1974 Zb. Colný zákon
45/1974 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
46/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 84 (Praha 5)
47/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zmene vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb.
48/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu
49/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
50/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
51/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
52/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
53/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
54/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách
55/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode číslo 75 - Partizánske, okres Topoľčany
56/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch číslo 131 až 136
57/1974 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov
58/1974 Zb. Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky
59/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vykonávaní cestnej taxislužby
60/1974 Zb. Smernica Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách ROH pri spoločenskej kontrole závodného stravovania a pri zabezpečovaní jeho rozvoja
61/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o nešírení jadrových zbraní
62/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí
63/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
64/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
65/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom
66/1974 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou
67/1974 Zb. Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974
68/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch
69/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti
70/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 75 (Praha 5)
71/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68
72/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku
73/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signáloch po kábloch
74/1974 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky ktorou sa určuje vybavovanie sporov z medzinárodnej prepravy tovaru na území hlavného mesta Prahy Obvodný súd pre Prahu 2
75/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom
76/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
77/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975
78/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat
79/1974 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
80/1974 Zb. Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky Českej komisie pre vedecké hodnosti č. 161/1973 Zb.
81/1974 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o zrušení Univerzity 17. novembra v Prahe
82/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974
83/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
84/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
85/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 103/1969 Zb. o organizácii gymnázií a štúdia na nich
86/1974 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu
87/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
88/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce
89/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave
90/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou
91/1974 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch
92/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc
93/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
94/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka
95/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
96/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel
97/1974 Zb. Zákon Českej národnej rady o archívnictve
98/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji
99/1974 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)
100/1974 Zb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
101/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o uznávaní archiválií za kultúrne pamiatky a o zvýšenej ochrane archiválií ako kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok
102/1974 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
103/1974 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani
104/1974 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach
105/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 131 a č. 149 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a vo volebnom obvode č. 36 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
106/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
107/1974 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory vo Východočeskom kraji ako stavebné úrady
108/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
109/1974 Zb. Vyhláška Ministertva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami
110/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami
111/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975
112/1974 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
113/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení č. 171/1973 Zb.
114/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Janka Jesenského
115/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom konaní
116/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach
117/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú ako archiválií a podrobnosti skartačného konania
118/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o podnikových archívoch
119/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.
120/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc
121/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o sústave zdravotníckych zariadení
122/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach
123/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Českou štátnou poisťovňou
124/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
125/1974 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975
126/1974 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 226/1694 Zb. o vnútrozemskej plavbe
127/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica
128/1974 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
129/1974 Zb. Zákon Českej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie, o ich správe a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
130/1974 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
131/1974 Zb. Zákon Českej národnej rady o Národnej cene Českej socialistickej repubiky
132/1974 Zb. Zákon Českej národnej rady o Novinárskej cene Jana Švermu
133/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975
134/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
135/1974 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
136/1974 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
137/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe
138/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
139/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne