74/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.1973 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
ZÁKON
z 28. júna 1973,
ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Ustanovenie § 1 až 5 zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach sa nevzťahujú na odborové organizácie.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.