70/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 16. mája 1973
o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti a zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 27/1972 Zb.):
§ 1
Zrušuje sa vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti, v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb. a vládneho nariadenia č. 54/1966 Zb.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Dr. Colotka v. r.