66/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky
z 19. júna 1973,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje na vykonanie § 447 ods. 2 a § 448 ods. 2 Občianskeho zákonníka:
Čl. I
Vyhláška č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
,,Náhrada za stratu na zárobku (K § 447 ods. 2)
§ 18
(1)
Náhrada za stratu na zárobku spolu so zárobkom poškodeného a s prípadným invalidným dôchodkom alebo čiastočným invalidným dôchodkom nesmie prevyšovať sumu 2500 Kčs mesačne.
(2)
Invalidným dôchodkom alebo čiastočným invalidným dôchodkom sa rozumejú tieto dôchodky po odrátaní prípadnej osobitnej dane z dôchodku."
2.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
,,Náhrada nákladov na výživu pozostalých (K § 448 ods. 2)
§ 19
Pri výpočte náhrady nákladov na výživu pozostalých sa vychádza z priemerného zárobku zomretého; pritom sa však neprihliada na sumy, o ktoré priemerný zárobok prevyšuje sumu 2500 Kčs mesačne."
Čl. II
Na návrh poškodeného podaný do jedného roka od začiatku účinnosti tejto vyhlášky sa vykoná prípadná úprava náhrad podľa čl. I od začiatku účinnosti tejto vyhlášky aj tam, kde sa o uvedených náhradách už právoplatne rozhodlo alebo kde sa ich výška už dohodla.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Minister:

Dr. Němec v. r.