60/1973 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
Vyhláška
Českého úradu geodetického a kartografického
z 28. mája 1973
o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
Český úrad geodetický a kartografický po dohode s Českým banským úradom a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:
§ 1
(1)
Geometrické plány a iné výsledky geodetických prác,1) ktoré podliehajú koordinácii,2) a podklady pre určenie dobývacích priestorov3) musia byť overené, či svojimi náležitosťami a presnosťou zodpovedajú platným predpisom.
(2)
Overovať môžu orgány a organizácie oprávnené vykonávať geodetické a kartografické práce4) iba prostredníctvom svojich pracovníkov, ktorí majú oprávnenie na overovanie podľa tejto vyhlášky (ďalej len „oprávnenie“). Oprávnenie sa vzťahuje na výsledky geodetických prác vykonaných pre potrebu orgánov v medziach ich pôsobnosti alebo pre potrebu organizácií v rámci ich predmetu činnosti, prípadne pre potrebu im nadriadeného ústredného orgánu. Oprávnenie banských meračov podľa banských predpisov5) nie je tým dotknuté.
(3)
Overenie sa vykoná doložkou: „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“, podpisom overujúceho pracovníka a pečiatkou orgánu alebo organizácie.
§ 2
(1)
Geometrický plán je grafické znázornenie nehnuteľnosti vzniknutej reálnym rozdelením jednej alebo viacerých nehnuteľností, najmä stavu nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších i nových parcelných čísel a výmer, ako aj s uvedením ďalších údajov; po potvrdení súladu očíslovania parciel s údajmi evidencie nehnuteľností je súčasťou listín o právnych vzťahoch k rozdeľovaným nehnuteľnostiam podľa predpisov o evidencii nehnuteľností.
(2)Inými výsledkami geodetických prác, ktoré podliehajú koordinácii (§ 1 ods. 1), sa rozumie zriadenie, obnovenie, premiestnenie alebo zrušenie geodetických bodov a zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel.
§ 3
(1)
Český úrad geodetický a kartografický (ďalej len „úrad“) vydáva oprávnenie6)
a)
na overovanie geometrických plánov vyhotovených na účely evidencie nehnuteľností a pri obnovovaní a vytyčovaní vlastníckych a užívacích hraníc,
b)
na overovanie geodetických prác, ktorých výsledkom je zriadenie, obnovenie alebo premiestnenie geodetických bodov alebo zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel.7)
(2)
Úrad po dohode s Českým banským úradom vydáva oprávnenie na overovanie podkladov vyhotovených podľa predpisov a dobývacích priestoroch, o spôsobe ich určenia a o ich evidencii.3)
(3)
Oprávnenie sa môže vydať pre všetky alebo pre jednotlivé odbory činností uvedených v odsekoch 1 a 2.
§ 4
Oprávnenie podľa § 3 sa môže vydať iba československým štátnym občanom s dokončeným vysokoškolským vzdelaním zememeračského smeru a s najmenej päťročnou zememeračskou praxou po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania, ktorí preukázali svoju kvalifikáciu (§ 5 ods. 1); na overovanie geodetických prác uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2, pokiaľ sa vykonávajú pre potrebu organizácií podrobených banskému zákonu,8) za rovnakých podmienok aj absolventom vysokej školy banskej banskomeračského zamerania alebo vysokej školy technickej banskomeračského zamerania. Výnimočne sa môže oprávnenie vydať aj československým štátnym občanom s dokončeným vysokoškolským vzdelaním iného technického smeru s dlhoročnou zememeračskou praxou a československým štátnym občanom s dokončeným vysokoškolským vzdelaním zememeračského smeru s kratšou ako päťročnou zememeračskou praxou, ale s mimoriadnou kvalifikáciou.
§ 5
(1)
Kvalifikáciu pracovníkov, ktorí majú overovať výsledky geodetických prác, preveruje skúšobná komisia, ktorú zriaďuje úrad.
(2)
Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu z pracovníkov úradu, ďalej Českého banského úradu, odborníkov z praxe a vysokých škôl po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými orgánmi a organizáciami.
(3)
Člen skúšobnej komisie musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie zememeračského smeru a najmenej 12 rokov odbornej praxe. Za jedného z členov komisie sa vymenúva právnik s praxou v právnych vzťahoch evidencie nehnuteľností.
§ 6
(1)
Žiadosť o vydanie oprávnenia podáva organizácia, v ktorej je pracovník, pre ktorého sa oprávnenie žiada, v pracovnom pomere. Žiadosť sa podáva na krajskej geodetickej a kartografickej správe, v obvode pôsobnosti ktorej má organizácia sídlo (ďalej len „krajská správa príslušná podľa sídla organizácie“). V žiadosti sa uvedie:
- meno pracovníka, doklad o jeho vzdelaní a potvrdenie o praxi, odkedy je v organizácii v pracovnom pomere,
- odbor činnosti, pre ktorý sa žiada oprávnenie (§ 3 ods. 1 a 2).
(2)
Ak pracovník získal oprávnenie už prv, v čase, keď bol v pracovnom pomere v inej organizácii, alebo úspešne zložil skúšku pre zodpovedných geodetov, pripojí sa doklad o tom k žiadosti.
(3)
Krajská správa príslušná podľa sídla organizácie žiadosť posúdi a postúpi so svojím stanoviskom úradu.
§ 7
(1)
Na úrade prerokuje došlé žiadosti skúšobná komisia a preverí kvalifikáciu pracovníka skúškou.
(2)
Od skúšky sa môže upustiť u pracovníkov, ktorí overovali výsledky geodetických prác na základe skorších oprávnení alebo ktorí zložili obdobnú kvalifikačnú skúšku. Ak ide o oprávnenie podľa § 3 ods. 1 písm. b), môže sa od skúšky upustiť aj u pracovníkov, ktorí úspešne zložili skúšku pre zodpovedných geodetov.
(3)
Pri skúške sa postupuje podľa rokovacieho a skúšobného poriadku komisie, ktorý vydá úrad. Skúšku možno opakovať dva razy, najneskôr vždy po troch mesiacoch.
(4)
Podľa výsledku preverenia kvalifikácie skúšobnou komisiou úrad vydá oprávnenie a zašle ho organizácii, ktorá žiadosť podala, prostredníctvom krajskej správy príslušnej podľa sídla organizácie.
§ 8
(1)
Oprávnenie zaniká ukončením pracovného pomeru pracovníka v organizácii, na ktorú je oprávnenie viazané. Organizácia je povinná tieto skutočnosti oznámiť do 15 dní krajskej správe príslušnej podľa sídla organizácie.
(2)
Ak pracovník, ktorý získal oprávnenie, prejde do inej organizácie, je až do rozhodnutia o udelení nového oprávnenia na základe žiadosti tejto organizácie oprávnený overovať geodetické práce pre organizáciu na základe doterajšieho oprávnenia a v jeho rozsahu. Ak organizácia nepožiada o udelenie oprávnenia pre uvedeného pracovníka najneskôr do jedného mesiaca od vzniku jeho nového pracovného pomeru, stráca pracovník oprávnenie overovať výsledky geodetických prác.
(3)
Ak orgány geodézie a kartografie zistia, že pracovník majúci oprávnenie napriek predchádzajúcemu upozorneniu nedodržiava predpisy pre geodetické práce, môže úrad platnosť oprávnenia zrušiť po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným nadriadeným orgánom.
§ 9
Ak organizácia nemá pracovníka s oprávnením, je povinná zabezpečiť si overovanie výsledkov prác uvedených v § 1 ods. 1 v niektorej z organizácií v pôsobnosti svojho ústredného orgánu, ktorá má takého pracovníka, alebo v organizácii v pôsobnosti úradu.
§ 10
Organizácie, ktorých pracovníci získali oprávnenie, prípadne osvedčenie na overovanie podľa skorších predpisov, predložia ho úradu prostredníctvom krajskej správy príslušnej podľa sídla organizácie na preskúmanie najneskôr do 30. novembra 1973. Po preskúmaní vydá úrad oprávnenie podľa tejto vyhlášky. 31. decembra 1973 strácajú platnosť všetky oprávnenia, prípadne osvedčenia, ktoré neboli vydané podľa tejto vyhlášky.
§ 11
Vyhláška sa nevzťahuje na overovanie výsledkov geodetických prác vo vojenských objektoch a priestoroch spravovaných Federálnym ministerstvom národnej obrany.
§ 12
(1)
Zrušuje sa úprava Českého úradu geodetického a kartografického č. 2800/69 S o vydávaní oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác a na overovanie podkladov pre určenie dobývacích priestorov z 15. júla 1969, registrovaná v čiastke 30/1969 Zbierky zákonov.
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Predseda:

Ing. Koubek v. r.
1)
§ 8 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
2)
§ 11 ods. 2 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
3)
§ 5 vyhlášky č. 260/1957 Ú. l., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o dobývacích priestoroch, o spôsobe ich určenia a o ich evidencii.
4)
§ 4 a 7 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
5)
Vyhláška č. 260/1957 Ú. l., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o dobývacích priestoroch, o spôsobe ich určenia a o ich evidencii.
6)
§ 4 písm. c) zákona ČNR č. 36/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
7)
§ 21 ods. 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
8)
§ 37 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).