59/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
Vyhláška
Českého úradu geodetického a kartografického
z 28. mája 1973
o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
Český úrad geodetický a kartografický ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 písm. a) a c) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:
Prvá časť
Oprávnenie na vykonávanie geodetických prác a ich oznamovanie
§ 1
Zoznam oprávnených organizácií
(1)
Krajské geodetické a kartografické správy1) (ďalej len „krajské správy“) vedú zoznam organizácií oprávnených vykonávať geodetické a kartografické práce podľa § 4 a § 7 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii (ďalej len „zákon“), ktoré majú sídlo v ich obvode pôsobnosti.
(2)
Organizácie, ktoré hodlajú vykonávať geodetické a kartografické práce, oznámia podľa § 7 ods. 2 zákona krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej majú sídlo:
a)
názov, sídlo a adresu organizácie, označenie nadriadeného orgánu,
b)
predmet činnosti,
c)
územný rozsah činnosti,
d)
druh geodetických a kartografických prác,
e)
mená pracovníkov vedúcich geodetické a kartografické pracoviská s uvedením ich odbornej kvalifikácie a mená pracovníkov, ktorí majú oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác,2) a pracovníkov, ktorí úspešne zložili skúšku pre zodpovedných geodetov,
f)
celkový počet pracovníkov s odborným stredoškolským a vysokoškolským zememeračským vzdelaním.
(3)
Krajská správa preverí údaje podľa odseku 2 a ak nezistí závady, zapíše organizáciu do zoznamu podľa odseku 1 a oznámi jej do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, pod akým číslom je zapísaná, alebo dôvody, prečo nebola do zoznamu zapísaná.
§ 2
Oznamovacia povinnosť
(1)
Organizácie sú povinné oznámiť krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej sa budú práce vykonávať (ďalej len „krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác“), vykonávanie prác, ktorých výsledkom bude
a)
zriadenie, obnovenie, premiestnenie alebo zrušenie geodetických bodov,3)
b)
zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel, s výnimkou geometrických plánov.
(2)
Na zabezpečenie včasnej koordinácie geodetických a kartografických prác oznamujú organizácie krajskej správe príslušnej podľa miesta vykonávania prác rozsah plánovaných geodetických a kartografických prác súčasne s ich zaradením do plánu.
(3)
Oznámenie o vykonávaní jednotlivých prác uvedených v odseku 1 sa musí krajskej správe príslušnej podľa miesta vykonávania prác doručiť najneskôr do 15 dní pred začatím prác.
§ 3
Náležitosti oznámenia
(1)
Oznámenie podľa § 2 ods. 1 podávajú organizácie na predpísanom tlačive4) a uvedú v ňom najmä:
a)
svoj názov, sídlo a adresu, ako aj číslo, pod ktorým sú zapísané v zozname podľa § 1 ods. 3,
b)
názov, sídlo a adresu organizácie, pre ktorú sa budú práce vykonávať,
c)
druh a účel prác,
d)
kraj, okres, obec a katastrálne územie, v ktorom sa budú práce vykonávať,
e)
celkový rozsah prác v merných jednotkách (km2, ha, km),
f)
súradnicový a výškový systém, technické predpisy a normy, podľa ktorých sa budú práce vykonávať,
g)
spôsob stabilizácie bodového poľa,
h)
či práce nadväzujú na skoršie mapovanie a na ktoré,
i)
plánovaný termín začatia a ukončenia prác,
j)
spôsob vyhotovenia originálov a tlačových podkladov, kto a ako ich rozmnoží, druh archivovaných tlačových podkladov,
k)
návrh, na ktorom mieste sa majú uložiť výsledky prác,
l)
požadované geodetické údaje, podklady a elaboráty, ktoré sa majú pre oznamované práce využiť, a meno pracovníka povereného ich prevzatím.
(2)
K oznámeniu sa pripojí náčrt zameriavaného územia vo vhodnej mierke alebo na výtlačku štátnej mapy s vyznačením priestoru (trasy) merania.
Druhá časť
Koordinácia prác
§ 4
Využitie dokumentovaných výsledkov prác
(1)
Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác oznámi organizácii najneskôr do piatich dní po prevzatí oznámenia podľa § 3, ktoré z prác podliehajú koordinácii, a prerokuje s ňou spôsob vykonania prác. Prerokuje s ňou tiež, ktoré výsledné časti elaborátu jej organizácia odovzdá v odpise alebo odtlačku na dokumentáciu, ktoré časti sa majú overiť podľa § 8 zákona, prípadne sa dohodne, na ktorom inom mieste budú uložené a ktoré značky, signály a iné zariadenia geodetických bodov sa prevedú do správy organizácií v pôsobnosti Českého úradu geodetického a kartografického (ďalej len „úrad“). Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác upozorní organizáciu na možnosť alebo nevyhnutnosť využitia prác prv vykonaných alebo prác vykonávaných (pripravovaných) inou organizáciou.
(2)
Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác určí, ktoré výsledné časti elaborátov netreba odovzdávať ani uschovávať z dôvodov, že ich nemožno ani sčasti účelne využiť pre štátne mapové diela.
(3)
Organizácie sú povinné účelne využívať dokumentované výsledky skorších prác a nové polohové aj výškové merania vykonávať tak, aby sa mohli prevziať alebo využiť pre štátne mapové diela, ich údržbu a pre evidenciu nehnuteľností.
(4)
Ak organizácia pri vykonávaní geodetických prác zistí, že geodetické údaje nie sú v súlade so skutočným stavom, bez meškania to oznámi krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej sa budú práce vykonávať, najneskôr však súčasne s odovzdaním výsledkov prác.
(5)
Organizácie si pred vlastným použitím overujú, či vo vydaných údajoch nedošlo k zmenám.
(6)
Geodetické údaje, opisy, výpisy a operáty môžu využívať iba organizácie, ktorým boli na využitie vydané alebo požičané pre ich vlastnú potrebu.
§ 5
Kontrola prác
(1)
Úrad a krajské správy môžu po predchádzajúcom oznámení kontrolovať práce, ktoré sa majú prevziať alebo využiť pre štátne mapové diela a pre dokumentáciu, a to aj v priebehu vykonávania prác. Organizácie sú povinné poskytnúť kontrolným orgánom účinnú pomoc a predložiť im potrebné doklady.
(2)
O výsledku kontroly sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedú zistené závady.
(3)
Zistené chyby, nezrovnalosti, nevyhovujúce výsledky alebo iné nedostatky odstráni organizácia vykonávajúca práce na svoj náklad.
(4)
Ak sa pri vykonávaní geodetických a kartografických prác opakujú závady, na ktoré bola organizácia vykonávajúca práce upozornená, požiada krajská správa úrad, aby prerokoval s príslušným ústredným orgánom zabezpečenie nápravy, prípadne aby zakázal vykonávanie prác až do odstránenia závad.
Tretia časť
Hodnotenie a dokumentácia prác
§ 6
(1)
Hodnotenie kvality a dokumentáciu výsledkov geodetických prác zabezpečuje krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác.
(2)
Organizácie odovzdávajú územnému orgánu výsledné časti elaborátov prác podliehajúcich koordinácii overené oprávneným pracovníkom5) do 30 dní po ukončení prác, ak sa nedohodne iný termín.
(3)
Výsledné časti elaborátov geodetických prác, ktoré sa podľa § 4 ods. 1 neodovzdajú krajskej správe, nesmú sa bez súhlasu tejto krajskej správy skartovať. Ak bude treba ich údaje použiť pre štátne mapové diela alebo pre práce iných organizácií, musí sa umožniť ich využitie.
(4)
Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác preskúma, či výsledné časti elaborátov geodetických prác odovzdaných jej podľa odseku 2 zodpovedajú svojimi náležitosťami a presnosťou platným predpisom. Ak zistí neúplnosť alebo zjavné závady, vráti výsledné časti elaborátov na odstránenie chýb. Organizácie sú povinné na svoj náklad zistené závady odstrániť do 30 dní odo dňa, keď sa im uvedené časti elaborátov vrátia, pokiaľ sa s nimi nedohodne iná lehota.
(5)
O odovzdaní a ďalšom využití výsledkov geodetických prác, ktoré obsahujú skutočnosti štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva, platia osobitné predpisy.
Štvrtá časť
Vydávanie kartografických diel a ich dokumentovanie
§ 7
Súhlas úradu podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona
(1)
Organizácie požiadajú o súhlas podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona súčasne so zaradením diela do plánu; úrad rozhodne o došlých žiadostiach do 30 dní.
(2)
V žiadosti o súhlas sa uvedie:
a)
druh a názov diela,
b)
účel vydania (vyhotovenia) diela,
c)
predpokladaný rok vydania (vyhotovenia),
d)
mierka,
e)
rozsah zobrazovaného územia,
f)
druh mapového podkladu (názov, mierka, rok vydania), ktorý sa má použiť,
g)
výška tlačového nákladu,
h)
predpokladaný spôsob polygrafického spracovania diela,
i)
názov organizácie, ktorá ho polygraficky spracuje.
§ 8
Edičný plán kartografických diel
(1)
Úrad zabezpečuje zostavenie titulového, ročného a výhľadového edičného plánu máp pre hospodársku výstavbu.
(2)
Úrad schvaľuje koncepciu ročného a výhľadového edičného plánu kartografických diel určených na verejné rozširovanie pre civilnú potrebu.
§ 9
Dokumentácia kartografických diel
Organizácie, ktoré vydávajú kartografické diela, sú povinné bezplatne dodať úradu na dokumentačné účely tri vyhotovenia každého kartografického diela, a to najneskôr súčasne s expedíciou tlačového nákladu, prípadne do 30 dní od ukončenia práce, ak sa tlač nevyhotovovala.
§ 10
(1)
Ustanovenie § 7 až 9 tejto vyhlášky sa nevzťahujú
a)
na výsledky geodetických, kartografických a reprodukčných prác slúžiacich ako podklady pre územné plánovanie, pre hospodársko-technické úpravy pozemkov, hospodárske úpravy lesov, geologickovýskumné a geologickoprieskumné práce, projektovú a banskú dokumentáciu,
b)
na jednoduché plány a mapové doplnky literárnych diel a ich grafické prílohy, ktoré svojím vyhotovením nie sú úplnou samostatnou mapou a iba dopĺňajú alebo vysvetľujú text literárneho diela.
(2)
V prípadoch pochybností, na ktoré kartografické diela sa vzťahujú ustanovenia § 7 až 9, rozhodne úrad.
Piata časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
Vstup na nehnuteľnosti
(1)
Úradné preukazy podľa § 15 ods. 2 zákona vydáva:
a)
úrad pre svojich pracovníkov,
b)
krajská správa pre svojich pracovníkov a pre pracovníkov organizácií, ktoré majú sídlo v jej obvode pôsobnosti, na žiadosť týchto organizácií.
(2)
Po dohode s úradom môžu vydávať preukazy podľa odseku 1 aj iné ústredné orgány štátnej správy pre svojich pracovníkov a pre pracovníkov organizácií riadených týmito orgánmi.
(3)
Úradné preukazy vydané podľa odseku 1 a 2 neplatia pre vstup do priestorov a objektov užívaných ozbrojenými silami, na miesta, kde sú umiestnené zariadenia slúžiace na obranu a bezpečnosť štátu, a do vyhradených priestorov dráh.
§ 12
Organizácie, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona mali podľa doterajších predpisov oprávnenie na výkon geodetických prác, predložia krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej majú sídlo, doklad preukazujúci ich oprávnenie a doplnia údaje potrebné na zápis do zoznamu oprávnených organizácií podľa § 1 do 30 dní odo dňa začiatku účinnosti tejto vyhlášky.
§ 13
Táto vyhláška sa nevzťahuje na geodetické a kartografické práce vykonávané v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany pre potreby obrany štátu a na banskomeračské práce vykonávané podľa banských predpisov.
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Predseda:

Ing. Koubek v. r.
1)
Zákon ČNR č. 36/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
2)
Vyhláška č. 60/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
3)
ČSN 73 0415 Geodetické body.
4)
Formulár Geodézia č. 7.40 (ohlasovací list geodetických prác).
5)
Vyhláška č. 60/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.