31/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo dňa 20. februára 1973
o Dlhodobej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch
Dňa 5. októbra 1971 bola v Prahe podpísaná Dlhodobá dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch.
Dohoda vstúpila v platnosť dňom 10. decembra 1971.
Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.