26/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 27. marca 1973
o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:
§ 1
Účinnosť vyhlášky hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 104/1970 Zb. o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov sa predlžuje do 31. decembra 1973.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1973.
Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.