Predpis bol zrušený predpisom 127/1991 Zb.

135/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989 do 14.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 2. novembra 1973
o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a ostatných orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien.
§ 2
(1)
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky vykonáva pôsobnosť v oblasti cien, pokiaľ táto pôsobnosť nepatrí podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1) iným orgánom alebo organizáciám.
(2)
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky
a)
podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej cenovej politiky Československej socialistickej republiky a na zabezpečovaní jej uskutočňovania v súlade s národohospodárskymi plánmi;
b)
predkladá vláde Slovenskej socialistickej republiky návrhy zásadných cenových opatrení v odvetviach riadených orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a stanoviská k zásadným cenovým opatreniam, ktoré pripravujú federálne orgány;
c)
určuje a mení ceny výrobkov, služieb, výkonov, prác (ďalej len „výrobky“) a nehnuteľností, prípadne navrhuje vláde Slovenskej socialistickej republiky na schválenie ceny alebo ich zmeny v prípadoch, v ktorých si to vláda vyhradí;
d)
metodicky riadi a koordinuje tvorbu cien, prípravu a realizáciu opatrení v oblasti cien v orgánoch Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách nimi riadených;
e)
vydáva v súčinnosti so zúčastnenými ústrednými orgánmi všeobecne záväzné právne predpisy, v ktorých podrobnejšie upraví postup orgánov a organizácií, pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy a úlohy ostatných orgánov a organizácií pri tvorbe a kontrole cien.
(3)
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky vypracúva a s Federálnym cenovým úradom a s Výborom ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky koordinuje plán kontroly cien; metodicky riadi, koordinuje a vykonáva kontrolu cien na území Slovenskej socialistickej republiky, ukladá opatrenia na nápravu a dodatkové odvody a robí ďalšie opatrenia podľa cenových, prípadne iných predpisov.
(4)
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien môže poveriť určovaním cien výrobkov a ich zmien iné orgány Slovenskej socialistickej republiky, Ústrednú radu družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike a po predchádzajúcej dohode s nimi aj organizácie v ich pôsobnosti.
§ 2a
Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj v spolupráci s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky vykonáva rozbory vývoja a pôsobenia cien pre potreby plánovania vývoja cien, vypracúva smernicu na vypracovanie plánu vývoja cien Slovenskej socialistickej republiky a návrh plánu vývoja cien ako súčasť štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky.
§ 3
(1)
Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike predkladajú za organizácie v oblasti svojej pôsobnosti
a)
Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky návrhy cenových opatrení, podklady určené na zabezpečenie cenových opatrení, včítane potrebných rozborov a zdôvodnení a svoje plány kontroly cien a správy o ich plnení,
b)
Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj návrhy pre plán vývoja cien.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike zabezpečujú v organizáciách v oblasti svojej pôsobnosti vykonávanie kontroly cien, ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.
(3)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy predkladajú Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj podklady uvedené v odseku 1 za organizácie a zariadenia riadené alebo spravované národnými výbormi a za štátne podniky založené národnými výbormi (ďalej len „organizácie v ich pôsobnosti“), ako aj za národné výbory nižších stupňov.
(4)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
a)
určujú a menia ceny výrobkov
1.
organizácií v ich pôsobnosti,
2.
okresných priemyselných podnikov, prípadne nových podnikov z nich vzniknutých,
3.
družstevných organizácií, s výnimkou spotrebných družstiev,
4.
poľnohospodárskych organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky z nepoľnohospodárskej výroby,
b)
menia ceny výrobkov, okrem cien služieb, výkonov a prác, uvedených v odseku 5,
okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov1) iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.
(5)
Okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) určujú ceny výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác
a)
organizácií v ich pôsobnosti, okrem organizácií uvedených v ods. 4 písm. a) bode 2, a drobných prevádzkární národných výborov,
b)
spoločenských organizácií,
c)
dodávaných, prípadne poskytovaných občanmi,
okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov1) iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.
(6)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zabezpečujú v organizáciách uvedených v odseku 4 vykonávanie kontroly cien a okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) vykonávajú v organizáciách a u občanov uvedených v odseku 5 kontrolu cien, ukladajú im dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.
(7)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu poveriť
a)
výkonom svojej pôsobnosti podľa odsekov 4 a 6 národné výbory nižších stupňov,
b)
výkonom svojej pôsobnosti podľa odseku 4 po predchádzajúcej dohode i iné orgány Slovenskej socialistickej republiky a nimi riadené alebo založené organizácie.
(8)
Krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonávajú kontrolu cien v organizáciách, ktoré majú v obvode ich pôsobnosti svoje sídlo. Na základe výsledkov kontroly ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov. Z poverenia Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky sa krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zúčastňujú kontroly cien vykonávanej inou finančnou správou.
§ 4
(1)
Pracovníci Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona, ktorí boli poverení kontrolou cien, sú oprávnení v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, pokiaľ osobitné predpisy2) neustanovujú inak,
a)
vstupovať do všetkých priestorov organizácií;
b)
požadovať od pracovníkov orgánov a organizácií utvorenie podmienok nevyhnutných na výkon kontroly cien;
c)
požadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov, prípadne ďalších odborných pracovníkov, okrem orgánov ľudovej kontroly a ich pracovníkov.
(2)
Orgány, organizácie a ich pracovníci sú povinní na požiadanie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona alebo nimi poverených pracovníkov včas predkladať podklady potrebné na výkon cenovej kontroly, podávať presné a úplné ústne alebo písomné informácie a vysvetlenia, bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky a v určených lehotách podávať správy o plnení prijatých opatrení podľa záverov kontroly.
(3)
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iný orgán vykonávajúci kontrolu cien podľa tohto zákona môžu kontrolným orgánom a organizáciám ukladať, aby v dohodnutých lehotách zistili úplný rozsah porušenia cenových predpisov a vyčíslili neoprávnene získané prostriedky v kontrolovanej organizácii, prípadne aj v podriadených organizáciách.
§ 5
zrušený od 1. 1. 1989
§ 6
Podrobnejšie vymedzenie úloh, zásad činnosti a organizácie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.
§ 7
Zrušujú sa s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku:
1.
ustanovenia § 18 a 19 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov;
2.
ustanovenia § 34, 35, 38, 46 až 49 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 89/1969 Zb., pokiaľ upravujú pôsobnosť orgánov Slovenskej socialistickej republiky;
3.
položka 60 prílohy A zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
1)
Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb., zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy, vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu.
2)
Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.