13/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
VYHLÁŠKA
Rady Okresného národného výboru v Čadci
zo 17. novembra 1972,
ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa
§ 1
Rada Okresného národného výboru v Čadci určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s článkom 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad
Mestský národný výbor v Turzovke.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Tajomník:

Ing. Gajdošík v. r.

Predseda:

Cyprich v. r.