123/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.10.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 4. októbra 1973
o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
Dňa 6. júna 1972 bol v Prahe podpísaný Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík.
Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu.
České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.
PROTOKOL o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík na základe Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970 a aj na základe Dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 28. februára 1972 s cieľom zdokonalenia a upravenia porovnateľnosti zodpovedajúcej úrovne vzdelania, vedeckých hodností a titulov v oboch štátoch sa dohodli na nasledujúcom:
Článok 1
Vysvedčenia o ukončení základnej deväťročnej školy vydávané v Československej socialistickej republike a vysvedčenia o ukončení ôsmich tried strednej školy vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na pokračovanie v štúdiu na úplnej strednej škole alebo na prijatie na zodpovedajúcu strednú odbornú školu.
Článok 2
Maturitné vysvedčenia vydávané v Československej socialistickej republike a vysvedčenia o stredoškolskom vzdelaní vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na prijatie na vysoké školy v oboch krajinách.
Článok 3
Maturitné vysvedčenie vydávané v Československej socialistickej republike po ukončení strednej odbornej školy a diplom o ukončení strednej odbornej školy vydávaný vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na prijatie na vysoké školy v oboch krajinách.
Článok 4
Diplomy vydávané po ukončení vysokých škôl v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na prijatie na ašpirantúru v oboch krajinách.
Článok 5
Vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied a aj vedecké tituly docenta a profesora udieľané v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík sú zodpovedajúcim spôsobom rovnocenné.
Článok 6
Diplomy uvedené v článku 4 a doklady o udieľaní vedeckých hodností a titulov uvedených v článku 5 sa uznávajú v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Tento Protokol nadobúda platnosť dňom podpisu. Zmeny a doplnky k tomuto Protokolu sa odsúhlasujú a upravujú doplnkovým protokolom. Kompetentné ministerstvá Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík si budú vzájomne vymieňať informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto Protokolu.
Dané v Prahe 6. júna 1972 vo dvoch výtlačkoch, každý v českom a ruskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.
Zo splnomocnenia vlády Československej socialistickej republiky:

J. Havlín v. r.

Zo splnomocnenia vlády Zväzu sovietskych socialistických republík:

V. P. Jeljutin v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.