102/1973 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 15. augusta 1973
o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 5. októbra 1972 podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce:
Úprava pracovného času
(1)
Pracovný čas určený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa vyhlášky č. 62/1966 Zb. o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov, alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa upravuje v roku 1974 tak, že pracovnými dňami sú aj soboty pripadajúce na 6. apríl, 28. september a 16. november.
(2)
Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.
(3)
Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.
(4)
Organizácia môže so súhlasom závodného výboru, v štátnych orgánoch po prerokovaní s ním, presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odseku 1 na iné vhodné dni v tom istom mesiaci.
(5)
Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorí majú pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku, a predĺženie pracovného času o ďalšiu smenu by presiahlo maximálny počet hodín, po ktorý môže pracovník podľa tohto posudku v týždni pracovať.
(6)
Pracovný čas sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na 6 dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa skrátil pracovný čas zo zdravotných dôvodov.
(7)
Pokiaľ by pracovník nemal v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.
(8)
Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po častiach kratších než týždeň tak, že do nej pripadá ďalšia smena, nemení sa tým celkový počet dní jeho dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu obvyklého v organizácii. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane pracovník, ktorému by pripadla do doby dovolenky na zotavenie niektorá z ďalších smien, za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu smenu.
Presun pracovného voľna a pracovného času
(9)
V roku 1974 sa presúva
a)
pracovné voľno z nedele 12. mája na piatok 10. mája a pracovný čas z 10. mája na nedeľu 12. mája,
b)
pracovné voľno z nedele 22. decembra na utorok 24. decembra a pracovný čas z utorka 24. decembra na nedeľu 22. decembra,
c)
pracovné voľno zo soboty 28. decembra na pondelok 30. decembra a pracovný čas z pondelka 30. decembra na sobotu 28. decembra,
d)
pracovné voľno z nedele 29. decembra na utorok 31. decembra a pracovný čas z utorka 31. decembra na nedeľu 29. decembra.
(10)
Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.
(11)
Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určí organizácia v súlade so všeobecnými pokynmi pre úpravu prevádzkových režimov, ktoré v súvislosti s presunmi uvedenými v odseku 9 vydajú s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií príslušné ústredné orgány.
Odmeňovanie práce v ďalších smenách a pri presune pracovného času
(12)
Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času (odsek 9) bude pracovať v sobotu, nepatrí za prácu vykonávanú v tento deň mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele;1) tak isto pri odmeňovaní práce nadčas sa tieto dni nepovažujú za dni pracovného pokoja.
(13)
Za prácu v ďalších smenách patrí pracovníkovi mzda vo výške ustanovenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmeňovanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.
(14)
Za prácu vykonávanú v dňoch uvedených v odseku 1 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to ani keď nejde o prácu v ďalších smenách. Pokiaľ bude pracovníkovi určená ďalšia smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 a 7 tejto vyhlášky, patrí mu za prácu v týchto dňoch zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)
(15)
Práca v ďalších smenách nie je prácou nadčas a preto za ňu nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.
Záverečné ustanovenie
(16)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Štanceľ v. r.
1)
§ 1 a 3 vyhl. č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.