Chronologický register predpisov ročníka 1973

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti železničnej dopravy
2/1973 Zb. Uznesenie predsedníctva Českej národnej rady o vyhlásení dopĺňacej voľby vo volebnom obvode č. 106 (ktorý zahŕňa časť mesta Třebíča a obce Budíkovice, Pocoucou a Ptáčov) Juhomoravského krajského národného výboru
3/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu
4/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu
5/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Českej národnej rady o vyhlásení dopĺňacej voľby vo volebnom obvode č. 63 (Byšice - Liblice) Stredočeského krajského národného výboru
6/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, o Platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
7/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977
8/1973 Zb. Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
9/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Rade Víťazného februára
10/1973 Zb. Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii
11/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
12/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami
13/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Čadci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa
14/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom
15/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č. 86
16/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl
17/1973 Zb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
18/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 11 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
19/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 198 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
20/1973 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie Českej socialistickej republiky č. 159/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch použivateľov diel
21/1973 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám
22/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podnikových archívoch
23/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky
24/1973 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly
25/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly
26/1973 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov
27/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
28/1973 Zb. Uznesenie predsedníctva Českej národnej rady o vyhlásení dopĺňacej voľby do Národného výboru hlavného mesta Prahy vo volebnom obvode č. 32
29/1973 Zb. Uznesenie predsedníctva Českej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Českej národnej rady vo volebných obvodoch č. 53 (Dačice - Juhočeský kraj) a č. 33 (Zruč nad Sázavou - Stredočeský kraj)
30/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy
31/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch
32/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci
33/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957
34/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa
35/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši, ktorou sa určuje mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa
36/1973 Zb. Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie
37/1973 Zb. Zákon Českej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
38/1973 Zb. Uznesenie predsedníctva Českej národnej rady o vyhlásení dopĺňacej voľby do Stredočeského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 69 (Veltrusy)
39/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o orgánoch geodézie a kartografie
40/1973 Zb. Uznesenie predsedníctva Českej národnej rady o vyhlásení dopĺňacej voľby do Severočeského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 14, 36, 80, 91 a 109
41/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
42/1973 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich
43/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Írskom
44/1973 Zb. Zákon o ochrannom dohľade
45/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
46/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch
47/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
48/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
49/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
50/1973 Zb. Zákon o pestúnskej starostlivosti
51/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach
52/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
53/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
54/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vykonávanej orgánmi Revolučného odborového hnutia
55/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami
56/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti SSR č. 21/1973 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, v slovenskom vydaní
57/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 70 - Lemešany, okres Prešov
58/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o internátnych stredných školách pre pracujúcich a o hospodárskom zabezpečení študujúcich na týchto školách
59/1973 Zb. Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o vykonávaní geodetickýc a kartografických prác a o kartografických dielach
60/1973 Zb. Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
61/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú podrobnosti o lotériách a iných podobných hrách
62/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej repubiky ktorou sa určujú podrobnosti o verejných zbierkach
63/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
64/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
65/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
66/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
67/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
68/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
69/1973 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa čiastočne zrušuje vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
70/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
71/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
72/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
73/1973 Zb. Zákon o brannej výchove
74/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach
75/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 76 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
76/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 26 (Karlovy Vary II)
77/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 53
78/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna
79/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe
80/1973 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky
81/1973 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
82/1973 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
83/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou
84/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky
85/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému
86/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973
87/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I)
88/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
89/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva Českej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
90/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami
91/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách
92/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
93/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor
94/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúcom sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich
95/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
96/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor
97/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky v oblasti cestovného ruchu
98/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Veterinárnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
99/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
100/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 118 (Košice -Šaca)
101/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach
102/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974
103/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
104/1973 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
105/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
106/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS
107/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti
108/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs
109/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 500 Kčs
110/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Slovenský kras
111/1973 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce ktorou sa mení vyhláška č. 18/1969 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
112/1973 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa
113/1973 Zb. Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
114/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8)
115/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj)
116/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109
117/1973 Zb. Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284
118/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb.
119/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistíckej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch
120/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou
121/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach
122/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
123/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
124/1973 Zb. Smernice Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené VI. plenárnej schôdze ÚRO
125/1973 Zb. Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky, v znení neskorších predpisov
126/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
127/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou
128/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v námornej obchodnej plavbe
129/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom
130/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom
131/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
132/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík
133/1973 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
134/1973 Zb. Zákon Českej národnej rady o pôsobnsti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien
135/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
136/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien
137/1973 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách
138/1973 Zb. Zákon o vodách (vodný zákon)
139/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
140/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
141/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru
142/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik"
143/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
144/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete
145/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu
146/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom
147/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
148/1973 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
149/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89
150/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104
151/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)
152/1973 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8)
153/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 23 a 120
154/1973 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa bližšie vymedzujú pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
155/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
156/1973 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1974
157/1973 Zb. Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva
158/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev
159/1973 Zb. Zákon o ochrane označení pôvodu výrobkov
160/1973 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov
161/1973 Zb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
162/1973 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
163/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
164/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
165/1973 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974
166/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974
167/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
168/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove
169/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
170/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
171/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
172/1973 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
173/1973 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
174/1973 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
175/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
176/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky plynov, rôp a gazolínu