99/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1973 do 31.12.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
ZÁKON
zo 14. decembra 1972
o zvýšení prídavkov na deti a výchovného
V súlade so závermi XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa zvýšiť spoločenskú podporu rodinám s deťmi Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 2 sa suma 500 Kčs vlastného hrubého príjmu dieťaťa za kalendárny mesiac nahrádza sumou 620 Kčs.
2.
§ 24 ods. 1 znie:
„(1)
Prídavky na deti mesačne sú
na jedno dieťa 90 Kčs na dve deti 430 Kčs na tri deti 880 Kčs na štyri deti 1280 Kčs
a zvyšujú sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.“.
3.
V § 24 ods. 2 sa príplatok k prídavkom na deti zvyšuje zo sumy 150 Kčs na 300 Kčs mesačne.
Čl. II
Zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonov č. 89/1968 Zb. a č. 161/1968 Zb. (úplné znenie č. 5/1972 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 33 ods. 4 sa suma 600 Kčs vlastného hrubého mesačného príjmu dieťaťa a v odseku 6 sa suma 600 Kčs hrubého mesačného príjmu na osobu v rodine nahrádzajú sumou 620 Kčs.
2.
§ 38 ods. 2 znie:
(2) Výchovné mesačne je
na jedno dieťa
Kčs
na dve deti
Kčs
na tri deti
Kčs
na štyri deti
Kčs
k invalidnému k dôchodku 140 430 880 1280
k inému 90 430 880 1280
a zvyšuje sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne."
3.
V § 38 ods. 3 sa príplatok k výchovnému zvyšuje zo sumy 150 Kčs na 300 Kčs mesačne.
4.
V § 45 ods. 2 sa za slová „čistý príjem dieťaťa prevyšuje sumu 500 Kčs mesačne" nahrádzajú slovami „vlastný hrubý príjem dieťaťa prevyšuje sumu 620 Kčs mesačne."
Čl. III
Zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 89/1968 Zb. a č. 161/1968 Zb. (úplné znenie č. 8/1972 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 31 ods. 2 sa suma 500 Kčs vlastného hrubého príjmu dieťaťa za kalendárny mesiac nahrádza sumou 620 Kčs.
2.
§ 34 ods. 1 znie:
„(1)
Prídavky na deti družstevníkov mesačne sú
na jedno dieťa 90 Kčs
na dve deti 430 Kčs
na tri deti 880 Kčs
na štyri deti 1280 Kčs
a zvyšujú sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.„
3.
V § 34 ods. 2 sa príplatok k prídavkom na deti zvyšuje zo sumy 150 Kčs na 300 Kčs mesačne.
4.
V § 68 ods. 4 sa suma 600 Kčs vlastného hrubého mesačného príjmu dieťaťa a v odseku 6 sa suma 600 Kčs hrubého mesačného príjmu na osobu v rodine nahrádzajú sumou 620 Kčs.
5.
§ 73 ods. 2 znie:
(2) Výchovné mesačne je
na jedno dieťa Kčs na dve deti Kčs na tri deti Kčs na štyri deti Kčs
k invalidnému k dôchodku 140 430 880 1280
k inému 90 430 880 1280
a zvyšuje sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.
6.
V § 73 ods. 3 sa príplatok k výchovnému zvyšuje zo sumy 150 Kčs na 300 Kčs mesačne.
7.
V § 80 ods. 2 sa slová „čistý príjem dieťaťa prevyšuje sumu 500 Kčs mesačne“ nahrádzajú slovami „vlastný hrubý príjem dieťaťa prevyšuje sumu 620 Kčs mesačne.“.
8.
V § 84 písm. b) sa slová „vlastný príjem prevyšujúci 200 Kčs mesačne“ nahrádzajú slovami „vlastný hrubý príjem prevyšujúci sumu 620 Kčs mesačne“.
Čl. IV
Zákon č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Občan, ktorému z nemocenského poistenia patria prídavky na deti, ako i každý príjemca prídavkov, ktorý má deti v priamom zaopatrení, sú povinní riadne sa starať o telesné a duševné zdravie a o výchovu týchto detí a zabezpečiť, aby sa poskytnuté prídavky používali výlučne v prospech a v záujme detí, pre ktoré sú určené.“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Ak sa výplatou prídavkov na deti do rúk doterajšieho príjemcu zrejme nedosahuje účel, na ktorý sú prídavky určené, najmä ak príjemca prídavkov na deti zanedbáva povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrhne miestny národný výbor orgánu príslušnému na rozhodovanie o prídavkoch na deti, aby výplata prídavkov na deti do rúk doterajšieho príjemcu bola zastavená a aby sa používali na starostlivosť o deti spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Rovnaký návrh podá miestny národný výbor aj v tých výnimočných prípadoch, v ktorých školopovinné dieťa bez vážnych dôvodov buď vôbec nedochádza do školy, alebo sústavne zanedbáva školskú dochádzku a predchádzajúce rokovania s občanom, ktorý má dieťa v priamom zaopatrení, neviedli k náprave.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.
Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.