83/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
VYHLÁŠKA
Rady Okresného národného výboru v Michalovciach
z 1. júla 1972,
ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad
§ 1
Rada Okresného národného výboru v Michalovciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady:
1.
Mestský národný výbor so sídlom v Strážskom, okres Michalovce a
2.
Miestny národný výbor so sídlom v Pavlovciach nad Úhom, okres Michalovce.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Tajomník:

Balasič v. r.

Predseda:

Ing.Kormanik v. r.