80/1972 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 11. októbra 1972
o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky:
§ 1
Z územia Západoslovenského kraja sa odčleňuje časť územia obce Hokovce v okrese Levice vo výmere 48 ha, 24 a a 94 m2 a časť územia obce Slatina v okrese Levice vo výmere 10 ha, 23 a a 30 m2, spolu 58 ha, 48 a a 24 m2, a tieto časti sa pričleňujú k územiu Stredoslovenského kraja a pripájajú sa k priľahlému územiu obce Dudince v okrese Zvolen.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prof. Dr. Colotka v. r.