62/1972 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
VYHLÁŠKA
ministra financií Československej socialistickej republiky
z 24. augusta 1972
o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs
Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:
§ 1
Dňom 1. októbra 1972 sa vydávajú do obehu mince po 20 halieroch (ďalej len „dvadsaťhalierniky“) a 2 Kčs (ďalej len „dvojkorunáky“).
§ 2
(1)
Dvadsaťhalierniky sa razia z mosadze v zložení 79 dielov medi, 20 dielov zinku a 1 dielu niklu. Hrubá váha mince je 2,6 g. Priemer mince je 19,5 mm, jej hrana je vrúbkovaná.
(2)
Pri razbe dvadsaťhaliernikov je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 20/1000, v obsahu zinku a niklu 10/1000.
(3)
Na líci dvadsaťhaliernika je štátny znak Československej socialistickej republiky a v opise do kruhu zľava nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom dole.
(4)
Na rube dvadsaťhaliernika je označenie hodnoty veľkým číslom „20“ a písmenom „h“ pod ním. Uprostred hore je umiestnená päťcípa hviezda. Značka autora mince akademického sochára profesora Františka Davida „D“ je umiestnená vľavo na základni čísla „20“.
§ 3
(1)
Dvojkorunáky sa razia z mediniklu v zložení 80 dielov medi a 20 dielov niklu. Hrubá váha mince je 6 g. Priemer mince je 24 mm, jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom zo striedajúcich sa ležatých krížikov a oválnych čiarok.
(2)
Pri razbe dvojkorunáka je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.
(3)
Na líci dvojkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo neho je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je umiestnená štylizovaná lipová ratolesť a pod ňou rok výroby.
(4)
Na rube dvojkorunáka je v pravej časti označenie hodnoty veľkou číslicou „2“ a skratka menovej jednotky „Kčs“. V ľavej časti sú umiestnené kosák, kladivo a päťcípa hviezda, ktoré obklopuje v štylizovaných oslavných stuhách náznak lipového listu. Značka autora mince akademického sochára Josefa Nálepu „JN“ je umiestnená vľavo dolu pod symbolmi kosáka a kladiva.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.
Obrázok 01