56/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 13. júla 1962,
o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:
Nariadenie vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad sa mení a dopĺňa takto:
Čl. I
1.
§ 2 znie:
„Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných
a)
štátnymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu, komunálnych služieb, podnikov bytového hospodárstva a organizácií, príp. zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
b)
podnikmi a hospodárskymi zariadeniami riadenými federálnym a republikovými ústrediami spoločenských organizácií, s výnimkou ich zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
c)
jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami, ak ide o poľnohospodárske výrobky, pokiaľ nie je v zozname v jednotlivých položkách výslovne uvedené inak.
2.
Zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad sa mení a dopĺňa takto:
Pol. Čís.
čís. znak názov
2.07 031 Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu
2.08 032 Ošípané a výrobky z ich chovu
7.175 254 Fotochemické výrobky
8.19 547 Montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
13.11 773 Pekárenské výrobky (vzťahuje sa aj na národné podniky riadené KNV)
13.14 765 Výrobky z drobných hospodárskych zvierat a zo zveriny
13.15 766 Vajcia a vaječné výrobky
15.00 Stavebné práce a montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
17.00 Práce a služby výpočtovej techniky (vzťahuje sa na všetky organizácie
18.01 845 Geologické a hydrologické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.02 857 Projekty (vzťahuje sa na všetky organizácie a na fyzické osoby oprávnené na tieto práce)
18.03 Inžinierska činnosť (vzťahuje sa na všetky organizácie)
19.00 Geodetické a kartografické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
20.01 Účastnícke poplatky rozhlasu a televízie
21.00 Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnútroštátnej vodnej dopravy, podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej cestnej a koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, výťahov a lanoviek (okrem lanoviek v prevádzke ČSD)
22.00 Nájomné z bytov a nebytových priestorov včítane vedľajších platov (vzťahuje sa na všetky organizácie a vlastnícke formy)
23.00 Sadzby obchodného, odbytového, zásobovacieho, nákupného rozpätia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
24.00 Výskumné, vývojové a normalizačné práce
25.00 Výkony ekonomického a technického zamerania, ktoré majú povahu technického rozvoja a vykonávajú ich socialistické organizácie.
3.
V zozname surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad sa zrušujú tieto položky:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pol. č. čís. Znak názov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.00 Drevospracujúci priemysel
10.01 605 Piliarske výrobky
10.02 606 Dyhy a preglejky
10.03 607 Dosky z aglomerovaného dreva
10.04 608 Impregnované výrobky
11.00 Priemysel celulórzy a papiera
11.01 621 Vláklniny
11.02 662.11 Novinový papier
12.00 Výrobky kožiarskeho priemyslu
12.01 721 Garbiarske výrobky
13.04 755 Priemyselné rastlinné oleje, živočíšne tuky a ich deriváty
13.05 756 Jedlé rastlinné tuky a oleje“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1972.
Hamouz v. r.