3/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.1972 do 31.03.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
VYHLÁŠKA
Federálneho Ministerstva vnútra
z 23. decembra 1971,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch
Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. a podľa § 18 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev vo vzťahu k ustanoveniu § 2 č. 7 zákona č. 128/1970 Zb. o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 ods. 4 znie:
„(4)
Pravidelným lekárskym prehliadkam sú povinní sa podrobiť:
a)
vodiči z povolania všetkých motorových vozidiel, vodiči, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny D a vodičom motorových vozidiel požiarnej ochrany, zdravotníckej a banskej záchrannej služby, ktorí používajú zvláštne výstražné znamenie, a to vždy po dvoch rokoch; po dosiahnutí 50 rokov veku sú povinní podrobiť sa prehliadke raz za rok;
b)
ostatní držitelia vodičských preukazov po dosiahnutí 60 rokov veku a opätovne po dosiahnutí 65 a 68 rokov veku. Od 68 rokov veku sú títo držitelia povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke každé dva roky. Správu o výsledku lekárskej prehliadky sú povinní predložiť do 6 mesiacov po dosiahnutí určených vekových hraníc dopravnému inšpektorátu okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti príslušnému podľa miesta trvalého bydliska; v Prahe, Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach dopravnému inšpektorátu mestskej správy Verejnej bezpečnosti.“.
2.
§ 6 ods. 6 znie:
„(6)
Zisťovanie fyzickej a duševnej schopnosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a lekárske prehliadky vodičov motorových vozidiel vykonáva podľa osobitných predpisov závodný lekár príslušný podľa pracoviska; v ostatných prípadoch obvodný lekár príslušný podľa miesta trvalého bydliska.“.
3.
§ 11 druhá veta znie:
„Doplňovaciemu vycviku sa však nepodrobuje žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny D (§ 3 ods.1); žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny E (§ 3 ods. 2) sa nepodrobuje doplňovaciemu výcviku ani skúške.“.
Čl. II
Držitelia vodičských preukazov, ktorí v deň účinnosti tejto vyhlášky už dosiahli 60 rokov veku a dosiaľ sa nepodrobili lekárskej prehliadke podľa doterajších predpisov, sú povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke a predložiť správu o jej výsledku do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky dopravnému inšpektorátu okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti príslušnému podľa miesta trvalého bydliska; v Prahe, Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni a Košiciach dopravnému inšpektorátu mestskej správy Verejnej bezpečnosti.
Čl. III
Zrušujú sa:
a)
vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 167/1969 Zb., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch,
b)
vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 95/1970 Zb., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.
Čl. IV
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Kaska CSc. v. r.