24/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
ZÁKON
Českej národnej rady
z 25.apríka 1972
o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Organizácia štátnej banskej správy
§ 1
(1)
Štátnu banskú správu v Českej socialistickej republike tvoria a jej úlohy plnia
a)
Český banský úrad ako ústredný orgán štátnej správy,*)
b)
obvodné banské úrady,a to
1.
Obvodný banský úrad v Kladne,
2.
Obvodný banský úrad v Plzni,
3.
Obvodný banský úrad v Sokolove,
4.
Obvodný banský úrad v Moste,
5.
Obvodný banský úrad v Trutnove,
6.
Obvodný banský úrad v Brne,
7.
Obvodný banský úrad v Ostrave,
8.
Obvodný banský úrad v Příbrame,
9.
Obvodný banský úrad v Tišnove.
(2)
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov určuje vyhláškou Český banský úrad.
§ 2
(1)
Úlohy štátnej banskej správy plnia obvodné banské úrady vo veciach,ktoré nie sú vyhradené Českému banskému úradu.
(2)
Český banský úrad môže v záujme zhospodárnenia výkonu štátnej správy alebo v inom dôležitom celospoločenskom záujme
a)
poveriť plnením niektorých úloh štátnej banskej správy iný ako miestne príslušný obvodný banský úrad alebo ich sám prevziať,
b)
poveriť banský úrad niektorými úkonmi,ktoré inak patria Českému banskému úradu,
c)
robiť opatrenia pre väčšie územia,ako je obvod pôsobnosti jedného obvodného banského úradu.
DRUHÁ ČASŤ
Rozšírenie dozoru štátnej banskej správy
§ 3
Orgány štátnej banskej správy (§ 1) vykonávajú štátny obvodný dozor ( ďalej len „dozor“)
a)
nad racionálnym využívaním ložísk nevyhradených nerastov,o ktorých nebolo rozhodnuté,že sa hodia na priemyselné dobývanie,* a to v organizáciách,ktoré dobývajú tieto ložiská,prípadne vydobyté nerasty tiež upravujú alebo zušľachťujú;
b)
nad bezpečnosťou práce a prevádzky, ako aj nad dodržiavaním určených pracovných podmienok v organizáciách, pokiaľ vykonávajú práce uvedené v písmene a ;
c)
nad bezpečnosťou práce a prevádzky, ako aj nad dodržiavaním určených pracovných podmienok v organizáciách, pokiaľ uskutočňujú
1.
inžiniersko-geologický, hydrogeologickýalebo iný neložiskový geologický prieskum stavby zemskej kôry, s výnimkou prác vykonávaných za účelom prieskumuzákladových pôdpre občiansku alebo priemyselnú výstavbu,
2.
ťažbu pieskov alebo štrkopieskov v korytách vodnýh tokov a v odstavených ramenách plávajúcimi strojmi, prípadne aj úpravu alebo zušľachťovanie vyťažených surovín,
3.
práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov za účelom ochrany povrchu, prípadne na iné účely (podzemné sanačné práce ,
4.
práce n sprístupňovaní prírodných jaskýň a práce pri ich udržiavaní v bezpečnom stave,
5.
zemné stavebné práce lomárskym spôsobom za použitia strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 00 m3 horniny,
6.
podzemné práce banským spôsobom, najmä hĺbenie šachtíc, razenie štôlní, tunelov ( okrem železnice a ďalej iných podzemných priestorov s objemom presahujúcim 500 m3,
7.
vrty z povrchu i z podzemia s dĺžkou nad 100 m a v prípade, že sa vŕtajúzariadením poháňaným mechanickou silou, aj vrty kratšie,
8.
zriaďovanie, prevádzku alebo likvidáciu zariadenia na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach (podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín včítane prieskumných a vrtných prác vykonávaných na tieto účely;
d)
nad bezpečnosťou práce a nad dodržiavaním určených pracovných podmienokv organizáciách, pokiaľ razia alebo rekonštruujú tunely, prípadne iné podzemné diela na železniciach.
§ 4
Pri výkone dozorupodľa § 3 patrí orgánom štátnej banskej správy tiež
a)
dozerať na stav, pohotovosť a činnosť záchranných staníc a záchranných zborov,
b)
povoľovať trhacie práce
c)
u technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorí v organizáciách riadia práce podliehajúce dozoru podľa tohto zákona, skúškami overovať znalosti predpisov potrebné pre výkon ich funkcií a na základe týchto skúšok posudzovať ich odbornú spôsobilosť.
§ 5
Dozor orgánov štátnej banskej správy sa nevzťahuje
a)
na práce uvedené v § 3 a 4 a na technické zariadenia, pokiaľ podľa osobitných predpisov podliehajú obdobnému dozoru orgánov na úseku národnej obrany, vnútra, dopravy a spojov,
b)
na parné kotly na povrchu.
§ 6
(1)
Pri výkone dozoru podľ § 3 a 4 sú orgány štátnej banskej správy oprávnené
a)
kontrolovať prehliadkami objektov, pracovísk a zariadení, ako organizácie plnia povinnosti uložené im týmto zákonom a predpismi podľa neho vydanýmia ako dodržiavajú určené pracovné podmienky,
b)
nariaďovať odstránenie zistených závad a nedostatkov, prípadne pôsobiť inými vhodnými opatreniami na dodržiavanie tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných, ako aj na dodržiavanie určených pracovných podmienok,
c)
zastaviť v potrebnom rozsahu prevádzku organizácie až do vykonania nápravy, ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú všeobecný záujem, najmä bezpečnosť života alebo zdravie ľudí,
d)
zisťovať na mieste stav, príčiny a následky, ak hrozí prevádzke organizácie alebo všeobecnému záujmu, najmä životu alebo zdraviu ľudí závažné nebezpečenstvo alebo ak dôjde k závažnej nehode alebo závažnému úrazu, prípadne dozerať vo všetkých týchto prípadoch na preventívnu alebo záchrannú akciu uskutočňovanú organizáciou,
e)
ukladať pracovníkom organizácií, ktorí svojím zavinením porušili závažné povinnosti vyplývajúce z tohot zákona a predpisov podľa neho vydaných, najmä z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo o bezpečnosti prevádzky, ako aj s predpisov na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení, prípadne z predpisov určujúcich pracovné podmienky, alebo ktorí zatajili skutočnosti dôležité pre výkon dozoru, pokuty až do sumy rovnajúcej sa trojnásobku ich proemerného mesačného zárobku,
f)
ukladať organizáciám za porušenie predpisov uvedených v písmene e pokuty až do sumy 100 000 Kčs; za nedodržanie termínu určeného na vykonanie nápravy zvýšiť pôvodne uloženú pokutu až o 100 %.
(2)
O zistených závadách a určených opatreniach upovedomujú orgány štátnej banskej správy orgán nadriadený organizácii, prípadne aj iné zúčastnené orgány.
(3)
Pokuty podľa odseku 1 písm. e a f možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď orgán štátnej banskej správy zistil porušenie predpisov, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu predpisov došlo.
Povinnosti organizácií
§ 7
(1)
Organizácie vykonávajúce práce uvedené v § 3 písm. a sú povinné dobývať ložiská racionálne, t. j. hospodárne a pokiaľ možno úplne, ako aj bezpečne, a to s ohľadom tak na vlastnú prevádzku a jej pracovníkov, ako aj na okolie; pokiaľ vydobyté nerasty aj upravujú alebo zušľachťujú, sú povinné dbať, aby sa nerasty pri týchto činnostiach riadne využili.
(2)
Organizácie vykonávajúce práce uvedené v § 3 a 4 sú povinné robiť včas potrebné zabezpečovacie opatrenia a bez odkladu odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie alebo všeobecný záujem, najmä bezpečnosť života alebo zdravie ľudí.
(3)
Nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie alebo všeobecný záujem, najmä bezpečnosť života alebo zdravie ľudí, ako aj všetky závažné nehody a závažné úrazy sú organizácie povinné ihneď ohlásiť príslušnému obvodnému banskému úradu. Podrobnosti o hlásení týchto udalostí orgánom štátnej banskej správy, prípadne iným orgánom upravuje osobitný predpis.*
§ 8
(1)
Organizácie vykonávajúce práce uvedené v § 3 a 4 sú povinné ohlásiť miestnemu príslušnému obvodnému banskému úradu najmenej 8 dní vopred začatie, prerušenie a ukončenie všetkých prieskumných, hĺbiacich, raziacich, sanačných a iných prác vykonávaných v podzemí; z prác vykonávaných na povrchu sú povinné rovnakým spôsobom ohlasovať vrtné práce, ktoré presiahnu hĺbku 100 m, a iné, najmä zemné a dobývacie práce, ktorých hĺbka prípadne výška presiahne 5 m.
(2)
Český banský úrad môže po dohode so zúčastnenými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy ( ďalej len „ústredné orgány ustanoviť, že v určitých prípadoch možno ohlasovať práce uvedené v odseku 1 hromadne, prípadne rozšíriť ohlasovaciu povinnosť aj na ďalšie práce uvedené v § 3 a 4, ak by ich povaha vyžadovala zvýšený dozor nad ich vykonávaním.
(3)
Práce podliehajúce ohlasovacej povinnosti podľa odseku 1 a začaté pred účinnosťou tohto zákona ohlási organizácia najneskôr do 30 dní od začiatku jeho účinnosti.
§ 9
Orgnizácie sú povinné orgánom štátnej banskej správy na účely ich dozoru podľa § 3 a 4 kedykoľvek umožniť vstup do objektov a na pracovisko, poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, predložiť všetky potrebné doklady a dokumentácie a podať všetky potrebné správy a vysvetlenia.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
Český banský úrad vydáva po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi pre práce uvedené v § 3 a 4 všeobecne záväzné právne predpisy
a)
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky; pre práce uvedené v § 3 písm. d vydáva iba predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
b)
o evidencii, registrácii a vyšetrovaní pracovných úrazov a o hlásení a vyšetrovaní prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení v organizáciách,*
c)
o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov podľa § 4 písm. c .
§ 11
(1)
Český banský úrad
a)
vydáva po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi všeobecne záväzné právne predpisy o výbušninách,
b)
zabezpečuje koordináciu podrobnejších bezpečnostno-technických predpisov jednotlivých ústredných orgánov o používaní výbušnín ( odsek 3 ,
c)
určuje pre všetky odvetvia národného hospodárstva, ktoré výbušniny, pomôcky na ich použitie a typy skladov výbušnín možno používať a za akých podmienok.
(2)
Predpisy pre výrobu a spracovanie výbušnín vydávajú ústredné orgány riadiace ich výrobu.
(3)
Jednotlivé ústredné orgány vydávajú v rámci všeobecne záväzných predpisov o výbušninách podrobnejšie bezpečnostnotechnické predpisy o používaní výbušnín v odbore ich pôsobnosti.
§ 12
(1)
Ak vznikne pochybnosť, či ide o organizáciu vykonávajúce práce uvedené v § 3 a 4, rozhodne Český banský úrad po dohode s Českým úradom bezpečnosti práce a po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom, ktorému organizácia podlieha, alebo s príslušným krajským národným výborom, ak ide o organizáciu riadenú národným výborom.
(2)
Kde sa v tomto zákone používa pojem “prevádzka alebo „práce , rozumejú sa tým činnosti, pracoviská a všetky s nimi súvisiace technické zariadenia s výnimkami uvedenými v § 5.
§ 13
Zásady činnosti a organizáciu orgánov štátnej banskej správy podrobnejšie upravuje štatút štátnej banskej správy, ktorý schvaľuje vláda Českej socialistickej republiky.
§ 14
Zrušuje sa
a)
ministerské nariadenie č. 116/1908 r.z., ktorým sa vydávajú predpisy pre živnostenskú prevádzku kameňolomov, hlinísk, pieskovní a štrkovní,
b)
vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o o organizáci štátnej banskej správy v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 124/1960 Zb. a v znení zákona č. 61/1965 Zb, s výnimkou ustanovení § 6a písm. a) a b), pokiaľ splnomocňujú federálne ústredné osrgány riadice výrobu výbušnív vydávať predpisy na výrobu a spracovanie výbušnín a jednotlivé federálne ústredné orgány vydávať v rámci všeobecných predpisov o výbušninách podrobnejšie bezpečnostnotechnické predpisy o používaní výbušnín v odbore ich pôsobnosti.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1972.
Erban v.r.

Korčák v.r.
*)
§ 2 ods.1 č. 5 zákona českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky.
*)
§ 5 ods.2 a § 17 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatsva (banského zákona).
*)
vyhláška českého úradu bezpečnosti práce a českého banského úradu č. 152/1969 Zb. o evidencii a registráci pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.