15/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1972 do 31.07.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
z 13. marca 1972
o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 70 ods. 1 písm.b) a c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:
I. ČASŤ
Zriadenie prírodných liečebných kúpeľov
§ 1
Prírodné liečebné kúpele môže zriadiť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo zdravotníctva“ ) za týchto podmienok:
a)
ak sú v mieste
1 prírodné zdroje, ktoré boli vyhlásené za liečivé (II. časť) alebo
2 klimatické podmienky, ktoré boli vyhlásené za priaznivé na liečenie (IV. časť),
b)
ak sa prírodné liečivé zdroje využijú na kúpeľnú starostlivosť priamo na mieste a
c)
ak sú v mieste splnené osobitné hygienické požiadavky určené Ministerstvom zdravotníctva.
II. ČASŤ
Vyhlásenie prírodných zdrojov za liečivé
§ 2
(1)
Za prírodné liečivé zdroje vôd možno vyhlásiť dostatočne výdatné zdroje prirodzene sa vyskytujúcich vôd, ak
a)
majú vzhľadom na svoje chemické zloženie alebo fyzikálne vlastnosti vedecky preukázané trvalé liečivé účinky,
b)
vyhovujú potrebným hygienickým požiadavkám,
c)
sú používateľné na liečebné účely v stave, v akom sa vyskytujú v prírode, alebo po úprave, ktorá nenaruší ich liečebné účinky, a
d)
je v celospoločenskom záujme, aby sa používali na liečebno-preventívnu starostlivosť.
(2)
Za vody podľa odseku 1 písm. a) sa považujú vody, ktoré sa podstatne odlišujú od iných vôd
a)
teplotou nad 25 °C alebo
b)
obsahom rozpustných neústrojných tuhých zlúčením (najmenej 1 g v 1 litri vody) alebo
c)
obsahom plynov napr. kysličníka uhličitého (najmenej 1 g v 1 litri vody), sírovodíka (najmenej 1 mg v 1 litri vody), rádiovej emanácie (najmenej 37 n Ci/liter) alebo
d)
obsahom iných súčastí, ktoré sa v obyčajných vodách nevyskytujú alebo sa v nich vyskytujú v menšom množstve, napr. jódu (najmenej 5 mg v 1 litri vody), arzénu (najmenej 0,7 mg v 1 litri vody), železa (najmenej 10 mg v 1 litri vody) alebo
e)
obsahom iných súčastí s farmakodynamickými účinkami.
§ 3
Na vyhlásenie prírodných zdrojov plynov a emanácií za liečivé platia obdobne podmienky určené v § 2 ods.1 na vyhlásenie prírodných liečivých zdrojov vôd.
§ 4
Za prírodné liečivé zdroje rašelín, slatín, bahien a iných zemín možno vyhlásiť dostatočne výdatné ložiská týchto peloidov, ak
a)
majú vlastnosti a účinky uvedené v § 2 ods. 1 a
b)
vznikli prirodzenými geologickými alebo biologickými procesmi.
§ 5
(1)
Prírodný zdroj vyhlasuje za liečivý Ministerstvo zdravotníctva na návrh Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva (ďalej len „Inšpektorát“).
(2)
Podnet na vyhlásenie prírodného zdroja za liečivý môže dať národný výbor, v obvode ktorého sa zdroj vyskytuje, alebo organizácia, ktorá mieni zdroj využívať. Podnet sa dáva Inšpektorátu.
(3)
V podnete je potrebné opísať zdroj a jeho okolie, spôsob jeho odkrytia alebo zachytenia, vlastnosti a účinky jeho produktov a podať návrh na spôsob jeho využitia. K podnetu treba pripojiť geologický posudok, doklady a výdatnosti zdroja, o vlastnostiach a účinkoch jeho produktov a baktériologickom posúdení zdroja.
§ 6
(1)
Ministerstvo zdravotníctva na návrh Inšpektorátu zruší vyhlásenie prírodného zdroja za liečivý, ak zdroj stratí predpísané vlastnosti a účinky určené v § 2 až 4, alebo ak ho nebude možné ďalej využívať na liečebné účely. Podnet na zrušenie sa dáva Inšpektorátu.
(2)
V podnete treba uviesť dôvod na zrušenie vyhlásenia prírodného zdroja za liečivý; najmä je potrebné opísať, v akom rozsahu, prípadne akým spôsobom vznikla strata výdatnosti zdroja alebo vlastností a účinkov jeho produktov.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva v rozhodnutí podľa odseku 1 môže určiť spôsob a podmienky ďalšieho používania prírodného zdroja.
III. ČASŤ
Vyhlásenie zdrojov vôd za zdroje prírodných stolných minerálnych vôd
§ 7
(1)
Za zdroje prírodných stolných minerálnych vôd možno vyhlásiť zdroje takých vôd, ktoré
a)
majú vzhľadom na svoje chemické zloženie alebo fyzikálne vlastnosti vedecky preukázané a trvalé účinky prospešné ľudskému zdraviu,
b)
vyhovujú potrebným hygienickým požiadavkám a
c)
môžu sa používať v stave, v akom sa vyskytujú v prírode.
(2)
Za vody podľa odseku 1 písm. a) sa považujú vody, ktoré obsahujú najmenej 1 g kysličníka uhličitého a najviac 5 g rozpustených tuhých látok v 1 litri vody, pričom sa tieto súčasti ani jednotlivo ani vcelku nevyznačujú výraznými farmakodynamickými účinkami.
(3)
Na vyhlásenie prírodných zdrojov sa zdroje prírodných stolných minerálnych vôd, ako aj na zrušenie vyhlásenia týchto zdrojov platia obdobne ustanovenia § 5 a 6.
IV. ČASŤ
Vyhlásenie klimatických podmienok za priaznivé na liečenie
§ 8
Klimatické podmienky sú priaznivé na liečenie, ak spôsobujú vhodné zmeny reaktivity alebo iných fyziologických funkcií organizmu. Takéto klimatické podmienky treba preukázať vedeckým prieskumom fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností miestneho podnebia a jeho biologických účinkov na ľudský organizmus.
§ 9
(1)
Klimatické podmienky možno vyhlásiť za priaznivé na liečenie podľa § 8, ak
a)
relatívna dĺžka slnečného svitu v dlhodobom priemere je aspoň 40%, najmenej však 1650 hodín za rok,
b)
teplotné zaťaženie (rozdiel teplôt) neprekračuje v mesačnom priemere 13°C za 24 hodín,
c)
vlhkosť vzduchu je v mesačnom priemere najviac 87%,
d)
prašný spad neprekračuje vo vnútornom kúpeľnom území 5 g/m2 za mesiac.
(2)
Na vyhlásenie klimatických podmienok za priaznivé na liečenie je rozhodujúca nielen miera znečistenia jednotlivými škodlivinami, ale aj konečný obsah zmesi škodlivín v ovzduší, pričom
a)
stredná hodnota poletujúceho aerosolu nesmie prekročiť 0,15 mg/m3 za 24 hodín a 0,5 mg/m3 za 30 min. v prípade, že ide o aerosol, ktorý neobsahuje viac ako 20 % voľného kysličníka kremičitého,
b)
stredná hodnota kysličníka siričitého nesmie prekročiť 0,05 mg/m3 za 24 hodín a 0,2 mg/m3 za 30 min.,
c)
ďalšie škodliviny nesmú prekročiť hodnoty určené v jednotlivých prípadoch Ministerstvom zdravotníctva.
§ 10
(1)
Klimatické podmienky vyhlasuje pre určité miesta za priaznivé na liečenie Ministerstvo zdravotníctva na návrhu Inšpektorátu.
(2)
Podnet na vyhlásenie klimatických podmienok za priaznivé na liečenie môže dať národný výbor, v obvode ktorého je miesto, kde sa majú zriadiť prírodné liečebné kúpele, alebo organizácia, ktorá mieni klimatické podmienky využívať. Podnet sa dáva Inšpektorátu.
(3)
Podnet je potrebné doložiť odborným posudkom o tom, že klimatické podmienky zodpovedajú hodnotám určeným v § 9 najmenej za obdobie 1 roka pred podaním podnetu.
§ 11
(1)
Ministerstvo zdravotníctva na návrh Inšpektorátu zruší vyhlásenie klimatických podmienok za priaznivé na liečenie, ak klimatické podmienky stratia predpísané vlastnosti a účinky alebo ak ich nebude ďalej možné využívať na liečebno-preventívnu starostlivosť. Podnet na zrušenie sa dáva Inšpektorátu.
(2)
V podnete treba uviesť príčinu, z ktorej sa ruší vyhlásenie klimatických podmienok za liečivé; najmä treba opísať, v akom rozsahu, prípadne akým spôsobom vznikla strata ich určených vlastností a účinkov.
V. ČASŤ
Využitie prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných stolných minerálnych vôd a klimatických podmienok priaznivých na liečenie
§ 12
(1)
Na kúpeľnú starostlivosť možno využívať len prírodné zdroje, ktoré boli vyhlásené za liečivé. Využívanie prírodných liečivých zdrojov na kúpeľnú starostlivosť je prvoradým celospoločenským záujmom.
(2)
Prírodné liečivé zdroje môžu využívať orgány a organizácie, ktoré sú oprávnené poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť a ktorým to Ministerstvo zdravotníctva na návrh Inšpektorátu povolí.
(3)
V povolení na využitie prírodného liečivého zdroja za účelom zabezpečiť jeho trvalú výdatnosť, liečivé účinky a hygienickú nezávadnosť jeho produktov sa určí
a)
rozsah, spôsob a podmienky využitia,
b)
podmienky na hydrologické a chemické sledovanie zdroja v mieste výskytu a v mieste jeho aplikácie,
c)
zariadenie, ktoré je potrebné na využitie zdroja vybudovať a udržiavať.
(4)
Na dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 3 dozerá Inšpektorát; ak zistí nedostatky, nariadi ich odstránenie.
§ 13
(1)
Prírodné liečivé zdroja treba využívať tak, aby to zodpovedalo ich kapacite.
(2)
Orgán alebo organizácia, ktorá zdroj využíva alebo ho mieni využívať, je povinná zostavovať plán využitia prírodných liečivých zdrojov; v tomto pláne určí aj množstvo produktov prírodných liečivých zdrojov, ktoré sa môžu použiť ináč ako na kúpeľnú starostlivosť. Plán schvaľuje Inšpektorát.
§ 14
Zdroje prírodných stolných minerálnych vôd sa využívajú predovšetkým v starostlivosti o zdravie ľudu, a to najmä na dietetické účely a v boji proti alkoholizmu. Využitie týchto zdrojov sa musí plánovať tak, aby to zodpovedalo ich kapacite. Plán využitia zdrojov prírodných stolných minerálnych vôd zostaví orgán alebo organizácie, ktorá zdroj využíva alebo mieni využívať. Plán schvaľuje Inšpektorát.
§ 15
Úpravu produktov prírodných liečivých zdrojov a prírodných stolných minerálnych vôd možno vykonávať len podľa zásad schválených Inšpektorátom.
§ 16
(1)
Na využitie klimatických podmienok priaznivých na liečenie platia obdobne ustanovenia § 12 ods. 1 a 2.
(2)
Orgán alebo organizácia využívajúca priaznivé klimatické podmienky na liečenie musí každých 10 rokov predložiť Inšpektorátu dokumentáciu o klimatických podmienkach v kúpeľnom mieste, v ktorej sa zhodnotia liečivé vlastnosti klimatických podmienok a výsledky merania hodnôt podľa § 9.
VI. ČASŤ
Ochrana prírodných liečebných kúpeľov
§ 17
Ochrana prírodných liečebných kúpeľov sa zabezpečuje kúpeľnými štatútmi, určením ochranných pásiem a inými ochrannými opatreniami.
§ 18
(1)
Kúpeľné štatúty určujú opatrenia, ktoré treba vykonať v kúpeľnom mieste, aby sa ochránil liečebný režim a aby sa zachovalo, prípadne utvorilo kúpeľné prostredie.
(2)
V kúpeľných štatútoch, ktoré vydávajú krajské národné výbory, sa určí najmä, že
a)
vo vymedzenom vnútornom území kúpeľného miesta (vnútorné kúpeľné územie) sa zriaďujú a vykonávajú činnosť len zariadenia slúžiace kúpeľnej prevádzke,
b)
vo zvyšujúcej časti kúpeľného miesta( vonkajšie kúpeľné územie) sa zriaďujú a vykonávajú činnosť závody a zariadenia, len pokiaľ nepôsobia rušivo na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a na kúpeľné prostredie,
c)
v kúpeľnom mieste sa vykonajú opatrenia potrebné na hygienickú ochranu ovzdušia, vody a pôdy, na ochranu prti hluku a otrasom a na zlepšenie klimatických podmienok a vzhľadu kúpeľného miesta,
d)
v kúpeľnom mieste sa rozvíja taká hospodárska a kultúrno-výchovná činnosť, ktorá utvára priaznivé podmienky na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti,
e)
priebežné pozemné komunikácie sa vedú mimo vnútorného kúpeľného územia a trasy preletov lietadiel mimo kúpeľného miesta; miestne pozemné komunikácie a dopravné zariadenia sa upravia tak, aby plne slúžili potrebám a pohodliu návštevníkov kúpeľného miesta.
§ 19
(1)
Ak na ochranu prírodných liečivých kúpeľov nestačia ochranné opatrenia určené v kúpeľných štatútoch a ak treba aj v okolí kúpeľného miesta zabrániť účinkom, ktoré by ohrozili alebo sťažili kúpeľnú starostlivosť a zhoršili klimatické podmienky alebo čistotu ovzdušia, určia sa ochranné opatrenia aj mimo kúpeľného miesta. Ak ide o ochranu širšieho rozsahu, vytýčia sa okolo kúpeľného miesta ochranné pásma. Týmito ochrannými opatreniami sa zakáže alebo obmedzí činnosť škodlivá prírodným liečebným kúpeľom alebo sa uloží vykonávať hospodársku činnosť tak, aby utvárala priaznivé podmienky na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.
(2)
Ak to bude potrebné na ochranu prírodných liečivých kúpeľov, určia sa ďalšie ochranné opatrenia aj mimo ochranných pásiem. Ustanovenie odseku 1 tretej vety platí obdobne.
§ 20
Ak vydanie kúpeľných štatútov a určenie ochranných pásiem, prípadne iných ochranných opatrení nepatrí do pôsobnosti vlády, vydáva kúpeľné štatúty, prípadne určuje ochranné pásma a iné ochranné opatrenia príslušný krajský národný výbor na základe záväzného posudku Inšpektorátu. Ak krajský národný výbor pri prerokúvaní návrhov štatútov, prípadne ochranných pásiem a iných ochranných opatrení zistí, že by pri ochrane kúpeľných miest boli dotknuté dôležité hospodárske záujmy, oznámi to Ministerstvu zdravotníctva. Minister zdravotníctva predloží návrhy na rozhodnutie vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 21
Aby sa zabránilo škodám, ktoré by mohli vzniknúť na prírodných liečebných kúpeľoch pred vydaním kúpeľných štatútov, pred určením ochranných pásiem alebo pred určením iných ochranných opatrení, prípadne pred ich zmenou, môže Inšpektorát určiť nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia, a to aj mimo kúpeľného miesta alebo ochranného pásma. Pre obsah týchto opatrení platia primerane ustanovenia § 18 a 19.
§ 22
Orgány a organizácie, ktoré majú v správe prírodné liečebné kúpele, sú povinné zriadiť a udržiavať vo vnútornom kúpeľnom území meteorologické stanice a vykonávať merania škodlivín podľa zásad určených Inšpektorátom.
VII. ČASŤ
Ochrana prírodných liečivých zdrojov
§ 23
(1)
Ochrana prírodných liečivých zdrojov sa zabezpečuje určením ochranných pásiem a inými ochrannými opatreniami.
(2)
Ochranné pásma a iné ochranné opatrenia zabezpečujú ochranu prírodných liečivých zdrojov pred takou činnosťou, najmä hospodárskou, ktorá môže rušiť alebo inakšie nepriaznivo ovplyvniť výdatnosť, fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie alebo hygienickú nezávadnosť prírodných liečivých zdrojov. Takouto činnosťou môžu byť najmä práce podliehajúce banskému zákonu, hlbinné vŕtanie, hĺbenie, vykopávky, násypy, skládky, znečisťovanie, uvoľňovanie, privádzanie a odvádzanie vôd a plynov, lámanie kameňa, trhanie skál, ťažba dreva a pod.
§ 24
(1)
Ochranné pásma sa určia spravidla v troch stupňoch.
(2)
Územie, ktoré bezprostredne obklopuje prírodný liečivý zdroj a v ktorom sa môže zdroj alebo jeho produkty najľahšie a najzávažnejšie poškodiť, je ochranným pásmom 1. stupňa. V tomto pásme sa vykonajú prísne opatrenia, aby sa zabezpečila trvalá výdatnosť zdroja a akosť jeho produktov; najmä sú v ňom zakázané práce uvedené v § 23 ods. 2, s výnimkou prác potrebných na prevádzku prírodných liečebných kúpeľov alebo na využitie prírodných liečebných zdrojov, ktoré možno konať len so súhlasom Inšpektorátu.
(3)
Ak je nebezpečenstvo, že by sa prírodný liečivý zdroj alebo jeho produkty mohli poškodiť zo vzdialenejších miest, musí sa okolo ochranného pásma 1. stupňa určiť aj ochranné pásmo 2. stupňa. V tomto pásme možno konať práce uvedené v § 23 ods. 2 len so súhlasom Inšpektorátu, ktorý môže viazať vykonávanie týchto prác určitými obmedzeniami.
(4)
Aby sa zabezpečila ochrana prírodného liečivého zdroja aj v oblasti, ktorá obklopuje ochranné pásma 2. stupňa a ktorá má svojimi hydrologickými, geologickými a vegetačnými pomermi priamy vplyv na udržiavanie trvalej výdatnosti zdroja alebo akosti jeho produktov (napr. infiltračná oblasť), môže sa určiť aj ochranné pásmo 3. stupňa. Pre toto pásmo sa určí, ktoré práce uvedené v § 23 ods. 2 možno vykonávať len so súhlasom Inšpektorátu, prípadne s určitými obmedzeniami.
§ 25
Ak je to potrebné, určia sa na ochranu prírodných liečivých zdrojov a ich produktov jednotlivé ochranné opatrenia proti rušivým účinkom prác uvedených v § 23 ods. 2 aj mimo ochranných pásiem.
§ 26
Ak určenie ochranných pásiem, prípadne ďalších ochranných opatrení nie je vyhradené vláde, určí ich na základe záväzného posudku Inšpektorátu krajský národný výbor. Ak krajský národný výbor pri prerokúvaní návrhov na ochranné pásmo, prípadne na ďalšie ochranné opatrenia zistí, že by pri ochrane prírodných liečivých zdrojov boli dotknuté dôležité hospodárske záujmy, oznámi to Ministerstvu zdravotníctva. Minister zdravotníctva predloží návrhy na rozhodnutie vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 27
Aby sa zabránilo škodám, ktoré by mohli vzniknúť na prírodných liečivých zdrojoch v medzidobí, kým sa pre ne určia alebo zmenia ochranné pásma a iné ochranné opatrenia, môže Inšpektorát určiť nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia. Pre obsah týchto opatrení platia primerane ustanovenia § 23 až 25.
§ 28
Všetky zásahy a úpravy na prírodných liečivých zdrojoch možno vykonať len so súhlasom Inšpektorátu.
§ 29
O ochrane zdrojov prírodných stolných minerálnych vôd platia primerane ustanovenia o ochrane prírodných liečivých zdrojov.
VIII. ČASŤ
Povinnosti orgánov a organizácií
§ 30
(1)
Záväzný posudok Inšpektorátu*) sa musí vyžiadať najmä:
a)
pred schválením územnoplánovacej dokumentácie, ktorá sa v riešení dotýka kúpeľných miest alebo ich ochranných pásiem;
b)
pred vydaním územných rozhodnutí a stavebných povolení 1 na stavby vo vnútornom kúpeľnom území a v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov 1. stupňa alebo v užšom dočasnom ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov, 2 na stavby vo vonkajšom kúpeľnom území a v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov 2. a 3. stupňa alebo v širšom dočasnom ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov, ktoré nemajú charakter občianskej vybavenosti a bytovej výstavby (okrem výhrevní), uskutočnené do maximálnej hĺbky 6 m a podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 3 na výstavbu chatovej a rekreačnej oblasti kúpeľného miesta;
c)
pred vydaním vodohospodárskych povolení v ochranných pásmach a dočasných ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov na výstavbu odberných zariadení a na odber podzemných vôd; výnimky z tejto povinnosti možno povoliť pri určení ochranných pásiem;
d)
pred vydaním povolenia na práce podliehajúce banskému zákonu a na obdobné činnosti v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov.
(2)
Orgány a organizácie oprávnené vykonať alebo schvaľovať opatrenia, na ktoré je potrebný záväzný posudok Inšpektorátu, nesmú vykonať takéto opatrenia alebo dať na ne súhlas bez kladného posudku Inšpektorátu alebo pred splnením podmienok určených v posudku.
(3)
Vydanie záväzného posudku Inšpektorátu a splnenie podmienok určených v posudku konštatuje príslušný orgán v rozhodnutí o schválení územnoplánovacej dokumentácie, v územnom rozhodnutí, stavebnom povolení, vodohospodárskom povolení alebo v povolení prác podliehajúcich banskému zákonu.
§ 31
(1)
Organizácie, ktoré vykonávajú vrtné práce, práce podliehajúce banskému zákonu a iné zemné práce, pri zistení zdroja termálnej vody [§ 2 ods. 2 písm. a)] alebo minerálnej vody [§ 2 ods. 2 písm. b) - e)], plynu a emanácií, sú povinné výskyt oznámiť najneskoršie do 15 dní Inšpektorátu.
(2)
Inšpektorát eviduje zdroje termálnych a minerálnych vôd, plynov a emanácií, ktoré dosiaľ neboli vyhlásené za prírodné liečivé zdroje alebo zdroje prírodných stolných minerálnych vôd, a rozhoduje o ich použití. V rozhodnutí Inšpektorát určí aj primeraný spôsob ochrany takéhoto zdroja.
§ 32
(1)
Prevod nehnuteľností a zmena v ich využití vo vnútornom kúpeľnom území, ako aj zriaďovanie podnikov a prevádzkární v kúpeľnom mieste sa môže uskutočniť len po predchádzajúcom vyjadrení Inšpektorátu.
(2)
Lesné porasty v kúpeľnom mieste a v ochranných pásmach prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov (lesy osobitného významu a určenia) možno vyhlásiť za lesy účelové. Spôsob hospodárenia v týchto lesoch sa podrobnejšie vymedzí v základnom protokole za účasti Inšpektorátu.
IX. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 33
Opatrenia tejto vyhlášky, ktoré by sa dotýkali vyhľadávania a ťažby nerastných surovín, lesného a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia z hľadiska technicko-ekonomického, poľnohospodárskej výroby a poľovníctva, železničnej dopravy a verejných komunikácií, utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce, záujmov štátnej ochrany prírody alebo iných všeobecných záujmov, musia sa vopred prerokovať s príslušnými orgánmi.
§ 34
Spolupráca Inšpektorátu s orgánmi hygienickej služby, štátnej banskej správy a Štátnej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia, prípadne s inými orgánmi inšpekčného charakteru sa uskutočňuje podľa dohôd medzi týmito orgánmi alebo ich nadriadenými ústrednými orgánmi a Ministerstvom zdravotníctva.
§ 35
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 151/1956 Ú. v. o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov a o ich využití.
§ 36
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1972.
Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.
*)