117/1972 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
VYHLÁŠKA
Federálneho štatistického úradu
z 22. decembra 1972
o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR
Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:
§ 1
Účel jednotného číselníka organizácií v ČSSR
Ústredné orgány federácie aj republík,*) orgány stredného článku riadenia**) i všetky ostatné socialistické a iné organizácie so sídlom v Československej socialistickej republike (ďalej len „orgány a organizácie“), ktoré majú povinnosť poskytovať sociálno-ekonomické informácie (spravodajskú povinnosť),***) zatrieďuje Federálny štatistický úrad do jednotného číselníka organizácií v ČSSR (ďalej len „číselník“). Číselník obsahuje názvy alebo slovné skratky, sídla (adresy) a číselné označenie orgánov a organizácií.
§ 2
Záväznosť a využívanie číselníka
(1)
Orgány a organizácie sú povinné uvádzať svoje číselné označenia podľa číselníka
a)
v štátnych štatistických a účtovných výkazoch a osobitne organizovaných štatistických vyšetrovaniach, ako aj v plánovacích podkladoch, a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitnými smernicami alebo pokynmi ústredných štatistických, finančných alebo plánovacích orgánov,
b)
v dokladoch o odberateľsko-dodávateľských vzťahoch, predovšetkým na objednávkach, v hospodárskych zmluvách, na dodacích listoch, na faktúrach a v ďalších dokladoch slúžiacich na vedenie evidencie o odberateľsko-dodávateľských vzťahoch v členení podľa dodávateľov alebo odberateľov,
c)
v osobitne organizovaných evidenciách, pasportoch a registroch,†) pokiaľ uvádzanie číselných označení predpíše Federálny štatistický úrad.
(2)
V súlade s číselníkom sú organizácie povinné triediť a zoskupovať sociálno-ekonomické informácie.††)
a)
v evidencii dodávok materiálu podľa dodávateľských organizácií,
b)
v evidencii prijatých a vydaných dokladov o vonkajších hospodárskych stykoch medzi organizáciami, ako sú objednávky, dodacie listy, faktúry a ďalšie doklady, ktorých spracovanie v informačnej sústave organizácií treba vykonávať v členení podľa dodávateľov a odberateľov,
c)
na účely mechanizovaného a automatizovaného spracovania sociálno-ekonomických informácií.
(3)
Používanie odchylných číselníkov organizácií vo vonkajšom styku s inými organizáciami môže vo výnimočných prípadoch povoliť Federálny štatistických úrad na návrh príslušného ústredného orgánu.
Ohlasovacia povinnosť orgánov a organizácií
§ 3
(1)
Všetky orgány a organizácie, s výnimkou tých, ktoré sa zapisujú do podnikového registra, sú povinné hlásiť svoj vznik, zmenu alebo zánik†††) krajskej správe Českého štatistického úradu alebo krajskej správe Slovenského štatistického úradu (Mestskej správe Českého štatistického úradu v hlavnom meste Prahe, Mestskej správe Slovenského štatistického úradu v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave),*) v obvode ktorej majú svoje sídlo, a to najneskôr do 7 dní po tom, čo orgán na to príslušný rozhodol o vzniku, zmene alebo zániku orgánu alebo organizácie, príp. čo došlo k inej skutočnosti týkajúcej sa obsahu číselníka.
(2)
Hlásenie podľa odseku 1 sa vykonáva písomne vo dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať okrem informácie o vzniku, zmene alebo zániku orgánu alebo organizácie tieto ďalšie údaje:
a)
presný názov orgánu alebo organizácie s udaním dátumu jej vzniku, zániku alebo zmeny,
b)
adresu sídla orgánu alebo organizácie s uvedením okresu,
c)
organizačnú formu (napr. rozpočtová organizácia, družstevný podnik, spoločenská organizácia),
d)
prevažujúcu činnosť,*)
e)
priamo nadriadený orgán (orgán stredného článku riadenia a pod.) a ústredný orgán.
§ 4
Ústredné orgány zašlú každý rok najneskôr do 30. novembra Federálnemu štatistickému úradu predbežnú informáciu o tom, ku ktorým organizačným zmenám v ich pôsobnosti dôjde na základe ich rozhodnutia od začiatku budúceho roka.**) Ústredné orgány republík zašlú túto informáciu prostredníctvom ústredných štatistických orgánov republík.
§ 5
Vykonávanie doplnkov a zmien číselníka
Doplnky a zmeny obsahu číselníka vykonáva podľa potreby Federálny štatistický úrad opatreniami oznamovanými v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov.
Záverečné ustanovenia
§ 6
Číselník, príp. jeho jednotlivé časti vydáva Federálny štatistický úrad ako samostatné publikácie,***) a vydanie každého dielu oznamuje v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov.†)
§ 7
(1)
Výnimky z ustanovenia § 2 povoľuje v odôvodnených prípadoch Federálny štatistický úrad na návrh vecne príslušného ústredného orgánu.
(2)
Výnimky povolené podľa skorších predpisov zostávajú v platnosti.
§ 8
Zrušuje sa úprava Štátneho štatistického úradu z 20. júla 1967 č. 51 537/1967 o zavedení a využívaní jednotného číselníka organizácií v ČSSR.††)
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda:

Ing. Kazimour v. r.
*)
§ 16 ods. 4 zákona č. 21/1971 Zb., § 14 ods. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Zb., § 16 ods. 3 zákona SNR č. 41/1972 Zb.
**)
§ 17 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb., § 16 ods. 2 zákona ČNR č. 40/1972 Zb., § 18 ods. 2 zákona SNR č. 41/1972 Zb.
***)
§ 22 zákona č. 21/1971 Zb.
†)
††)
§ 3 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.
†††)
*)
Podľa jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva (vyhláška č. 113/1972 Zb.).
**)
Najmä so zreteľom na § 48 ods. 3 Hosp. zák. č. 109/1964 Zb. (úplné znenie č. 37/1971 Zb.).
***)
Publikácie vychádzajú v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív, n. p., Praha 1, Tržiště 9.
†)
Oznámenie o vydaní I. dielu je obsiahnuté v čiastke 8/1972 Spravodajcu Federálneho štatistického úradu, Českého štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu.
††)
Úprava bola publikovaná v čiastke 9/1967 Spravodajca Štátneho štatistického úradu a oznámená v Zbierke zákonov v čiastke 45/1967.