110/1972 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1972
o plemenitbe hospodárskych zvierat
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenie
Účelom zákona je utvoriť podmienky pre rozvoj zveľaďovacej činnosti v chovoch hospodárskych zvierat, aby táto činnosť bola účinným nástrojom zvyšovania úrovne živočíšnej výroby a aby prispievala na dosiahnutie vysokej, kvalitnej a hospodárnej úžitkovosti a vyššej výkonnosti hospodárskych zvierat zlepšovaním produkčných schopností.
§ 2
Základné ustanovenie
Hospodárskymi zvieratmi podľa tohto zákona sú
a)
hovädzí dobytok, ošípané, kone, ovce a kozy chované socialistickými organizáciami a jednotlivými chovateľmi (záhumienkármi, jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi, ďalšími občanmi a inými než socialistickými organizáciami),
b)
sliepky, morky, perličky, husi a kačice (ďalej len „hydina“) v chovoch socialistických organizácií.
DRUHÁ ČASŤ
Štátna starostlivosť o rozvoj plemenárstva
§ 3
Štátna starostlivosť o rozvoj plemenárstva spočíva
a)
vo vykonávaní kontroly úžitkovosti a určovaní úžitkovej hodnoty hospodárskych zvierat,
b)
vo vykonávaní kontroly dedičnosti úžitkových vlastností a určovaní plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, predovšetkým plemenníkov,
c)
vo výbere hospodárskych zvierat a uznávaní ich chovov podľa výsledkov dosiahnutých kontrolou úžitkovosti a kontrolou dedičnosti úžitkových vlastností na účely reprodukcie a zošľachťovania plemien a úžitkových typov ako celku,
d)
v určovaní a uplatňovaní spôsobov a metód plemenitby,
e)
v plnení ďalších úloh vyplývajúcich z tohto zákona.
§ 4
(1)
Štátna starostlivosť o rozvoj plemenárstva ústredne riadi Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“); vychádza pritom najmä z dlhodobého programu zlepšovania úžitkových typov a zošľachťovania plemien hospodárskych zvierat, schváleného vládou Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Úlohy štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva plnia na základe oprávnenia udeleného ministerstvom štátne socialistické organizácia (ďalej len „plemenárske organizácie“) svojimi odbornými pracovníkmi. V oprávnení sa určí jeho rozsah.
(3)
Pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva plemenárske organizácie spolupracujú s národnými výbormi, okresnými poľnohospodárskymi správami a krajskými poľnohospodárskymi správami.
(4)
Za plnenie úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva plemenárskymi organizáciami sú zodpovední ich vedúci (riaditelia). Vedúci (riaditelia) plemenárskych organizácií zriaďujú po prerokovaní s príslušnými okresnými poľnohospodárskymi správami a krajskými poľnohospodárskymi správami chovateľské rady ako svoj poradný orgán.
(5)
Ministerstvo kontroluje ako plemenárske organizácie plnia úlohy štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva. Ministerstvo môže zmeniť rozsah oprávnenia udeleného plemenárskym organizáciám; môže im oprávnenie aj odňať, ak tieto organizácie riadne neplnia úlohy štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva.
§ 5
(1)
Ministerstvo môže pri vytváraní nových úžitkových typov a plemien hospodárskych zvierat použitím medziplemenného kríženia poveriť špeciálnym šľachtiteľským programom aj iné organizácie, spravidla organizácie vedeckovýskumné.
(2)
Ministerstvo môže na úseku šľachtenia hydiny udeliť oprávnenie na výkon niektorých úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva aj špecializovaným šľachtiteľským organizáciám.
(3)
Na organizácie uvedené v odseku 1 a 2 sa vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 4 prvej vety a § 4 ods. 5.
Výberové a uznávacie komisie
§ 6
(1)
Minister poľnohospodárstva a výživy (ďalej len „minister“) zriaďuje pri ministerstve
a)
výberovú komisiu pre každý druh hospodárskych zvierat okrem hydiny,
b)
uznávacie komisie pre hydinu,
c)
ústrednú výberovú a uznávaciu komisiu, ktorej členmi sú predovšetkým predsedovia výberových a uznávacích komisií.
(2)
Minister môže zriadiť pri ministerstve aj iné komisie, najmä na riadenie a koordináciu špeciálnych šľachtiteľských programov.
(3)
Predsedov a členov komisií uvedených v odsekoch 1 a 2 vymenúva a odvoláva minister.
§ 7
(1)
Výberové komisie
a)
vykonávajú hodnotenie a výber plemenníkov na ich zaradenie do plemenitby,
b)
uznávajú a zrušujú šľachtiteľské chovy hospodárskych zvierat; vydávajú o tom osvedčenia,
c)
rozhodujú o námietkach podaných proti opatreniam plemenárskych organizácií (§ 13 ods. 4 a § 22 ods. 3 druhá veta).
(2)
Uznávacie komisie
a)
vykonávajú hodnotenie plemenníkov a plemenníc hydiny pri ich zaradení do šľachtiteľských chovov,
b)
uznávajú a zrušujú šľachtiteľské chovy hydiny; vydávajú o tom osvedčenia,
c)
rozhodujú o námietkach podaných proti opatreniam plemenárskych organizácií (§ 22 ods. 3 druhá veta).
(3)
Ústredná výberová a uznávacia komisia koordinuje činnosť výberových a uznávacích komisií.
TRETIA ČASŤ
Plemená, úžitkové typy a plemenitba hospodárskych zvierat
§ 8
Uznané a povolené plemená
(1)
Na území Slovenskej socialistickej republiky možno chovať len plemená a úžitkové typy hospodárskych zvierat (ďalej len „plemená“), ktoré ministerstvo určilo a vyhlásilo za uznané alebo povolené.
(2)
Za uznané plemená možno určiť plemená, ktoré sa chovali na území Slovenskej socialistickej republiky najmenej po dobu štyroch generácií, spĺňajú výrobno-hospodárske požiadavky a s ich chovom sa na území Slovenskej socialistickej republiky dlhodobe počíta.
(3)
Za povolené plemená možno určiť plemená chované na území Slovenskej socialistickej republiky, pri ktorých nebola dosiaľ dostatočne overená vhodnosť na plnenie výrobno-hospodárskych požiadaviek.
(4)
Hospodárske zvieratá plemien, ktoré sa neurčili a nevyhlásili za uznané alebo povolené, možno chovať, prípadne dovážať len so súhlasom ministerstva na experimentálne alebo špeciálne účely.
§ 9
Spôsob a zabezpečenie plemenitby
(1)
Rozmnožovanie hospodárskych zvierat sa vykonáva technickým osemeňovaním (ďalej len „inseminácia“) a prirodzeným osemeňovaním (ďalej len „párenie“). Párenie možno používať so súhlasom plemenárskej organizácie len pri tých hospodárskych zvieratách, pri ktorých je inseminácia neúčelná a nehospodárna.
(2)
Inseminácia a párenie sa zabezpečujú podľa pripárovacích plánov. Pripárovacie plány určujú najmä podmienky pripárovania plemenníkov a plemenníc v pripárovacích obdobiach a obvodoch.
§ 10
Inseminácia
(1)
Insemináciu hospodárskych zvierat zabezpečujú socialistickým organizáciám a jednotlivým chovateľom (ďalej len „chovatelia“) plemenárske organizácie.
(2)
Insemináciu môže vykonávať iba pracovník, ktorý má osvedčenie o spôsobilosti na inseminovanie (ďalej len „inseminačný technik“), prípadne veterinárny lekár. Osvedčenie o spôsobilosti na inseminovanie vydáva plemenárska organizácia.
(3)
Socialistické organizácie môžu samy svojimi inseminačnými technikmi so súhlasom plemenárskej organizácie vykonávať insemináciu vlastných plemenníc, prípadne plemenníc jednotlivých chovateľov spermou, ktorú im dodajú plemenárske organizácie; môžu použiť aj spermu vlastných plemenníkov okrem spermy hovädzieho dobytka.
(4)
Za insemináciu a za spermu dodanú plemenárskou organizáciou sa platia odplaty podľa cenových predpisov.
(5)
Ministerstvo určí bližšie podmienky zabezpečovania inseminácie hospodárskych zvierat; určí aj povinnosti chovateľov, plemenárskych organizácií a inseminačných technikov pri vykonávaní inseminácie.
§ 11
Párenie
(1)
Párenie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a hydiny si zabezpečujú socialistické organizácie na svoje náklady.
(2)
Párenie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz jednotlivých chovateľov zabezpečujú po prerokovaní s miestnymi národnými výbormi, a ak ide o ovce a kozy, i s organizáciou Slovenského zväzu drobnochovateľov
a)
plemenárske organizácie alebo
b)
socialistické organizácie so súhlasom plemenárskej organizácie.
(3)
Párenie koní zabezpečujú plemenárske organizácie, prípadne so súhlasom plemenárskej organizácie aj socialistické organizácie, ktoré vlastnia žrebce alebo sú ich užívateľmi.
(4)
Za zapustenie plemenníc hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec a kôz sa platia odplaty podľa cenových predpisov.
(5)
Ministerstvo určí bližšie podmienky zabezpečovania párenia hospodárskych zvierat; určí aj povinnosti chovateľov a plemenárskych organizácií pri zabezpečovaní párenia hospodárskych zvierat.
§ 12
Metódy plemenitby
(1)
Zošľachťovanie plemien a zlepšovanie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat možno uskutočňovať čistokrvnou plemenitbou a krížením.
(2)
Medziplemenné kríženie hospodárskych zvierat možno uskutočňovať len za podmienok určených ministerstvom.
(3)
V zdôvodnených šľachtiteľských postupoch možno použiť so súhlasom ministerstva i príbuzenskú plemenitbu v osobitne na to určených chovoch.
§ 13
Výber plemenníkov a použitie spermy
(1)
Na plemenitbu hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec a kôz možno používať len vybrané plemenníky alebo spermu, pre ktoré vydala plemenárska organizácia osvedčenie na použitie v inseminácii alebo na pripúšťanie.
(2)
Osvedčenie na použitie v inseminácii alebo na pripúšťanie pre plemenníky získané na území Slovenskej socialistickej republiky vydáva plemenárska organizácia na základe záväzného posudku výberovej komisie. Výberová komisia za účasti chovateľov hospodárskych zvierat vykonáva pred vydaním posudku výberové konanie, v ktorom posudzuje stupeň hodnoty plemenníkov, vhodnosť ich použitia na plemenitbu a zdravotnú spôsobilosť. Proti posudku výberovej komisie vyhlásenému pri výberovom konaní môžu chovatelia bezodkladne podať námietky. Výberová komisia rozhodne o nich ihneď na mieste s konečnou platnosťou.
(3)
Osvedčenie na použitie v inseminácii alebo na pripúšťanie pre plemenníky a osvedčenie na použitie spermy v inseminácii získané mimo územia Slovenskej socialistickej republiky vydáva plemenárska organizácia v spolupráci so štátnou veterinárnou organizáciou.
(4)
Plemenárska organizácia zmení alebo zruší vydané osvedčenie, ak sa zmení vhodnosť a spôsobilosť plemenníka na plemenitbu.
§ 14
Plemenitba hydiny
Na plemenitbu hydiny možno používať len plemenníky (ich spermu) a plemennice zo šľachtiteľských chovov (§ 22 ods. 2) za podmienok určených ministerstvom.
§ 15
Zaobstarávanie plemenníkov
(1)
Plemenárske organizácie si zaobstarávajú na svoje náklady
a)
plemenné býky na insemináciu plemenníc všetkých chovateľov,
b)
plemenné kance, žrebce, barany a capy na insemináciu plemenníc chovateľov okrem tých socialistických organizácií, ktoré si samy vykonávajú insemináciu vlastných plemenníc (§ 10 ods. 3),
c)
plemenné býky, kance, barany a capy na párenie plemenníc jednotlivých chovateľov,
d)
plemenné žrebce na zapúšťanie kobýl chovateľov okrem tých socialistických organizácií, ktoré vlastnia žrebce (§ 11 ods. 3).
(2)
Socialistické organizácie si zaobstarávajú na svoje náklady plemenné býky, kance, barany a capy na párenie vlastných plemenníc, prípadne plemenníc jednotlivých chovateľov [§ 11 ods. 2 písm. b)].
(3)
Socialistické organizácie môžu si zaobstarať na svoje náklady
a)
plemenné kance, žrebce, barany a capy na insemináciu vlastných plemenníc, prípadne plemenníc jednotlivých chovateľov (§ 10 ods. 3),
b)
plemenné žrebce na zapúšťanie vlastných kobýl, prípadne kobýl chovateľov (§ 11 ods. 3).
(4)
Socialistické organizácie si zaobstarávajú na svoje náklady plemenníky hydiny.
(5)
Jednotliví chovatelia môžu si zaobstarať so súhlasom plemenárskej organizácie na svoje náklady plemenné býky, kance, barany a capy na párenie vlastných plemenníc.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Plemenárske opatrenia
§ 16
Kontrola úžitkovosti a kontrola dedičnosti úžitkových vlastností
(1)
Kontrola úžitkovosti a kontrola dedičnosti úžitkových vlastností sú základné plemenárske opatrenia, ktorých výsledky sú podkladom na výber hospodárskych zvierat.
(2)
Kontrolou úžitkovosti sa zisťujú údaje o úžitkovosti a vlastnostiach hospodárskych zvierat, ako aj ich vhodnosť pre určitú technológiu chovu.
(3)
Kontrolou dedičnosti úžitkových vlastností sa zisťujú údaje potrebné na určenie plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, predovšetkým plemenníkov.
§ 17
Výkon kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností
(1)
Plemenárske organizácie určujú po prerokovaní s okresnými poľnohospodárskymi správami, v ktorých chovoch hospodárskych zvierat sa bude vykonávať kontrola úžitkovosti a kontrola dedičnosti úžitkových vlastností; tieto kontroly samy vykonávajú a sú pritom povinné
a)
zisťovať a viesť evidenciu údajov súvisiacich s výkonom kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností,
b)
zhodnocovať a zverejňovať dosiahnuté výsledky v kontrolovaných chovoch hospodárskych zvierat a v testovacích zariadeniach; pri plemenníkoch zhodnocovať a zverejňovať len výsledky kontroly dedičnosti úžitkových vlastností,
c)
poskytovať chovateľom hospodárskych zvierat včas informácie o výsledkoch kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností a vykonávať poradenskú činnosť súvisiacu s kontrolou úžitkovosti a kontrolou dedičnosti úžitkových vlastností,
d)
využívať údaje o výsledkoch kontroly dedičnosti zdravia od štátnej veterinárnej organizácie na určenie plemennej hodnoty predovšetkým plemenníkov.
(2)
Chovatelia, v chovoch hospodárskych zvierat ktorých sa vykonáva kontrola úžitkovosti a kontrola dedičnosti úžitkových vlastností, sú povinní
a)
utvoriť pre plemenárske organizácie náležité podmienky na zisťovanie potrebných údajov,
b)
viesť záznamy určené ministerstvom,
c)
odovzdať plemenárskej organizácii potomstvo - pri hydine násadové vajcia - ktoré si táto organizácia sama vyberie, na spoločný kontrolný odchov za účelom zabezpečenia reprodukcie plemenníkov a potreby testovania, a to za odplatu určenú cenovým predpisom.
(3)
Bližší rozsah a spôsob vykonávania kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat a metódy výberu určí ministerstvo.
(4)
Za vykonávanie kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností sa platia odplaty podľa cenových predpisov.
§ 18
Hodnotenie hospodárskych zvierat
(1)
Hospodárske zvieratá sa hodnotia na základe výsledkov kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností, kontroly dedičnosti zdravia a podľa priameho posúdenia ich znakov a vlastností. Účelom hodnotenia je určiť využitie hospodárskych zvierat na zveľaďovanie chovov.
(2)
Plemenníky hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec a kôz hodnotia výberové komisie na zaradenie plemenníkov do plemenitby [§ 7 ods. 1 písm. a)].
(3)
Plemenárske organizácie hodnotia plemennice hospodárskych zvierat uvedených v odseku 2 a ich potomstvo na ich využitie na produkciu plemenníkov a plemenníc a na ich zaradenie do šľachtiteľských alebo rozmnožovacích chovov.
(4)
Plemenníky a plemennice hydiny hodnotia
a)
uznávacie komisie pri ich zaradení do šľachtiteľských chovov,
b)
plemenárske organizácie pri ich zaradení do rozmnožovacích chovov.
(5)
Plemenárske organizácie systematicky vedú plemenné knihy a zapisujú do nich vynikajúce plemenníky a plemennice.
§ 19
Podniková kontrola úžitkových vlastností
Socialistické organizácie sú povinné vykonávať podnikovú kontrolu úžitkových vlastnosti hospodárskych zvierat v tých svojich chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, v ktorých nevykonáva kontrolu úžitkovosti plemenárska organizácia.
§ 20
Pôvod hospodárskych zvierat
(1)
Pôvod hospodárskych zvierat zisťujú a evidujú plemenárske organizácie na ich výber a použitie v plemenitbe na základe údajov z inseminácie, párenia a kontroly úžitkovosti, prípadne na základe použitia príslušných biologických testov.
(2)
Plemenárske organizácie určujú, pri ktorých hospodárskych zvieratách, v ktorých chovoch a akým spôsobom sa musí zistený pôvod overovať. Ak požiadajú o to chovatelia, overuje sa zistený pôvod hospodárskych zvierat na ich náklady.
(3)
Plemenárske organizácie overujú zistený pôvod hospodárskych zvierat a o výsledku overenia vydávajú osvedčenie.
§ 21
Označenie hospodárskych zvierat
Na identifikáciu a evidenciu hospodárskych zvierat určí ministerstvo, ktoré hospodárske zvieratá sa musia označiť, a spôsob ich označenia.
§ 22
Chovy na zošľachťovanie plemien hospodárskych zvierat
(1)
Jednotlivé plemená hospodárskych zvierat sa šľachtia v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch, plemená hydiny v šľachtiteľských chovoch.
(2)
V šľachtiteľských chovoch sa zlepšujú dedičné založenia vlastností v populáciách hospodárskych zvierat a produkujú sa v nich predovšetkým vynikajúce plemenníky a plemennice na ďalšie zošľachťovanie plemena a pre potreby ostatných chovov. V šľachtiteľských chovoch hydiny sa zlepšujú plemená jednotlivých druhov hydiny pre potreby rozmnožovacích chovov.
(3)
V rozmnožovacích chovoch sa produkujú kvalitné plemennice pre potreby úžitkových chovov; vo vybraných rozmnožovacích chovoch aj kvalitné plemenníky, najmä pre potreby úžitkových chovov. Plemenárske organizácie uznávajú a zrušujú rozmnožovacie chovy, určujú vybrané rozmnožovacie chovy; vydávajú o tom osvedčenia.
(4)
Ministerstvo určí podmienky uznávania a zrušovania šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov a povinnosti chovateľov.
(5)
Za účelom špeciálnych postupov pri šľachtení plemien hospodárskych zvierat môže ministerstvo povoliť aj iné formy chovov na čas potrebný na splnenie ich funkcie.
PIATA ČASŤ
Predaj a nákup hospodárskych zvierat, spermy a násadových vajec
§ 23
(1)
Predávať a nakupovať plemenníky môžu len
a)
plemenárske organizácie,
b)
chovatelia prostredníctvom plemenárskych organizácií.
(2)
Predávať a nakupovať spermu plemenníkov môžu len plemenárske organizácie. Socialistické organizácie môžu spermu vlastných plemenníkov predávať len plemenárskej organizácii.
(3)
Predávať a nakupovať plemennice uvedené v štátnych technických normách,*) násadové vajcia a športové kone smú len
a)
chovatelia medzi sebou, prípadne, ak ide o plemennice oviec a kôz, aj prostredníctvom Slovenského zväzu drobnochovateľov,
b)
plemenárske organizácie, ktoré môžu tento predaj a nákup medzi chovateľmi aj sprostredkovávať.
§ 24
Dovážať a vyvážať hospodárske zvieratá, ktoré by sa mohli použiť na reprodukciu, dovážať a vyvážať spermu, násadové vajcia a športové kone možno len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva. Ministerstvo súčasne určí podmienky využitia dovezených hospodárskych zvierat, spermy a násadových vajec.
ŠIESTA ČASŤ
Ukladanie pokút a osobitných opatrení
§ 25
Ukladanie pokút
(1)
Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a predpisov, ktoré ho vykonávajú, možno uložiť
a)
plemenárskym organizáciám, socialistickým a iným než socialistickým organizáciám pokutu až do sumy 50 000 Kčs a pri závažnom alebo opätovnom porušení týchto povinností pokutu až do 100 000 Kčs,
b)
občanom pokutu za priestupok.**)
(2)
Pokuty uvedené v odseku 1 ukladajú
a)
ministerstvo plemenárskym organizáciám,
b)
okresné národné výbory po prerokovaní s okresnou poľnohospodárskou správou socialistickým a iným než socialistickým organizáciám a občanom, a to spravidla na návrh plemenárskej organizácie.
(3)
Pokuty plynú do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 26
Ukladanie osobitných opatrení
(1)
Ministerstvo môže na zabezpečenie rozvoja zveľaďovacej činnosti v chovoch hospodárskych zvierat ukladať osobitné opatrenia plemenárskym organizáciám a okresné národné výbory po prerokovaní s okresnou poľnohospodárskou správou ostatným organizáciám a občanom, a to spravidla na návrh plemenárskej organizácie.
(2)
Ako osobitné opatrenia možno uložiť kastráciu plemenníka, odporazenie plemenníka, zákaz predaja plemenníkov a plemenníc na ďalší chov, zákaz liahnutia a predaja násadových vajec na liahnutie a kurčiat na ďalší chov. Účelom ukladania osobitných opatrení je najmä zamedziť ďalšie porušovanie povinností, za ktoré sa uložila pokuta podľa § 25; možno ich ukladať i samostatne.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 27
(1)
Na opatrenia plemenárskych organizácií, výberových a uznávacích komisií, ako aj ústrednej výberovej a uznávacej komisie sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.
(2)
Proti opatreniam plemenárskych organizácií urobeným podľa § 13 ods. 4 a § 22 ods. 3 druhej vety možno podať do 15 dní námietky výberovým alebo uznávacím komisiám, ktoré o nich rozhodnú s konečnou platnosťou do 60 dní.
(3)
O námietkach podaných do 15 dní proti opatreniam výberových a uznávacích komisií urobeným podľa § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) rozhodujú tieto komisie samy s konečnou platnosťou do 60 dní.
§ 28
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na vedeckovýskumnú činnosť v plemenárstve vykonávanú v rámci schváleného plánu vedeckého výskumu.
§ 29
Ministerstvo môže určiť vyhláškou, na ktoré ďalšie zvieratá a v akom rozsahu sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
§ 30
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi predpisy na vykonanie tohto zákona, ktorými určí
a)
podmienky odbornej spôsobilosti odborných pracovníkov (§ 4 ods. 2),
b)
podrobnosti o výberových a uznávacích komisiách, ako aj o ústrednej výberovej a uznávacej komisii (§ 6 a 7),
c)
uznané a povolené plemená a úžitkové typy hospodárskych zvierat (§ 8),
d)
podmienky odbornej spôsobilosti inseminačných technikov, bližšie podmienky zabezpečovania inseminácie a párenia hospodárskych zvierat, povinnosti chovateľov, plemenárskych organizácií a inseminačných technikov pri vykonávaní inseminácie a zabezpečovaní párenia hospodárskych zvierat (§ 10 a 11),
e)
podrobnosti o metódach plemenitby (§ 12), o výbere plemenníkov, použití spermy (§ 13) a o plemenitbe hydiny (§ 14),
f)
bližší rozsah a spôsob vykonávania kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat a metódy výberu (§ 16 a 17),
g)
podrobnosti o hodnotení hospodárskych zvierat (§ 18), o podnikovej kontrole úžitkových vlastností (§ 19) a o označení hospodárskych zvierat (§ 21),
h)
podmienky uznávania a zrušovania šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov (§ 22 ods. 4) a povinnosti chovateľov,
i)
podrobnosti o nákupe a predaji hospodárskych zvierat (§ 23).
§ 31
Zrušujú sa:
1.
vládne nariadenie č. 7/1951 Zb. o organizácii a pôsobnosti výberových komisií,
2.
vládne nariadenie č. 65/1959 Zb. o novej organizácii plemenárskej služby,
3.
vyhláška č. 988/1949 Ú. v. o chove a výkonnostných skúškach koní (dostihoch),
4.
vyhláška č. 148/1950 Ú. v. o zákaze verejných trhov na prasce a behúne,
5.
ustanovenia § 1, § 8 až 19, § 31 až 43, § 47 až 51 a § 95 vyhlášky č. 168/1951 Ú. v., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zdokonalení živočíšnej výroby,
6.
vyhláška č. 21/1953 Ú. v., ktorou sa zriaďujú ústavy pre výkonnostné skúšky koní,
7.
vyhláška č. 50/1958 Ú. v. o osvedčeniach o pôvodcovstve na nové odrody pôdohospodárskych rastlín a na nové plemená zvierat (druhá a tretia časť),
8.
vyhláška č. 172/1960 Zb. o inseminácii hospodárskych zvierat.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
*)
ČSN 46 6110 Plemenný hovädzí dobytok ČSN 46 6150 Plemenné ošípané ČSN 46 6310 Plemenné kone ČSN 46 6210 Plemenné ovce ČSN 46 6230 Plemenné kozy ČSN 46 6410 Kurčatá, sliepky, kohúty ČSN 46 6440 Morky ČSN 46 6510 Husi ČSN 46 6540 Kačice
**)
Priestupok podľa § 6 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.