11/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 30. novembra 1971
o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu
Dňa 8. októbra 1971 bola v Rangúne podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu.
Podľa svojho článku 8 nadobudla dohoda platnosť s účinnosťou od dátumu podpisu, t. j. 8. októbrom 1971.
Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Marko v. r.
OBCHODNÁ DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Barmského zväzu, prajúc si rozšíriť hospodárske a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami, sa dohodli týmto uzavrieť túto obchodnú dohodu:
Článok 1
Obe vlády budú všemožne rozvíjať a posilňovať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami podľa zásad rovnosti práv a vzájomnej výhodnosti. Každá vláda bude študovať návrhy, ktoré by druhá vláda predložila na uváženie a bude sa riadiť rozhodnutiami, ktoré by sa dohodli medzi oboma vládami za účelom dosiahnutia bližších hospodárskych vzťahov.
Článok 2
Každá vláda dovolí vývoz svojho vývozného tovaru do druhej krajiny a uľahčí dovoz vývozného tovaru z druhej krajiny a pokiaľ ide o vývozné a dovozné povolenie, uľahčí vystavenie vývozných a dovozných povolení v súlade so svojimi platnými zákonmi, predpismi a administratívnymi zvyklosťami.
Článok 3
Každá vláda poskytne druhej vláde zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o colné sadzby, dane, poplatky a colné konanie.
Článok 4
Každá vláda poskytne obchodným lodiam druhej krajiny pri vstupe do prístavov jej krajiny, vyplávaní z nich zakotvení v nich zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod priznanej podľa príslušných zákonov, predpisov a nariadení lodiam plávajúcim pod vlajkou ktorejkoľvek tretej krajiny.
Článok 5
Všetky platby týkajúce sa predaného a nakúpeného tovaru medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať v ktorejkoľvek zmeniteľnej mene, ktorá bude prijateľná pre obe vlády. Ak to bude treba, bankové dojednanie medzi oboma krajinami dojednajú osobitne medzi sebou príslušné banky oboch krajín.
Článok 6
Obe vlády sa budú, kedykoľvek to bude treba, vzájomne radiť za tým účelom, aby odporučili opatrenia na rozšírenie vzájomného obchodu a aby prekonali ťažkosti, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s plnením ustanovení tejto dohody.
Článok 7
Doplnenia tejto dohody sa dojednajú výmenou nót medzi oboma vládami.
Článok 8
Táto dohoda nadobudne platnosť s účinnosťou od dátumu podpisu a bude platiť do 31. decembra 1972. Bude automaticky predlžovaná vždy na obdobie ďalšieho roku, pokiaľ jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi svoj úmysel ukončiť túto dohodu tri mesiace vopred.
Spísané v Rangúne 8. októbra 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Josef Kočí v. r.

Za vládu

Barmského zväzu:

Aung Kyi v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.