1/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
NARIADENIE VLÁDY
Českej socialistickej republiky
z 19. januára 1972
o inšpekciách verejného poriadku národných výborov
Vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 5 zákona č. 69/1967 Zb. o národných sporoch v znení zákona Českej národnej rady č. 1971 Zb.
§ 1
Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor mesta Brna, Národný výbor mesta Ostrava , Národný výbor mesta Plzne, ako aj mestské národné výbory v mestách s viac ako 40 000
obyvateľmi a v obciach, ktoré sú kúpeľným miestom, môžu zriadiť na zabezpečenie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti inšpekcia verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti inšpekcia„). Iné mestské národné výbory, ako aj miestne národné výbory môžu tak urobiť len so súhlasom krajského národného výboru.
§ 2
Inšpekcia
1.
plní úlohy, ktoré jej ukladá národný výbor pri zabezpečovaní miestnych vecí verejného poriadku vo svojom obvode v medziach svojej pôsobnosti a právomoci a so zreteľom na oprávnenia a povinnosti členov inšpekcie;
2.
preveruje a zisťuje, ako občania a organizácie zachovávajú v obvode národného výboru predpisy vydané na ochranu verejného poriadku, vykonávanie ktorých prislúcha národnému výboru, najmä
- sleduje a kontroluje dodržiavanie čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách, v objektoch všeobecne prístupných, parkoch, sadoch a pod.,
- chráni pred poškodením a zničením všeobecne prospešné zariadenia,
- kontroluje, či občania alebo organizácie majú predpísané povolenie na uskutočňovanie stavebných prác, terénnych a sadových úprav, výkopov na verejnom priestranstve a či používajú verejné priestranstvá v povolenom rozsahu a spôsobe pre staveniskové zariadenia alebo na inú činnosť vyžadujúcu povolenie,
- sleduje riadne osvetľovanie verejných priestranstiev,
- sleduje stav a riadnu údržbu (čistenie) verejných chodníkov a vozoviek verejných komunikácií,
- kontroluje kúpeľné a rekreačné zariadenia a autocampingy, pokiaľ ide o dodržiavanie poriadku a čistoty,
- dozerá na dodržiavanie zákazov podávanie alkoholických nápojov najmä mladistvým osobám, podnapitým osobám a vodičom,
- dozerá na dodržiavanie zákazu návštevy divadelných a filmových predstavení mladistvými osobami,
- dozerá na správne označovanie nebezpečných miest a včasné odstraňovanie všeobecne nebezpečných porúch a závad,
- dozerá na dodržiavanie otváracej a zatváracej hodiny v obchodoch a prevádzkárňach a na to, či obchody, prevádzkárne, predajné stánky a pod. nie sú neoprávnene uzavreté.
- sleduje riadne používanie štátnej vlyjky, štátneho znaku a mestského znaku a farieb;
3.
predchádza činnosti zakladajúcej priestupky v odbore ochrany verejného poriadku a napomáha odstraňovať ich príčiny;
4.
oznamuje národnému výboru priestupky zistené pri výkone služby.
§ 3
(1)
Pracovníkom inšpekcie sa môže stať československý štátny občan starší ako 21 rokov oddaný socialistickému spoločenskému zriadeniu, bezúhonný a telesne i duševne spôsobilý na úlohy pracovníka inšpekcie.
(2)
Pracovník inšpekcie môže plniť svoje úlohy až po zložení sľubu.
(3)
Sľub znie:
„“Sľubujem na svoju česť a svedomie, že ako pracovník inšpekcie verejného poriadku národného výboru budem aktívne prispievať k ochrane verejného poriadku. Pri svojej činnosti budem dodržiavať zákony a iné právne predpisy, zachovávať štátne a služobné tajomstvo a dôsledne a presne plniť príkazy a pokyny nadriadených a vykonávať svedomite a ridne službu.„“.
(4)
Pri plnení úloh musia byť pracovníci inšpekcie navonok označení na ľavom zálaktí rukávovou páskou inšpekcie. Páska je modrej farby, 105 mm široká, so žltými písmenami “IVP„ výšky 35 mm a šírky 20 mm a je opatrená odtlačkom okrúhlej pečiatky národného výboru.
(5)
Národný výbor môže pre pracovníkov inšpekcie so súhlasom ministerstva vnútra zaviesť rovnošatu a hodnosti podľa jednotných zásad ustanovených ministrom vnútra.
(6)
Pri plnení úloh sú pracovníci inšpekcie verejnými činiteľmi.
(7)
Platové pomery pracovníkov inšpekcie upravuje osobitný predpis.
§ 4
(1)
Inšpekcia sa môže členiť na organizačné zložky
(2)
Organizáciu a činnosť inšpekcie, jej kontrolu, povinnosti vedúcich inšpekcie, vzťahy inšpekcie k orgánom národného výboru, ako aj jej spoluprácu s inými orgánmi upraví organizačný poriadok, ktorý vydá národný výbor.
(3)
Vzorový organizačný poriadok inšpekcií vydá ministerstvo vnútra.
§ 5
(1)
Pracovníci inšpekcie majú pri výkone svojich úloh, ak sú navonok označení, tieto oprávnenia:
a)
vyzvať občana, ktorý narušuje verejný poriadok, aby upustil od takého konania,
b)
napomenúť na mieste občana, ktorý porušil verejný poriadok,
c)
vyzvať občana, ktorý hrubým spôsobom narušil verejný poriadok, aby preukázal svoju totožnosť, a ak ju nemôže preukázať hodnoverným spôsobom, predviesť ho na národný výbor, prípadne na útvar Zboru národnej bezpečnosti,
d)
požadovať na zabezpečenie dôkazných prostriedkov vysvetlenie od každého, kto môže prispieť k objasneniu skutočností potrebných na zistenie priestupku,
e)
ukladať a vyberať v blokovom konaní na základe poverenia okresného národného výboru pokuty za priestupky zistené pri výkone služby.
(2)
Pracovníci inšpekcie uplatňujú pri plnení svojich úloh predovšetkým prostriedky výchovy a prevencie. Zákrok vykonávajú, len ak je nevyhnutne potrebný a možno očakávať úspešný výsledok, a to vždy spôsobom primeraným danému stavu.
§ 6
Pracovníci inšpekcie sú povinní:
a)
zachovávať pri plnení úloh zákony a iné právne predpisy, plniť svedomite príkazy a pokyny nadriadených; pri konaní vystupovať rozvážne a zdvorilo a dbať na náležitú vážnosť, česť a dôstojnosť občanov a svoju vlastnú,
b)
ohlásiť bez meškania svojmu priamo nadriadenému závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon činnosti, a hroziacu škodu,
c)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusia tak urobiť, ak im v tom bráni dôležitá okolnosť alebo by tým vystavili vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením svojich úloh a ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanými osobami, pokiaľ od tejto povinnosti nie sú výslovne oslobodení národným výborom.
§ 7
Vedúci inšpekcie spolupracujú s príslušnými územnými útvarmi Verejnej bezpečnosti pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku v obvode národného výboru, najmä pri spoločnom prerokúvaní a riešení otázok na tomto úseku. Podľa pokynov národného výboru spolupracujú aj s inými orgánmi, najmä s príslušnými orgánmi v oblasti ochrany čistoty ovzdušia *) a v oblasti hygienickej služby.**)
§ 8
(1)
Každý je povinný poslúchnuť pokyny a výzvy pracovníkov inšpekcie, ktoré vydajú pri plnení svojich úloh.
(2)
Pracovníci inšpekcie sa pri plnení svojich úloh preukazujú na požiadanie preukazom pracovníka inšpekcie, ktorý vydáva národný výbor podľa vzoru ustanoveného ministerstvom vnútra.
§ 9
Národné výbory, ktoré inšpekciu už zriadili pred účinnosťou tohto nariadenia, upravia jej organizáciu a činnosť v súľade s týmto nariadením najneskor do 6 mesiacov po jeho vyhlásení.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Korčák v. r.
*)
Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.
**)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.