Chronologický register predpisov ročníka 1972

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1972 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o inšpekciách verejného poriadku národných výborov
2/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby
3/1972 Zb. Vyhláška Federálneho Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch
4/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku
5/1972 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
6/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
7/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
8/1972 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
9/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín
10/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín
11/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu
12/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami
13/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
14/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
15/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov
16/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o hospodárení s liehom
17/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kontrole výroby a obehu liehu
18/1972 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
19/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o určení prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty môžu zároveň slúžiť účelom civilnej obrany
20/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka
21/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
22/1972 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch
23/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
24/1972 Zb. Zákon Českej národnej rady o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy
25/1972 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
26/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov
27/1972 Zb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
28/1972 Zb. Vyhlásené úplné znenie zákona o národných výboroch
29/1972 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru
30/1972 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích
31/1972 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb
32/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
33/1972 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
34/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 9. júna 1972, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
35/1972 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami
36/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov
37/1972 Zb. Zákon o okresných a krajských poľnohospodárskych správach
38/1972 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
39/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 111 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
40/1972 Zb. Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
41/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
42/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy
43/1972 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
44/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí niektorým pracovníkom odborového podniku ČKD Praha
45/1972 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení vyhláška č. 164/1971 Zb. o tvorbe cien výskumných a vývojových prác
46/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
47/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom národných podnikov Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza
48/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou
49/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt
50/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku a Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice
51/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
52/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu motorových vozidiel (Predpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
53/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom
54/1972 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
55/1972 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 5 (Holýšovsko) a č. 100 (Kladrubsko)
56/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
57/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov
58/1972 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie
59/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
60/1972 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru
61/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs
62/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs
63/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí mincí po 25 halieroch a 3 Kčs a o stiahnutí štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs
64/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
65/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
66/1972 Zb. Vyhláška o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov
67/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku zo psov
68/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 119 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
69/1972 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii Univerzity Karlovej v Prahe
70/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci
71/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
72/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
73/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
74/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
75/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom
76/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností
77/1972 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
78/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
79/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 156 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
80/1972 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
81/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1973
82/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a organizácií výchovy učňov
83/1972 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad
84/1972 Zb. Zákon o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch
85/1972 Zb. Zákon o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím
86/1972 Zb. Zákon Českej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
87/1972 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru
88/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu
89/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb.
90/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu
91/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o normách lehôt výstavby
92/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave
93/1972 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi
94/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel
95/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctv a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom odboroných pdnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získyným náborom vykonávaným národnými výbormi na prácu na dodávkach pre výstavbu tranzitného plynovodu
96/1972 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
97/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb.
98/1972 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1973
99/1972 Zb. Zákon o zvýšení prídavkov na deti a výchovného
100/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám
101/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
102/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh
103/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve
104/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov
105/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o zlepšovacích návrhoch
106/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmeňovaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov
107/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov
108/1972 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
109/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1973
110/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
111/1972 Zb. Oznámení Kanceláře České národní rady
112/1972 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
113/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva
114/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov
115/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín
116/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov
117/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR
118/1972 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách
119/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení
120/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch
121/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu v českom i slovenskom vydaní