96/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
Uznesenie
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 23. septembra 1971
o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
vyhlasuje podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 29 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a § 30 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na piatok 26. novembra a sobotu 27. novembra 1971.
Predseda Slovenskej národnej rady:

Klokoč v. r.