90/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.1971 do 23.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 20. septembra 1971,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1971 Zb. sa mení takto:
1.
§ 3 ods. 1 znie:
„(1)
Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa člení na mestské obvody, a to Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III a Bratislava IV.“.
2.
§ 4 ods. 2 znie:
„(2)
V častiach mestských obvodov vytvorených začlenením obcí uvedených v § 3 ods. 2 a v mestských častiach Petržalka, Rača a Vajnory sú miestne národné výbory riadené obvodnými národnými výbormi; majú pôsobnosť podľa zákona o národných výboroch.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; územné zmeny a zmeny v organizácii a pôsobnosti národných výborov ním ustanovené vstúpia v platnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov.
Klokoč v. r.

Colotka v. r.