86/1971 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
Českého úradu bezpečnosti práce
zo 17. augusta 1971
na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
Český úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou prace po dohode so zúčastnenými orgánmi:
ČASŤ I
Úvodné ustanovenia
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška sa vťahuje na organizácie a pracovníkov vykonávajúcich práce so živicami, t. j. ich skladovanie, dopravu a používanie ako spojiva pri zhotovovaní cestných a letiskových vozoviek alebo podobných povrchových úprav a pri zhotovovaní izolácií proti vode a krytín striech pri vykonávaní stavieb a ich údržbe.
(2)
Organizácie môžu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu Štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce vydať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa osobitných podmienok svojej prevádzky, najmä podľa druhu používaných živíc, spôsobu ich skladovania, technologických postupov a zariadení na ich spracovanie a použitie.
§ 2
Živicami podľa tejto vyhlášky sú všetky druhy asfaltov prírodných a ropných, cestných dechtov, ako aj výrobky z nich, ako sú asfalty riedene, asfaltové emulzie, suspenzie. zmesi dechtoasfaltové (ďalej len „živice“).
Všeobecné ustanovenia
§ 3
Organizácia musí určiť technologický postup pre práce so živicami tak, aby sa zaistila bezpečnosť práce a požiarna ochrana pri jednotlivých pracovných úkonoch. Ďalej musí pracovníkov, ktorí pracujú so živicami, odborne zaškoliť a oboznámiť ich najmä s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami živíc z hľadiska ich pôsobenia na ľudské zdravie a z hľadiska požiarnej ochrany, ďalej so zásadami prvej pomoci pri poškodení zdravia živicami a so zásadami zásahu pri vzniku požiaru.*)
§ 4
(1)
Pri práci so živicami musí organizácia zabezpečiť dostatočne veľký manipulačný priestor.
(2)
Do skladov, manipulačných priestorov a na pracovisko pri rozohrievaní živíc a pri práci s nimi musí organizácia zabrániť vstup nepovolaným osobám.
(3)
Organizácia je povinná udržiavať pracovisko, technické zariadenia i skladové priestory v čistote a zabezpečiť proti vzniku požiaru; po skončení práce je povinná zvyšky živíc odstrániť.
§ 5
(1)
Pre práce so živicami o bode vzplanutia do 125oC platia osobitné predpisy.**)
(2)
Rôzne druhy živíc sa smú miešať, len ak to určuje technologický postup. Pritom treba brať osobitný zreteľ na živice, ktoré obsahujú riedidlá o bode vzplanutia do 125oC. O miešaní rôznych druhov živíc musí organizácia viesť záznam, ktorý obsahuje najmä údaje o druhoch, bodoch vzplanutia a pomeroch miešania živíc.
§ 6
(1)
Pri práci so živicami sa musí dbať, aby do obalov zásobníkov, cisterien alebo iných nádob nevnikla voda. Pokiaľ sa tak stalo, musí sa voda, najmä pred rozohrievaním živice, odstrániť.
(2)
Živicami sa smú plniť len obaly alebo nádoby na to určené, ktoré neboli predtým použité na horľavé kvapaliny.
§ 7
(1)
Pri práci so živicami, pri ich skladovaní a rozohrievaní a pri obsluhe strojov a zariadení smú organizácie zamestnávať len pracovníkov telesne a duševne zdravých, na zverené práce zaškolených, znalých bezpečnostných a požiarnych predpisov a zásad prvej pomoci.
(2)
Pracovníci sa musia podrobiť preventívnym vstupným a periodickým lekárskym prehliadkam podľa príslušných predpisov.***) O výsledkoch prehliadok vedie organizácia záznam.
(3)
Práce pri rozohrievaní živíc, s horúcimi živicami a práce vo vnútri nádob použitých predtým na živice nesmú vykonávať ženy, osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou a maloletí do 18 rokov.
§ 8
(1)
Pri práci so živicami, ako i s horúcou obaľovanou zmesou musia pracovníci používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky (prostriedky ma ochranu tváre, zraku a dýchadiel, ochranné odevy, zástery, rukavice a obuv proti popáleniu a znečisteniu, masti na ochranu pokožky a pod.).
(2)
Na pracovisku musia byť prostriedky na poskytnutie prvej pomoci.
(3)
Pri prácach so živicami o bode vzplanutia do 125oC a nad otvorenými poklopmi cisterien a nádob používaných na živice sa nesmie manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť alebo vykonávať práce, ktoré môžu spôsobiť iskrenie.
(4)
V skladoch živíc, v miestach, kde sa pracuje s živicami, a na strojoch na postrek živicami musia byť zhodné hasiace prostriedky, o ich použití musia byť pracovníci poučení a v zaobchádzaní s nimi vycvičení. Nesmú sa používať vodné hasiace prístroje a v uzavretých priestoroch ani tetrachlórové prístroje.
§ 9
(1)
V skladoch, pri obaľovacích súpravách a iných stálych prevádzkach, v ktorý sa narába so živicami, musia sa zriadiť šatne s oddeleným ukladaním pracovného a vychádzkového odevu, umyvárne so sprchami, aby sa pracovníci mohli riadne očistiť a umyť.†)
(2)
Na prechodných pracoviskách sa musia urobiť obdobné opatrenia podľa miestnych podmienok.
§ 10
(1)
Pri práci so živicami sa musia najmä
a)
dodržiavať predpísané technologické postupy,
b)
udržiavať dôležité časti strojov a zariadení vystavené znečisteniu živicami, ako ventily, posúvače a pod., aby sa dali stále ľahko ovládať, a odstraňovať netesnosti upchávok,
c)
používať elektrické prístroje, svietidlá a náradie, ktoré svojím vyhotovením vyhovujú danému prostrediu.
(2)
Pri práci so živicami sa zakazuje najmä
a)
skracovať predpísaný čas chladenia a vetrania spaľovacích komôr,
b)
vstupovať do cisterny a pracovať v nej bez príkazu nadriadeného pracovníka, bez dohľadu inej osoby a bez odloženia zápaliek, zapaľovača, kľúčov, nožov a iných kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie.
c)
požívať jedlá a nápoje a fajčiť bez predchádzajúceho umytia rúk a obličaja.
ČASŤ II
Skladovanie živíc
§ 11
(1)
Živice v obaloch (bubnoch, drumoch, sudoch a pod.) alebo voľne uložené sa smú skladovať len v skladiskách alebo na voľnom priestranstve.
(2)
Na voľnom priestranstve sa živice musia ukladať tak, aby boli chránené pred znečistením a vodou. Obaly musia byt uzatvorené a ukladané nahor výpustným otvorom.
(3)
Obaly s rôznymi druhmi živíc a z rôznych dodávok sa musia skladovať oddelené a s označením podľa dodávateľa, druhu a dátumu dodania.
(4)
Živice sa nesmú skladovať spoločne s kyselinami.
§ 12
Medzi zásobníkmi na živice sa musí dodržať dostatočne voľný manipulačný priestor na ich obsluhu, a to v šírke rovnajúcej sa priemeru väčšieho zo susediacich zásobníkov, najmenej však 1,5 m.
§ 13
Uzavreté skladové priestory musia byť dostatočne osvetlené a vetrané.
ČASŤ III
Rozohrievanie živíc
Všeobecne
§ 14
(1)
Živice sa musia rozohrievať postupne a len na teplotu potrebnú na uvedenie živice do kvapalného stavu potrebného na čerpanie alebo danú technológiu.
(2)
Najvyššie teploty na rozohrievanie jednotlivých druhov živíc určuje organizácia v technologickom postupe podľa horných hraníc ich pracovných teplôt uvedených v príslušných technických normách. Najvyššie teploty na rozohrievanie sa nesmú prekračovať a pri každej zmene druhu živice sa musia určiť znovu. O najvyšších teplotách pri rozohrievaní živíc vedie organizácia záznamy.
(3)
Zariadenia na rozohrievanie živíc musia byť také, aby nemohlo dôjsť k prehrievaniu alebo k pripaľovaniu živíc.
§ 15
Ak sa rozohrievajú živice v uzavretých priestoroch, musí sa zabezpečiť zdravotne nezávadné ovzdušie vetraním, odvádzaním plynov a pod.
§ 16
(1)
Pri rozohrievaní musia živice siahať aspoň 20 cm nad hornú úroveň ohrievacích telies (rúrok a pod.). Ak klesne za prevádzky hladina živice pod túto hranicu, musí sa ihneď prestať kúriť. Kontrola stavu hladiny živice musí byť možná zo stanovišťa obsluhujúceho pracovníka.
(2)
Ak dôjde k peneniu (kypeniu) rozohriatej živice, musí sa použiť vhodný odpeňovací alebo zrážací prostriedok (napr. silikónový olej).
§ 17
Za prevádzky zariadenia musí organizácia najmä
a)
priebežne kontrolovať funkciu a stav teplomerov a iných kontrolných prístrojov,
b)
denne kontrolovať stav vymurovky spaľovacích komôr,
c)
zariadenie chrániť pred znečistením živicou,
d)
podľa potreby čistiť ohrievacie potrubie od nečistôt a spalín.
§ 18
(1)
Pokiaľ sa živice rozohrievajú priamo v obaloch (sudoch a pod.), musia sa ich uzávery otvárať osobitným kľúčom a odstrániť z otvoru, aby plyny mohli voľne unikať. Obaly sa musia zabezpečiť, aby sa nemohli prevrátiť a pootočiť.
(2)
Rozohrievať živice otvoreným plameňom priamo v obaloch je zakázané.
§ 19
Rozohrievanie parou
(1)
Rozohrievať živice v železničných kotlových vozňoch (cisternách) je dovolené len parou výhrevnými hadmi.*)
(2)
Pri rozohrievaní musí byť veko otvorené a musí sa vhodným opatrením zabrániť, aby živica neprekypela a aby do kotlového vozňa nemohla vniknúť voda.
(3)
Obsluhujúci pracovníci nesmú opustiť pracovisko, pokiaľ je zdroj pary zapojený.
Rozohrievanie otvoreným plameňom
§ 20
(1)
Rozohrievanie živice otvoreným plameňom je dovolené len za prítomnosti najmenej dvoch pracovníkov a v nádobách na to určených, napr. v cisternách bez výhrevných hadov, v tavných vaniach, kotloch, nádržiach, pojazdných nádržiach (ďalej len „tavné nádoby“).
(2)
Živice o bode vzplanutia do 125oC nesmú sa rozohrievať otvoreným plameňom.
§ 21
(1)
Každá tavná nádoba, v ktorej sa rozohrievajú živice otvoreným plameňom, musí byť upravená tak, aby živičná hmota pri vzkypení nemohla prísť do styku s ohňom (napr. odtokové žliabky po celom obvode nádoby so spádom smerom od ohniska). Stabilné nádoby musia byť obmurované a vystrojené kúresnikom zaústeným do komína.
(2)
Vykurovacie zariadenie (kúrenisko, horáky a pod.) musí byť vyhotovené tak, aby plameň nemohol prísť do styku so stenou tavnej nádoby.
§ 22
(1)
Na plnenie tavných nádob živicou zo sudov musí byť na ich hornej časti zriadená pracovná plošina najmenej 1 m široká a na voľných okrajoch ohradená. Ohradí sa dvojtyčovým zábradlím o výške najmenej 110 cm, pričom spodná tyč musí byť umiestnená vo výške asi 50 cm, a pri podlahe lištou 10 cm vysokou alebo plným ohradením o tej istej výške. Plošina musí byť bezpečne prístupná po schodíkoch alebo po pevnom oceľovom rebríku so zábradlím alebo držadlom. Plošina i výstup na ňu sa musí udržiavať v čistote.
(2)
Za prevádzky je vstup na tavnú nádobu mimo pracovnej plošiny zakázaný.
(3)
Tavná nádoba musí byť vnútri pod horným okrajom vystrojená oceľovou ochrannou mrežou proti pádu pracovníkov alebo sudov do nádoby. Mreža musí byt dostatočne únosná a jej otvory nesmú mať jeden z rozmerov väčší ako 8 cm. Nádoba sa smie plniť len tak, aby živica nemohla mrežu zaplaviť, a to ani pri prípadnom vykypení živičnej hmoty.
(4)
Na dopravu sudov na plošinu tavnej nádoby sa musia používať vhodné a bezpečné zariadenia.
§ 23
Všetky tavné nádoby musia byť vystrojené tak, aby do nich nemohla vnikať voda. Malé pohotovostné tavné nádoby musia byť vystrojené priliehajúcim poklopom umožňujúcim aj hasenie vznieteného obsahu.
§ 24
(1)
Pred naplnení a rozohrievaním živíc sa musí tavná nádoba vnútri prehliadnuť, či nie je poškodená alebo či v nej nie je voda, a výsledok prehliadky sa musí zaznamenať v revíznej knihe alebo v prevádzkovom denníku zariadenia.
(2)
Pri zakurovaní v kúrenisku na tuhé palivá sa nesmú používať na podporu rozhorenia horľavé kvapaliny (napr. petrolej, benzín a pod.).
§ 25
Rozohrievať živice otvoreným plameňom vo výškach je zakázané.
§ 26
(1)
Pred zapálením horákov sa musí kúrenisko dobre prevetrať a dýzy horákov prečistiť špeciálnou ihlou. Pri zapaľovaní treba dbať, aby palivo neodkvapkávalo do spaľovacej komory. Ak sa použije zapaľovač na tyči, musí byť tyč aspoň 1 m dlhá; obsluhujúci pracovník musí zapaľovať horák zo strany, odkiaľ fúka vietor, a musí si pritom chrániť obličaj.
(2)
Plameň horákov sa musí nastaviť tak, aby nedochádzalo k nedokonalému spaľovaniu.
(3)
Pred zhasnutím horákov sa musí najskôr uzavrieť prívod paliva a potom prívod vzduchu, aby nenastal výbuch alebo požiar. Po zhasnutí plameňa sa musí ohrievacie potrubie ochladiť prúdom vháňaného vzduchu.
(4)
Pokiaľ by vznikol požiar, treba ihneď uzavrieť prívod paliva, potom prívod vzduchu a použiť hasiace prostriedky.
§ 27
Zdržiavať sa v blízkosti horákov, pokiaľ to ich obsluha nevyžaduje, je zakázané.
§ 28
(1)
Pre použitie kvapalných palív platia osobitné predpisy.*)
(2)
Dopĺňať kvapalné palivo a pohonné hmoty je dovolené len vtedy, ak nie je zariadenie v prevádzke a ak sú kohútiky nádrží uzavreté.
(3)
Kvapalné palivá (nafta, benzín, petrolej, vykurovacie oleje) sa musia ukladať v priestoroch na to určených. Nádoby s kvapalným palivom a vyprázdnené nádoby sa nesmú ukladať v blízkosti kúrenísk.
§ 29
Pre použitie plynných palív platia osobitné predpisy.**)
§ 30
Rozohrievanie elektrickým prúdom
Obsluhovať elektrické zariadenia a pracovať na nich smú len pracovníci s predpísanou kvalifikáciou.***)
ČASŤ IV
Prehliadky, čistenie a opravy nádob
Všeobecne
§ 31
(1)
Tavné nádoby a nádoby na skladovanie živíc (ďalej len „nádoby“) musia organizácie periodicky prehliadať a čistiť. Lehoty kontrol a čistenia určuje výrobca podľa typu použitých zariadení a druhov spracúvaných živíc.
(2)
O výsledku prehliadok, opráv a čistení nádob musia organizácie viesť záznamy podpísané pracovníkmi, ktorí prehliadku a práce vykonali.
§ 32
(1)
Čistenie nádob sa smie vykonávať len na príkaz zodpovedného vedúceho pracovníka a za stáleho dozoru ním povereného pracovníka.
(2)
Pred kontrolou a čistením sa musí nádoba nechať vychladnúť na teplotu ovzdušia okolia.
§ 33
(1)
Do nádoby smie pracovník vstúpiť a zdržiavať sa v nej, ak v nej nie sú plyny alebo pary v koncentráciách škodlivých ľudskému zdraviu.
(2)
Pri práci vnútri nádoby musia byť pracovníci zabezpečovaní jedným, príp. viacerými pracovníkmi z vonkajšej strany nádoby, ktorí neustále sledujú pracovníkov vnútri, aby im v prípade nebezpečenstva poskytli okamžitú pomoc.
(3)
Pracovníci vnútri nádoby musia byť vystrojení záchrannými pásmi, pokiaľ možno s upevnením aj v tyle, a pripútaní k záchrannému lanu vyvedenému na povrch nádoby. Ďalej musia byť vystrojení podľa zloženia ovzdušia vnútri nádoby príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (maska s diaľkovým prívodom vzduchu alebo izolačný dýchací prístroj) a nesmú mať okované topánky.
(4)
Pri práci vnútri nádoby sa nesmú používať svietidlá s otvoreným ohňom, fajčiť a pod. Ručné elektrické svietidlá a prívody k nim musia sa používať na bezpečné nepätie†) a svojou konštrukciou musia vyhovovať požiadavkám na elektrické zariadenie pre stupeň nebezpečia výbuchu 2 (SNV 2).††)
(5)
Pre prehliadky, čistenie a opravy nádob použitých na živice o bode vzplanutia do 125oC platia osobitné predpisy.†††)
(6)
Pri čistení a opravách nádob nesmú pracovníci pracovať dlhšie ako 8 hodín za smenu.
§ 34
Železničné kotlové vozne (cisterny) sa musia čistiť v zariadení dodávateľa živice.
ČASŤ V
Preprava živíc
§ 35
(1)
Prepravovať živice je povolené len v železničných kotlových vozňoch (cisternách), v obaloch (sudoch, bubnoch, drumoch a pod.) v prepravníkoch a autodistribútoroch na ten účel určených. Prepravovať osoby na týchto zariadeniach je zakázané.
(2)
Pre prepravu živíc v prepravníkoch a autodistribútoroch platia technické podmienky pre tieto zariadenia.
§ 36
(1)
Pri preprave živíc prepravníkmi a autodistribútormi sa musia pracovné teploty udržiavať v rozsahu teplôt daných na čerpanie.
(2)
Ohrievať živicu za cesty možno len v dopravných prostriedkoch alebo strojoch, v technickom preukaze ktorých to je povolené.
§ 37
(1)
Nádoby na prepravu živíc sa smú plniť podľa druhu živice a teploty jej rozohrievania len do takej výšky, aby v nádobe zostal voľný priestor na rozpínanie živice, prípadne jej pár. Maximálny dovolený obsah plnenia nádoby, vyznačený na štítku dopravného prostriedku alebo stroja, sa nesmie prekračovať.
(2)
Pri zlom stave vozovky sa smú plniť len do 3/4 maximálne dovoleného obsahu plnenia nádoby a rýchlosť vozidla sa musí primerane znížiť.
§ 38
Pri ručnom prenášaní rozohriatej živice alebo pri jej doprave do výšky alebo do hĺbky sa musí postupovať tak, aby pracovníci neboli ohrození popálením alebo obarením. Nádoby sa nesmú plniť až po okraj a nosiť pred hrudníkom.
ČASŤ VI
Obsluha strojov a zariadení
§ 39
Parné kotly
Pre prevádzku a obsluhu parných kotlov platia osobitné predpisy.*)
Stroje na postrek živicou
§ 40
(1)
Každý stroj na postrek živicou musí organizácia pravidelne prehliadať, pričom sa kontroluje technický stav stroja, najmä stav tavnej nádoby a jej spojov, ďalej priechodnosť, tesnosť a neporušenosť hadíc a rozvodov a pod. Lehoty prehliadok určuje organizácia podľa technických podmienok výrobcu stroja alebo zariadenia.
(2)
Pred začiatkom a koncom každej smeny musia organizácie prekontrolovať technický stav stroja alebo zariadenia, najmä tavné nádoby, rozvody a hadice.
(3)
Technický stav stroja, zistené závady a ich odstránenie, ako i odovzdanie a prevzatie stroja sa musia zapisovať do prevádzkového denníka stroja.
§ 41
(1)
Na stroji musia byť na oboch stranách pripevnené dobre viditeľné tabuľky s bezpečnostnou značkou a nápisom o nebezpečenstve požiaru**) a na chránenom mieste upevnená tabuľka so schémami rozvodov.
(2)
Na pohyblivom stroji musí sa upevniť zo všetkých strán dobre viditeľné signalizačné svetlo (maják) oranžovej farby.
§ 42
(1)
Pri plnení tavnej nádoby živicou musí sa stroj zabezpečiť proti pohybu a pritom sa nesmú zároveň dopĺňať pohonné hmoty.
(2)
Za zmenšenej viditeľnosti sa smie so strojom pracovať len pri vyhovujúcom osvetlení.
(3)
Za prevádzky stroja alebo zariadenia s rozohriatou živicou sa nesmú robiť na nich nijaké práce alebo opravy.
§ 43
(1)
Pred uvedením striekacieho zariadenia do činnosti sa musia horáky zhasnúť.
(2)
Pri distribútoroch so samostatným horákom na petrolej alebo naftu a vzduch na ohrev striekacej lišty a kĺbov musí obsluhujúci pracovník vykonávať ohrievanie len za prítomnosti ďalšieho pracovníka.
(3)
Pri striekaní sa nesmie nikto pohybovať v dosahu postreku horúcou živicou.
(4)
Z potrubia a hadíc sa musia po ukončení práce odstrániť zvyšky živice.
Obaľovacie súpravy
§ 44
Zvýšené pracoviská na obsluhu jednotlivých častí obaľovacej súpravy musia byť vystrojené pracovnými plošinami zabezpečenými na voľných okrajoch, ako je ustanovené v § 22 ods. 1. Na výstup na plošiny musia byť zriadené pevné schodíky so zábradlím na voľných stranách alebo držadlom, ak sú schodíky medzi stenami.
§ 45
Pri čistení priestoru pod násypným košom miešačky sa musí kôš vo zdvihnutej polohe zabezpečiť pred pádom. Vstup do priestoru pod košom za prevádzky musí sa zakázať nápadnou tabuľkou*) na stroji.
§ 46
(1)
Časť obaľovacej súpravy, kde sa triedi, suší a predhrieva kamenivo, musí byť vystrojená odprašovacím zariadením, ktoré odsáva prach vo všetkých miestach vzniku.
(2)
Pre prevádzku vykurovacieho zariadenia obdobne platia ustanovenia § 14 až 30.
§ 47
(1)
Obaľovaciu súpravu treba podrobiť pravidelným prehliadkam, ktoré vykonáva organizácia a lehoty ktorej určuje výrobca.
(2)
Výsledky prehliadok, zistené závady a ich odstránenie sa zaznamenávajú v revíznej knihe súpravy alebo jej jednotlivých častí.
§ 48
(1)
Pracovníci obsluhujúci obaľovaciu súpravu musia používať ochranné prilby.
(2)
Za prevádzky je zakázané zdržiavať sa v blízkosti čerpadla horúcej živice a pracovať v blízkosti miesta vstreku živice s otvoreným plameňom alebo s rozžeravenými predmetmi a fajčiť.
ČASŤ VII
Laboratória a skúšobne
Laboratória
§ 49
Pre úpravu a vystrojenie laboratórií a práce v nich platia osobitné predpisy.**)
§ 50
Požiadavky na objekty, úpravu a vystrojenie poľných skúšobní (poľných laboratórií) a na práce v nich určuje podľa zásad predpisov pre laboratória (§ 49) a podľa druhu nebezpečenstva ich prevádzok organizácia po dohode s príslušnými orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, požiarnej ochrany a hygienickej služby.
ČASŤ VIII
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 51
(1)
Technické zariadenia vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa môžu používať bez úpravy, pokiaľ tým nebude ohrozená bezpečnosť života a zdravia pracovníkov.
(2)
Organizácia musí zariadiť v doterajších prevádzkach umyvárne so sprchami (§ 9 ods. 1) najneskoršie do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.
§ 52
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1971.
Predseda:
Ing. Šmok v. r.
OBSAH
ČASŤ I
Úvodné ustanovenia
Rozsah platnosti (§ 1, 2)
Všeobecné ustanovenia (§ 3 až 10)
ČASŤ II
Skladovanie živíc (§ 11 až 13)
ČASŤ III
Rozohrievanie živíc
Všeobecne (§ 14 až 18)
Rozohrievanie parou (§ 19)
Rozohrievanie otvoreným plameňom (§ 20 až 29)
Rozohrievanie elektrickým prúdom (§ 30)
ČASŤ IV
Všeobecne (§ 31 až 34)
ČASŤ V
Preprava živíc (§ 35 až 38)
ČASŤ VI
Obsluha strojov a zariadení
Parné kotly (§ 39)
Stroje na postrek živicou (§ 40 až 43)
Obaľovacie súpravy (§ 44 až 48)
ČASŤ VII
Laboratória a skúšobne
Laboratória (§ 49 a 50)
ČASŤ VIII
Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 51 a 52)
*)
Vyhláška č. 169/1955 Ú. l. o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany v závodoch.
**)
ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.
***)
§ 38 ods. 2 vyhlášky č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.
Smernice Ministerstva zdravotníctva č. 49/1967 Vestníka MZd o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu v znení smerníc MZd ČSR č. 17/1970 Vestníka MZd ČSR o zmenách v posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (reg. č. 2/1968 Zb. a č. 20/1970 Zb.).
†)
Smernice č. 5/1954 zbierky Hygienické predpisy o hygienických podmienkach pre výstavbu priemyslových podnikov v znení doplnkov uverejnených v zbierke Hygienické predpisy vo zväzku 3/1958.
*)
Smernica č. 5/1954 zbierky Hygienické predpisy o hygienických podmienkach pre výstavbu priemyslových podnikov v znení doplnkov uverejnených v zbierke Hygienické predpisy vo zväzku 3/1958.
*)
Vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.
*)
ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.
**)
ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu a údržbu odběrných plynových zařízení v průmyslových závodech.
ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech.
ČSN 38 6462 Rozvod a použití propanbutanu v průmyslových závodech.
***)
ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ma elektrických zařízeních.
ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení ma povrchu v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par.
†)
ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
††)
ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení na povrchu v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par.
†††)
ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.
ČSN 05 0610 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.
ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.
ČSN 05 0650 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým odporem.
*)
ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních kotlů.
ON 07 0740 Provozní předpisy pro obsluhu automatických nízkotlakých kotlů parních a teplovodních systém Slatina.
ON 07 0741 Prevádzkové predpisy pre obsluhu automatických skriňových kotlov stredotlakových.
**)
ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky (bezpečnostná značka 03, nadpis 0301).
*)
ČSN 01 8012 Bezpečností značky a tabulky (bezpečnostná značka 53, nadpis 5302).
**)
ON 73 5195 Předpisy pro projektování investiční výstavby - Chemické laboratoře.
ČSN 01 8003 Bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích.
ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť.
Smernice č. 5/1954 zbierky Hygienické predpisy o hygienických podmienkach pre výstavbu priemyslových podnikov v znení doplnkov uverejnených v zbierke Hygienické predpisy vo zväzku 3/1958.
ČSN 73 0131 Domovní kanalizace.
ČSN 73 6701 Stokové sitě a kanalizační přípojky.
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technické předpisy.
ČSN 38 6460 Předpisy pro instalaci a rozvod zkapalměného topného plynu v obytných budovách.
ČSN 38 6462 Rozvod a použítí propanbutanu v průmyslových závodech.
ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladováni a dopravě hořlavých kapalin.
Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.
Vyhláška č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vl. nar. č. 56/1967 Zb.