83/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 18. júna 1971
o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva
Dňa 6. mája 1971 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva.
Podľa svojho článku 10 nadobudla Dohoda platnosť 6. májom 1971.
Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.
Minister:

Ing. Marko v. r.