82/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 5. júna 1971
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
Dňa 10. novembra 1970 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave.
Podľa svojho článku 13 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 5. júnom 1971.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Marko v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.