81/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 1. júna 1971
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe
Dňa 12. mája 1971 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe.
Podľa svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 12. májom 1971.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Marko v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík, vedené snahou v duchu Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, dojednanej medzi oboma štátmi 6. mája 1970, ďalej prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti politických, vedeckých a kultúrnych vzťahov, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:
Článok 1
Vláda Československej socialistickej republiky súhlasí so zriadením vedeckého a kultúrneho strediska Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike.
Toto stredisko ponesie názov „Dom sovietskej vedy a kultúry v Prahe“ (ďalej len Dom).
Článok 2
Poslaním Domu je napomáhať upevňovanie večného a nerozborného priateľstva medzi národmi Československa a Sovietskeho zväzu, oboznamovanie československej verejnosti s úspechmi Sovietskeho zväzu dosiahnutými pri výstavbe komunizmu, s úspechmi sovietskej vedy, techniky, literatúry a umenia, so zahraničnou politikou sovietskeho štátu a so životom sovietskych ľudí.
Dom vyvíja svoju činnosť v Československej socialistickej republike v tesnej spolupráci so Spoločnosťou sovietsko-československého priateľstva, ako aj so Zväzom československo-sovietskeho priateľstva, s československými štátnymi a spoločenskými orgánmi a organizáciami, ktorým poskytuje nevyhnutnú pomoc pri rozvoji priateľských kultúrnych a vedeckých stykov medzi oboma štátmi.
Dom sa opiera vo svojej činnosti o plány vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, ako aj o plány spolupráce československých a sovietskych spoločenských organizácií.
Článok 3
Činnosť Domu bude zabezpečovať a financovať Zväz sovietskych spoločností pre priateľstvo a kultúrne styky so zahraničím. Táto činnosť sa uskutočňuje za aktívnej podpory sovietskych štátnych a spoločenských orgánov a organizácií.
Dom je samostatnou právnickou osobou, činnosť ktorej zahŕňa celé územie Československej socialistickej republiky a spravuje sa príslušnými právnymi predpismi, platnými v Československej socialistickej republike.
Článok 4
Riaditeľ Domu je plne zodpovedný za jeho činnosť a za dodržiavanie právnych predpisov, platných v Československej socialistickej republike.
Na sovietskych štátnych občanov vysielaných na pôsobenie v Dome sa vzťahujú príslušné československé právne predpisy, ako aj príslušné dohody uzavreté medzi oboma štátmi.
Článok 5
Na zabezpečenie činnosti Domu môžu byť zamestnaní miestni pracovníci z radov československých štátnych občanov alebo sovietskych štátnych občanov žijúcich v Československej socialistickej republike.
Na československých štátnych občanov a na sovietskych štátnych občanov, ktorí majú trvalé bydlisko v Československej socialistickej republike, sa vzťahuje pracovné a sociálne zákonodarstvo Československej socialistickej republiky.
Títo pracovníci sa budú najímať prostredníctvom Správy služieb diplomatickému zboru Federálneho ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky.
Článok 6
Pri svojej činnosti Dom široko využíva rôzne spôsoby informačnej a kultúrno-masovej práce:
- usporadúva k rôznym otázkam vedy, techniky, kultúry a spoločensko-politickej činnosti prednášky, besedy, tematické večery, stretnutia s československými a sovietskymi zaslúžilými pracovníkmi priemyslu a poľnohospodárstva, pracovníkmi v odbore vedy, techniky, literatúry a umenia;
- organizuje prácu vedecko-technickej knižnice, ako aj knižnice umeleckej literatúry a metodického kabinetu ruského jazyka, systematicky pomáha učiteľom ruského jazyka v Československej socialistickej republike i tým, čo sa samostatne učia ruský jazyk;
- usporadúva tlačové konferencie a stretnutia s československou verejnosťou, zástupcami tlače, rozhlasu a televízie, rozširuje sovietske spravodajské publikácie a informačné materiály o Sovietskom zväze, včítane vlastných publikácii a informačných materiálov;
- usporadúva bezplatne verejné premietania umeleckých, dokumentárnych, populárno-vedeckých a amatérskych filmov, filmové festivaly, koncerty a vystúpenia československých a sovietskych umelcov a účastníkov umeleckej tvorivosti;
- organizuje výstavy o rôznych oblastiach činnosti a života národov Sovietskeho zväzu, o priateľstve a spolupráci československého a sovietskeho ľudu;
- poskytuje československým organizáciám a občanom na dočasné bezplatné používanie filmy, výstavy, knihy, gramofónové platne, magnetofónové záznamy, diapozitívy a diafilmy;
- organizuje kluby milovníkov sovietskej hudby, divadla, kina, výtvarného umenia a pod.;
- usporadúva kultúrne programy, rôzne stretnutia a iné akcie pre deti.
Článok 7
Za účelom skúmania požiadaviek a prianí rôznych vrstiev obyvateľstva Československej socialistickej republiky môže Dom, s cieľom zlepšovania svojej práce, organizovať spoločenské komisie pre rôzne druhy zamerania činnosti Domu, do ktorých sa môžu zapojiť československí občania, ktorí o to prejavia záujem.
Článok 8
Československá socialistická republika poskytne Domu na základe osobitnej dohody priestory na jeho činnosť.
Dom bude na svoju činnosť využívať konferenčnú sálu, premietaciu a prednáškovú sieň, výstavné siene, vedecko-technickú knižnicu a knižnicu umeleckej literatúry s čitárňami, metodický kabinet ruského jazyka, filmotéku, fototéku a fonotéku a ďalšie prijímacie a služobné miestnosti, ako aj predajňu sovietskeho tovaru a reštauráciu.
Predajňa a reštaurácia budú v prevádzke československých hospodárskych organizácií a budú vyvíjať svoju činnosť za podpory sovietskej strany na základe osobitných dohôd medzi Domom a týmito organizáciami.
Článok 9
Vnútorné vybavenie Domu, kultúrno-osvetové zariadenie, dopravné prostriedky Domu, kancelárske potreby, ako aj knihy, časopisy, gramofónové platne a iné propagačné a informačné materiály určené na činnosť Domu sa prepúšťajú bez cla za podmienky, že nebudú odcudzené.
Článok 10
Príslušné orgány zmluvných strán môžu k tejto Dohode v prípade potreby dojednávať príslušné protokoly.
Článok 11
Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.
Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a môže byť písomne vypovedaná každou zo zmluvných strán na základe šesťmesačnej výpovednej lehoty.
Spísané v Prahe 12. mája 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej

socialistickej republiky:

M. Lúčan v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych

socialistických republík:

S. Červonenko v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.