8/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem
z 26. januára 1971,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem určuje podľa § 9 ods. 3 písm. a) zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad
Mestský národný výbor Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.februárom 1971.
Tajomník:
RSDr. Pfléger v. r.
Predseda:
Job v. r.