74/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 5. augusta 1971
o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:
§ 1
Zriaďuje sa podnik OMNIA, podnik zahraničného obchodu (ďalej len „podnik“).
§ 2
(1)
Sídlom podniku je Bratislava.
(2)
Podnik môže podľa potreby zriaďovať so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pobočné závody i mimo svojho sídla.
§ 3
(1)
Predmetom činnosti podniku je zahraničný obchod s výrobkami všeobecného a presného strojárstva, a to vývoz a dovoz tohto tovaru:
- zariadenie domácnosti: chladničky, práčky a umývačky riadu, televízne a rozhlasové prijímače, magnetofóny, diktafóny, šijacie a pletacie stroje pre domácnosť, ručné elektrické svietidlá, bytové drobné inštalačné materiály;
- valivé a klzné ložiská;
- zariadenia na manipuláciu s materiálom.
(2)
Iné druhy výrobkov všeobecného a presného strojárstva, vývoz a dovoz ktorých bude podniku vyhradený, ako aj upresnenie druhov výrobkov uvedených v odseku 1 ustanoví podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(3)
Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu bezprostredne s predmetom jeho činnosti podľa odseku 1 a 2.
§ 4
V rozsahu oprávnenia podniku podľa § 3 sa 1. januárom 1972 súčasne obmedzuje oprávnenie podnikov: Investa, akciová spoločnosť pre vývoz a dovoz strojárskych podnikov a zariadení; Kovo, podnik zahraničného obchodu; Merkuria, podnik zahraničného obchodu. Uzavreté a k uvedenému dňu nesplnené zmluvy na dodávky tovaru, na vývoz a dovoz ktorého sú uvedené podniky oprávnené a ktorého sa týka obmedzenie podľa predchádzajúcej vety, dokončia i po uvedenom dni vymenované podniky.
§ 5
(1)
Podnik je samostatnou právnickou osobou.
(2)
Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.
(3)
Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.
(4)
Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.
(5)
Za vlastníka nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.
§ 6
(1)
Podnik riadi generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu; generálny riaditeľ je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu.
(2)
Generálny riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.
(3)
Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viacerých námestníkov generálneho riaditeľa. Námestník zastupuje generálneho riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.
(4)
Generálny riaditeľ a jeho námestníci skladajú pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že budú svedomite plniť svoje povinnosti.
(5)
Minister zahraničného obchodu môže urobiť vlastné opatrenie na dočasné vedenie správy a riadenia podniku.
§ 7
Základný majetok podniku je 30 000 000 Kčs.
§ 8
(1)
Podnik patrí do pôsobnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(2)
Bližšie predpisy o úlohách podniku, jeho organizácii, vykonávaní jeho činnosti, zodpovednosti pracovníkov a o dozore Federálneho ministerstva zahraničného obchodu vydá minister zahraničného obchodu.
§ 9
Uzavreté a dosiaľ nesplnené zmluvy na dodávky tovaru, na vývoz a dovoz ktorého bola do dňa účinnosti tejto vyhlášky oprávnená organizácia Omnia, spojené strojárne a smaltovne, generálne riaditeľstvo v Bratislave, podľa uvedeného oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť, dokončí uvedené generálne riaditeľstvo i po dni účinnosti tejto vyhlášky, pokiaľ sa s podnikom nedohodne inak.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.
Minister:

Ing. Barčák v. r.