73/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 5. augusta 1971
o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:
§ 1
Zriaďuje sa podnik INCHEBA, podnik zahraničného obchodu (ďalej len „podnik“).
§ 2
(1)
Sídlom podniku je Bratislava.
(2)
Podnik môže podľa potreby zriaďovať so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pobočné závody i mimo svojho sídla.
§ 3
(1)
Predmetom činnosti podniku je výkon služieb v zahraničnom obchode z odboru výstavníctva a propagácie a vývoz a dovoz tovaru s tým súvisiaceho, a to:
1.
ako hlavná činnosť
a)
výlučné usporadúvanie Medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA a ďalších výstav z odboru chémie v tuzemsku majúcich význam pre zahraničný obchod;
b)
usporadúvanie výstav a účastí na výstavách v tuzemsku pre čs. podniky i pre zahraničné podniky a organizácie, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod;
c)
usporadúvanie samostatných čs. oficiálnych výstav v zahraničí a usporadúvanie oficiálnych čs. účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a usporadúvanie iných podnikov obdobnej povahy v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod;
d)
zabezpečovanie výstav a účastí na výstavách v zahraničí pre čs. podniky a organizácie, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod;
e)
vykonávanie agentúrnej propagačnej činnosti všetkých druhov súvisiacej so zahraničným obchodom, včítane dovozu a vývozu propagačných prostriedkov a služieb, zriaďovanie potrebných zariadení v zahraničí a zabezpečovanie vydavateľskej činnosti pre úlohy propagácie československých výrobkov;
2.
ako vedľajšia činnosť
a)
činnosti súvisiace bezprostredne s hlavným predmetom podnikania, najmä zabezpečovanie výroby propagačných prostriedkov;
b)
zastupovanie zahraničných odborných reklamných a výstavných podnikov v tuzemsku;
c)
vývoz propagačných predmetov slúžiacich na iné účely než na propagáciu vývozu československého tovaru.
(2)
Upresnenie druhov výrobkov uvedených v odseku 1 v bode 2 písm. c) ustanoví podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
§ 4
(1)
Podnik je samostatnou právnickou osobou.
(2)
Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.
(3)
Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.
(4)
Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.
(5)
Za vlastníka nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.
§ 5
(1)
Podnik riadi generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu; generálny riaditeľ je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu.
(2)
Generálny riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky oprávnenia a rozhodnutia v správe podniku.
(3)
Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viacerých námestníkov generálneho riaditeľa. Námestník zastupuje generálneho riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.
(4)
Generálny riaditeľ a jeho námestníci skladajú pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že budú svedomite plniť svoje povinnosti.
(5)
Minister zahraničného obchodu môže urobiť vlastné opatrenie na dočasné vedenie správy a riadenie podniku.
§ 6
Základný majetok podniku je 10 000 000 Kčs.
§ 7
(1)
Podnik patrí do pôsobnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(2)
Bližšie predpisy o úlohách podniku, jeho organizácii, vykonávaní jeho činnosti, zodpovednosti pracovníkov a o dozore Federálneho ministerstva zahraničného obchodu vydá minister zahraničného obchodu.
§ 8
Oprávnenie, ktoré patrí podnikom Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav, a Rapidu, československej reklamnej agentúre,*) nie je touto vyhláškou dotknuté.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.
Minister:

Ing. Barčák v. r.
*)
Brnenské veľtrhy a výstavy - vyhláška ministra zahr. obchodu č. 104/1960 Zb. v znení vyhlášky č. 109/1966 Zb. Rapid - vyhláška ministra zahr. obchodu č. 105/1960 Zb. v znení vyhlášok č. 32/1961 Zb. a č. 109/1966 Zb.