70/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
1. v zákone č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v českom vydaní
2. v zákone č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v českom vydaní
3. vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 49/1971 Zb. o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel v slovenskom vydaní
1.
V § 48 ods. 2 zák. č. 44/1971 Zb. bolo chybne vytlačené slovo „registraci“ namiesto „rezignaci“.
Paragraf 48 ods. 2 znie správne takto:
(2) Poslanec se může svého mandátu vzdát. Jeho rezignaci bere na vědomí předsedníctvo sněmovny, jejímž je členem.“
2.
V § 2 zák. č. 46/1971 Zb. došlo pri prelamovaní sadzby k chybe tým, že v bode c) vypadol celý prvý riadok.
Bod c) znie správne takto:
c) zakládání a vedení evidence nemovitostí 1) a vyhotovování a ověřovaní geometrických plánů pro tyto účely,“
3.
V § 27 vyhl. č. 49/1971 Zb. bolo chybne vytlačené „Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1971.“
Paragraf 27 znie správne takto:
„Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.“.