69/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
VYHLÁŠKA
Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne
z 13. júna 1971,
ktorou sa odníma mestským národným výborom vo Veľkých Pavlovicicach a Kloboukoch u Brna, okr. Břeclav, pôsobnosť stavebného úradu
§1
Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne odníma podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku pôsobnosť stavebného úradu týmto mestským národným výborom:
Velké Pavlovice, okr. Břeclav,
Klobouky u Brna, okr. Břeclav,
Tým sa menia a doplňajú vyhlášky Rady Juhomoravského krajského národného výboru č. 141/1968 Zb. a č. 106/1966 Zb.
§2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1971.
Tajomník: Šlégl v. r.

Predseda: Vávra v. r.