68/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 23. července 1971,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Ministerstvo školství České socialistické republiky podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), stanoví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou radou odborových svazů:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, se ve skupinách učebních oborů 04, 08, 11 a 13 mění a doplňuje takto:
Označení učebního oboru Vyhrazeno
pro hochy
- H,
dívky
 - D
Stručný popis
učebního oboru 
Doba učebního poměru pro mládež, která ukončila Počet učnů 
na 1 mistra
odborného
  výcviku 
Číselný znak
odpovídajících
učebních oborů
podle dosavadních
předpisů
povinnou školní docházku úplné střední všeobecné vzdělání
celkem
(roků)  
z toho délka
připravného
období 
(měsíců)
celkem
(roků) 
z toho délka připravného
období
(měsíců)
Číslo Název
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Učební obory č. 0461, 0852, 1101, 1150, 1351 a 1352 zní:
04 - Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
"0461  mechanik optických přístrojů   Výroba, seřizování, údržba a opravy optických a měřicích přístrojů a zařízení. 3   22  1,5 10 8-12  0461
 
  mechanička optických přístrojů
08 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
0852  mechanik klávesových hudebních nástrojů  H Základní a odborné práce v odvětví  výroby a oprav klávesových hudebních nástrojů. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů 22  16  8-12 0852
  mechanička klávesových hudebních nástrojů   D
11 - Zpracování kůže a výroba obuvi
1101  koželuh Příprava chemických roztoků při zpracování kůží na usně. Provádění provozně kontrolních zkoušek a měření. Obsluha a seřizování strojů a zařízení.
22  1,5 10  6-10  1101
1150  úpravářka usní  Povrchová úprava obuvnických a  galanterních usní. Jednoduchá příprava apretur. Obsluha strojů a zařízení pro povrchovou úpravu. 10  6-10  1150
13 - Zemědělství a lesní hospodářství
1351  lesař  Práce v těžbě dříví s motorovou  pilou. Soustřeďování dříví kolovými traktory. Práce na skladech dříví. Mechanizované práce v pěstování a ochraně lesa. Sběr semen s vysokých stojících stromů. 10 *)   1 6 *)  5-9  1351
1352  lesní mechanizátor **) Obsluha a údržba běžně používaných mechanizačních prostředků v pěstování lesa, v těžbě, při soustřeďování a odvozu dříví a při manipulaci s dřívím na skladech. Údržba, běžné a střední opravy používaných strojů. Obsluha, seřizování a údržba speciálních mechanizačních prostředků pro lesní hospodářství. 18 5-9  1352"
2. Vyhlašují se tyto další učební obory:
04 - Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
"0464 mechanik    H Výroba, seřizování, údržba a opravy mechanička D mechanických přístrojů různých druhů. 3 22  1,5  10   8-12  0461
  mechanička  D
08 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
0821  průmyslový obráběč dřeva  Seřizování, obsluha a údržba dřevoobráběcích strojů, příprava průmyslová D obráběcích nástrojů a pomocných obráběčka dřeva obráběcích přípravků. Odborné práce spojené se skladováním a přípravou dřeva pro výrobu. 10  8-12  -"
Čl. II
Výchova učňů v učebních oborech uvedených v čl. I č. 1, kteří ve školním roce 1971/72 budou v těchto oborech ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena za podmínek stanovených dosavadními předpisy; počet učňů na 1 mistra odborného výcviku se však již řídí touto vyhláškou.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1971.
Náměstek ministra:
Prof. Dr. Angelis, CSc., v. r.
*)
Délka přípravného období pro učně, jejichž učební poměr pokračuje v nástavbovém učebním oboru č. 1352 lesní mechanizátor, se prodlužuje na 12 měsíců (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním zůstává 6 měsíců).
**)
Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1352 je úspěšné ukončení 1. ročníku učebního oboru č. 1351 lesař (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním úspěšné ukončení 1. pololetí v učebním oboru č. 1351).