67/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
VYHLÁŠKA
ministra priemyslu Českej socialistickej republiky
zo 14. júla 1971
o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
Minister priemyslu Českej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustavovuje podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v pôsobnosti Minesterstva informácií a osvety a podľa § 13 zákona ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej národnej rady č 147/1970 Zb. o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky:
Účel vyhlášky
§ 1
Účelom tejto vyhlášky je zamedziťť rozptlyľovaniu výrobných prostriedkov, kvalifikovaných odborníkov a materiálových zdrojov v polygrafickej výrobe a zaniesť evidenciu tlačiarenských strojov a zariadení.
Tlačiarne
§ 2
Tlačiarňou v zmysle tejto vyhlášky je výrobná jednotka zhotovujúca polygrafické výrobky, vybavená tlačiarenskými strojmi a zariadením, ktorá rozmnožuje predlohy tlačiarenskými technikami. Za tlačiareň sa podľa tejto vyhlášky považuje aj jednotlivý tlačiarenský stroj alebo zariadenie, ktoré slúži na rovnaký účel ako tlačiareň.
Tlačiarenský stroj
§ 3
Tlačiarenským strojom v zmysle tejto vyhlášky je zariadenie, ktoré slúži na potláčanie papiera, umelých hmôt a kovových fólií kníhltačovou, ofsetovou alebo hĺbkotlačovou technikou. Za tlačiarenské stroje sa ďalej považujú stroje a zariadenia na sériovú výrobu čierno-bielycha a farebných fotokópií, sádzacie stroje, ručné písmo, reprodukčné kamera a elektronické výťažkové a rycie stroje, ako aj sietotlač, ak neslúžia na potláčanie tvarovaných predmetov. Zoznam tlačiarenských strojov je uvedený v príloho č. 1 tejto vyhlášky.
Základné ustanovenia
§ 4
(1)
V záujme účelného rozmiestnenia tlačiarní a využitia výrobno-technickej a materiálovej základne polygrafického priemyslu v súlade s celospoločenskými záujmami možno zriaďovať:
a)
účelové tlačiarne
b)
závodné tlačiarne
c)
rozmnožovne.
(2)
Na zriadenie a prevádzku účelových a závodných tlačiarní a rozmnožovní treba predchádzajúci súhlas ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky. Žiadosť o udelenie súhlasu na zriadenie a prevádzku účelových a závodných tlačiarní a rozmnožovní sapredkladá Ministerstvu priemyslu Českej socialistickej republiky na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(3)
Predchádzajúci súhlas Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky ďalej treba
a)
na nákup tlačiarenských strojov a náhradných dielcov z tuzemska alebo z dovozu,
b)
na vývoz použitých tlačiarenských strojov,
c)na prevod alebo predaj tlačiarenských strojov ručného písma, matríc a náhradných dielcov,
d)
na likvidáciu tlačiarenských strojov a zariadení.
Účelové tlačiarne
§ 5
Za účelové tlačiarne sa podľa tejto vyhlášky považujú tlačiarenské zariadenia zaoberajúce sa výrobou špeciálnych tlačív, pri ktorých s ohľadom na prísnu zúčtovateľnosť, ochranu pred zneužitím alebo z iných závažných dôvodov je vhodné zabezpečovať túto výrobu v osobitných na tento účel zriadených tlačiarňach.
Závodné tlačiarne
§ 6
Závodnú tlačiareň možno zriadiť len vo výrobnom podniku, a to len pre jeho vlastnú potrebu, pokiaľ tlačenie polygrafickou technikou je nevyhnutnou súčasťou jeho výrobného procesu. Za nevyhnutnú súčasť výrobného procesu sa považuje najmä:
a)
polygrafická technika potrebná pri zhotovení výrobkov ( napr. tlač stupníc meradiel meracích prístrojov a pod.),
b)
tlačenie materiálov na výrobu obalových prostriedkov ( napr. papier, PVC, fólie, plechy, sklo a pod.), kde tlač je vedeliteľnou súčasťou technologického postupu,
c)
dotlač na tlačoviny alebo obalový materiál,
d)
tlač technicko-výrobnej dokumentácie súvisiacej s vlastným výrobným programom.
Rozmnožovanie
§ 7
(1)
Rozmnožovňou podľa tejto vyhlášky je prevádzkovo-obchodné zariadenie na zabezpečovanie miestnych potrieb obyvateľstva a odberateľských organizácií, ktoré rozmnožuje rýchlym a jednoduchým spôsobom na rozmnožovacích strojoch, t. j. prístrojoch blanových, liehových, planografických, ozalidových, xerografických všetkých formátov a moloformátových ofsetových strojoch do formátu B3 včítane ( rozmnožovne s obchodnou činnosťou).
(2)
Za rozmnožovňu sa nepovažujú rozmnoňovacie stroje a zariadenia určené výhradne na vlastnú vnútornú potrebu úradov, podnikov, organizácií, ústavov a inštitúcií, ktoré nevykonávajú obchodnú činnosť s rozmnoženianami.
Spoločné a vykonávacie ustavovenia
§ 8
(1)
Riaditelia a zodpovední vedúci tlačiarní a rozmnožovní, ako aj vedúci úradov, podnikov, organizácií, ústavov a inštitúcií, kde sa používa rozmnožovacie zariadenie na účely uvedené v § 7 ods. 2, sú povinní postarať sa o riadne zabezpečenie tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a podľa miestnych pomerov zabezpečiť také opatrenia, ktoré by zabránili zneužitiu týchto strojov a zariadení.
(2)
Účelové a závodné tlačiarne sú oprávnené zhotovovať len tie druhy polygrafických výrobkov, ktoré slúžia na zabezpečenie úloh, pre ktoré sa tieto tlačiarne zriadili. Uvedené tlačiarne sú zároveň povinné viesť evidenciu zákaziek a označovať zhotovené polygrafické výrobky.
Obdobne aj rozmnožovne sú povinné viesť evidenciu zákaziek a označovať zhotovené rozmnoženiny.
§ 9
(1)
Orgány a organizácie, ktoré spravujú alebo vlastvia tlačiarne alebo tlačiarenské stroje a zariadenia, sú povinné za účelom získania a doplnenia nevyhnutnej evidencie o rozmiestnení týchto strojov ohlásiť jednotlivé typy strojov a požiadať o udelenie súhlasu na ďalšiu prevádzku tlačiarní najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky na tlačive uvedenom v príloho č. 2 tejto vyhlášky.
(2)
Organizáci, ktoré vykonávajú obchonú činnosť rozmnožovní, sú povinný najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky podať žiadosť o súhlas na prevádzku rozmnožovne Ministerstvu priemyslu Českej socialistickej republiky na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky. Pokiaľ tieto organizácie spravujú alebo vlastnia aj tlačiarenské stroje a zariadenia, podajú rovankým spôsobom a v rovankej lehote hlásenie podľľa ods. 1.
(3)
Neudelenie súhlasu na ďalšiu prevádzku tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou prerokuje Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky s príslušným ústredným orgánom žiadateľa a dohodne ďalšie opatrenie s tlačiarenskými strojmi.
(4)
Povinnosť hlášiť tlačiarenské stroje podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na tieto orgány a im podriadené organizácie:
a)
Federálne ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o stroje na tlač cestovných lístkov z lepenky, grafikónov vlakovej dopravy, prevádzkových rozkazov, predpisov a pomôcek na výkon služby a na zhotovovanie tlačív leteckej informačnej služby,
b)
Federálne ministerstvo spojov, pokiaľ ide o stroje na tlač známok, kolkov, cenín a tlač predpisov a pomôcel na výkon služby poštovej, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej prevádzky,
c)
Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky, pokiaľ ide o stroje na výučbu dorastu na priemyslených školách grafických a na výtvarných školách,
d)
Český úrad geodetický a kartografický, pokiaľ ide o stroje na tlač kartografických diel, mapových a grafických podkladov a odborných geodetických a kartografických textov,
e)
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky, pokiaľ ide o stroje na tlač špeciálnych máp, grafikónov a tabuliek, ktooré sú nevyhnutnou súčasťou lesných a vodných hospodárskch plánov,
f)
Štátnu tlačiareň cenín, pokiaľ ide o stroje na tlač bankoviek, štátoviek a iných cenín,
g)
Zväz českých výtvarných umelcov a Český fond výtvarných umení, pokiaľ ide o stroje na zhotovovanie umeleckých reprodukcií a naa výchovu výtvarných umelcov,
h)
slepecké ústavy, pokiaľ ide o stroje slúžiace na vzdelávacie a výchovné účely slepcov,
i)
liečebné zariadenia slúžiace na účely rehabilitačnej starostlivosti, ktoré určí Ministerstvo zdravotníctva Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom priemyslu Českej socialistickej republiky.
§ 10
(1)
Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky poveruje
a)
Polygrafický priemysle, odborné riaditeľstvo v Prahe 1 sústreďovať
a)
žiadosti orgánov a organizácií o udelenie súhlasu na zriadenie a prevádzku tlačiarní a rozmnožovní,
b)
žiadosti orgánov a organizácií o nákup tlačiarenských strojov a náhradných dielcov z tuzemska alebo z dovozu,
c)
žiadosti orgánov a organizácií o prevod alebo predaj tlačiarenských strojov, ručného písma, matríc, náhradných dielcov, príp. ostatného zariadenia,
d)
žiadosti orgánov a organizácií o vývoz použitých tlačiarenských strojov,
e)
hlásenie o evidencii tlačiarenských strojov:
2.
preverovať došlé žiadosti a hlásenia, najmä z hľadiska využitia strojovej kapacity a zákazkovej náplne tlačiarní a rozmnožovní a predkladať Ministerstvu priemyslu Českej socialistickej republiky vyjadrenia:
b)
Grafotechnu, n.p., Praha
1.
sústreďovať návrhy orgánov a organizácií na likvidáciu tlačiarenských strojov a zariadení
Správca ( vlastník) je povinný do 30 dní od schválenia likvidácie podať Grafotechne n. p., Praha správu o likvidácii a predložiť likvidačnú zápisnicu potvrdenú n. p. Kovošrot, že odpad z tlačiarenských strojov bol odovzdaný:
2.
sprostredkovať služby pre prebytočné tlačiarenské stroje určené na predaj alebo prevod:
c)
Výskumný ústav polygrafický v Prahe podávať na požiadanie odborné posudky o tlačiarenských strojoch a výrobkoch na nich zhotovených.
(2)
Orgány a organizácie sú povinné na požiadanie predložiť Polygrafickému priemyslu, odborovému riaditeľstvu v Prahe, potrebné podklady na zabrzpečenie úloh vyplývajúcich z tejto vyhlášky.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 11
Ustanevenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na tieto orgány a organizácie:
a)
Federálne ministerstvo národnej obrany a Federálne ministerstvo vnútra a ich zložky, Federálne ministerstvo zahraničných vecí, Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Štátnu plánovaciu komisiu, Federálny štatistický úrad,
b)
Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a jeho zložky, Českú plánovaciu komisiu, Český štatistický úrad,
c)
tlačiarenské podniky KSČ,
d)
národné ppodniky polygrafického priemyslu.
§ 12
Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky vedie evidenciu tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou a vykonáva kontrolu dodržiavania ustavovení tejto vyhlášky.
§ 13
Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky vedie evidenciu tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou a vykonáva kontrolu dodržiavania ustavovení tejto vyhlášky.
§ 14
Zrušuje sa:
a)
vyhláška ministerky spotrebného priemyslu č. 163/1958 Ú. 1. o hlásení tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a zariadení,
b)
vyhláška ministerky spotrebného priemyslu a ministra vnútra č. 192/1958 Ú. 1. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o opatreniach týkajúcich sa tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a zariadení,
c)
smernice Ministerstva spotrebného priemyslu č. 27/1959 Ú. 1. o nákupe, predaji, prideľovaní prevodoch, evidencii tlačiarenských strojov a o likvidácií vyradených tlačiarenských strojov.
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 67/1971
Príloha č. 2 vyhlášky č. 67/1971 Zb.